Etyka

Komisja Etyki i Rzecznik Etyki

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ETYKI

Organ kolegialny, jakim jest Komisja Etyki, został powołany w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. W skład Komisji Etyki wchodzi zwykle 12 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF.

Głównym zadaniem Komisji jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez przedsiębiorstwa zrzeszone w ZPF. Komisja jest ponadto organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty (np. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego) i publikacje (np. poradnik „Jak pożyczać pieniądze”) przygotowywane przez ZPF, lub w tworzeniu których ZPF bierze udział. Komisja odpowiedzialna jest również za realizację corocznego audytu etycznego oraz opiniowanie w ramach audytu wstępnego kandydatur na członków ZPF. Komisja realizuje swoje zadania także poprzez wydawanie decyzji w postępowaniach skargowych w zakresie naruszeń Zasady Dobrych Praktyk przez członków ZPF. W tym obszarze uprawnienia Komisji Etyki polegają m.in. na nakładaniu sankcji oraz zobowiązywaniu członków ZPF do usunięcia przyczyn stwierdzonych naruszeń Zasad Dobrych Praktyk.

DZIAŁALNOŚĆ RZECZNIKA ETYKI

Instytucja Rzecznika Etyki została powołana do życia w czerwcu 2018 roku decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF. Szczególna rola Rzecznika Etyki ZPF została potwierdzona umieszczeniem go wśród pozostałych organów ZPF. Rzecznik Etyki jest organem statutowym, powoływanym i odwoływanym przez Zarząd za zgodą Komisji Etyki, po zasięgnięciu opinii Rady Związku.

Do najważniejszych zadań Rzecznika Etyki należy prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zbadania praktyk członka ZPF z Zasadami Dobrych Praktyk oraz uczestnictwo w pracach Komisji Etyki z głosem doradczym. Rolą Rzecznika Etyki jest także współpraca z interesariuszami odpowiedzialnymi za reprezentowanie interesów konsumentów i podejmowanie działań w zakresie promowania zasad świadomego korzystania z usług finansowych oraz promocji programu etycznego ZPF. Rzecznik Etyki odpowiedzialny jest również za działania na rzecz aktualizacji i modyfikacji Zasad Dobrych Praktyk oraz współpracę z członkami ZPF i interesariuszami zewnętrznymi w tym obszarze.

Kontakt:

Do pobrania:

Regulamin Komisji Etyki i Rzecznika Etyki ZPF
Size: 0,59 MB

Dowiedz się więcej na temat Komisji Etyki i Rzecznika Etyki i ich działalności: