SOA

SOA

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wypełniając swoją misję budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, zainicjował powstanie projektu System Oceny Agenta (SOA), którego funkcjonowanie – powiększając zaufanie pomiędzy uczestnikami rynku finansowego – powinno stać się standardowym narzędziem w procesie doboru współpracowników przez instytucje rynku finansowego. Kluczowy jest też komfort i poczucie bezpieczeństwa konsumentów, którzy mając świadomość, że kontaktuje się z nimi wiarygodny i uczciwy agent finansowy, doradca, współpracujący z uczestnikami SOA, z większym zaufaniem podejdą do korzystania z oferty produktów finansowych. To z kolei stanie się narzędziem do zrównoważonego, systematycznego rozwoju całej branży.

Zachęcamy wszystkich profesjonalnych uczestników rynku finansowego w Polsce do współpracy w zakresie Systemu Oceny Agenta, podnosząc poziom standardów praktyk biznesowych i powiększając zasobność kapitału społecznego na rynku finansowym w Polsce.

System Oceny Agenta (SOA) to rozwiązanie dedykowane podmiotom prowadzącym działalność w oparciu o agencyjny model sprzedaży produktów finansowych. Uczestnikiem Systemu Oceny Agenta może być zarówno pośrednik finansowy, bank, instytucja pożyczkowa, firma leasingowa, towarzystwo ubezpieczeniowe, czy też SKOK. Platforma pozwala na kompleksową weryfikację wiarygodności agentów i kandydatów na agentów w oparciu o dane, dotyczące historii ich współpracy z uczestnikami SOA, a w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów prawa.

Jak działa platforma?

Uczestnik systemu, z którym agent pragnie nawiązać współpracę, zbiera zgodę na udostępnienie danych dla podmiotów, które posiadają historię współpracy z agentem i są uczestnikami SOA. Na jej podstawie uczestnicy systemu udostępniają informacje do raportu SOA. Wymianie podlegają dane o agentach, którzy zakończyli współpracę z danym podmiotem w warunkach nadzwyczajnych, tj. naruszyli warunki współpracy, przepisy prawa lub zostali skazani wyrokiem zasądzającym odszkodowanie. Ponadto, w systemie udostępnieniu podlegają dane o agentach, którzy obecnie współpracują z daną firmą, takich, którzy zakończyli współpracę w normalnym trybie, oraz tych, którzy mają obowiązujący zakaz konkurencji.

Ważnym elementem systemu jest to, że aktualizacja udostępnianych w nim danych odbywa się niezwłocznie, co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości procesu weryfikacji. Firmy biorące udział w wymianie informacji są zabezpieczane przed potencjalnymi stratami wynikającymi ze współpracy z nieuczciwymi agentami.

Arbitraż Związku Przedsiębiorstw Finansowych ds. Systemu Oceny Agenta

W celu ochrony praw agentów kredytowych, regulamin Systemu Oceny Agenta przyznaje tym osobom prawo żądania wszczęcia postępowania reklamacyjnego, w ramach którego mają one prawo odwołania się do Arbitrażu Związku Przedsiębiorstw Finansowych ds. SOA. Formuła organizacji tego arbitrażu oraz zasady postępowania uwzględniają opinie z dyskusji, prowadzonych z obecnymi i potencjalnymi uczestnikami systemu.

Arbitrzy są rekomendowani przez ZPF i wybierani oraz akceptowani wspólnie przez ZPF, CRIF i podmioty będące uczestnikami SOA. Postępowanie przed Arbitrażem ZPF ds. SOA będzie prowadzone na podstawie odwołania osoby fizycznej, przekazanego ZPF przez uczestnika systemu. Arbiter prowadzący postępowanie może zobowiązać osobę, która wniosła odwołanie i uczestnika, który udostępnił dane wskazujące na nieprawidłowości w wykonywaniu usług, do podania dodatkowych informacji, przedstawienia dokumentów lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Odwołanie rozstrzyga Arbiter prowadzący postępowanie, po uprzednim przedstawieniu pisemnego sprawozdania z postępowania dwóm innym Arbitrom znajdującym się na Liście Arbitrów ZPF ds. SOA i zasięgnięciu ich pisemnej opinii.

 

Kontakt w sprawie arbitrażu: soa@zpf.pl

Arbitrzy ZPF ds. SOA:

  • mec. Mirosława Szakun
  • Andrzej Chmielecki