Etyka

Współpraca z rzecznikami konsumentów

Początki programu etycznego Związku Przedsiębiorstw Finansowych sięgają 2005 r. i są efektem współpracy ówczesnej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, w szczególności z Prof. Wojciechem Gasparskim. Niemal od razu zainicjowano również współpracę z najważniejszymi interesariuszami rynku, bez których zaangażowania program nie osiągnąłby pozycji, jaką ma obecnie. Na przestrzeni lat UOKIK, Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Federacja Konsumentów oraz przede wszystkim sami rzecznicy, stali się najważniejszymi partnerami ZPF w obszarze programu etycznego. Współpraca ZPF i tych interesariuszy ugruntowała się w kilku głównych obszarach.

Zasady Dobrych Praktyk

Pierwszym jest kodeks etyki ZPF, czyli Zasady Dobrych Praktyk. Dokument ten w 2005 r. liczył jedynie 2 księgi, dotyczące działalności kredytowej i windykacyjnej. Z czasem był rozbudowywany i aktualizowany w odpowiedzi na rozwój rynku i nowe, także negatywne, zjawiska rynkowe oraz nadużycia na linii przedsiębiorcy-konsumenci. Od początku każdorazowe modyfikacje ZDP były konsultowane z szerokim gronem interesariuszy, dbających o ochronę praw konsumentów. Ta dobra tradycja dialogu z interesariuszami, związana z aktualizacją i rozbudową Zasad Dobrych Praktyk ZPF, trwa do dziś. Jej bodaj najbardziej efektywnym rezultatem jest fakt trzykrotnego wykorzystania przez Prezesa UOKIK Zasad Dobrych Praktyk ZPF jako wykładni dobrych obyczajów. Stało się tak w przypadku decyzji z 2018 r. i 2019 r. dotyczących spółek: VEX (decyzja RGD-2/2018), GetBack (decyzja RLU-02/2018), One Debt Partners (decyzja RWR-2/2019).

Monitorowanie praktyk biznesowych

Drugim istotnym obszarem współpracy Związku Przedsiębiorstw Finansowych z interesariuszami zewnętrznymi, w tym przede wszystkim z rzecznikami konsumentów, jest monitorowanie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez przedsiębiorstwa członkowskie ZPF. Pierwsze wnioski o zbadanie zgodności praktyk biznesowych z ZDP wpłynęły do ZPF jeszcze w 2008 r. Bardzo istotną grupę wnioskodawców stanowią od dawna rzecznicy konsumentów. Skargi od rzeczników są efektem m.in. prowadzonej przez ZPF działalności promocyjnej i edukacyjnej, dotyczącej programu etycznego i skierowanej do interesariuszy, odpowiedzialnych za ochronę konsumentów (m.in. do UOKIK, RF, MS, FK, SRK, ostatnio Stowarzyszenia Aquila). Wnioski składane przez rzeczników stanowią w ostatnich latach ponad 1/4 wszystkich skarg, a rzecznicy pozostają najważniejszym partnerem merytorycznym ZPF w procesie monitorowania stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF.

Uwrażliwianie interesariuszy na przypadki naruszeń ZDP

ZPF od 2017 r. prowadzi również warsztaty dla rzeczników konsumentów, związane z procesem składania wniosków, dotyczących podejrzenia naruszenia ZDP przez członków ZPF. Szkolenia takie – również we współpracy z SRK i delegaturami UOKIK – rozpoczęły się pod koniec 2017 r. i od tego czasu odbyły w Kielcach, Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Tarnowie i Poznaniu. W efekcie pierwszych warsztatów już w 2018r. od rzeczników konsumentów wpłynęło do ZPF 12 skarg na praktyki przedsiębiorstw członkowskich, a w 2019 r. – 8 skarg. Skargi te są nie do przecenienia, ponieważ są profesjonalnie przygotowane zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej. Wartym zdecydowanego podkreślenia jest to, iż skargi od Rzeczników i rozpatrzone przez Komisję Etyki przekładają się nie tylko na indywidualną sprawę konsumenta, ale szerzej – powodują eliminację nieetycznych praktyk a także prokonsumenckie zmiany w działalności firm członkowskich ZPF.

Ambasador Zasad Dobrych Praktyk

W 2019 r., w rezultacie bardzo dobrej współpracy ZPF z rzecznikami konsumentów, przyznaliśmy po raz pierwszy niektórym z nich wyróżnienie Laur Ambasadora Zasad Dobrych Praktyk. Laur ustanowiliśmy jako wyróżnienie dla tych rzeczników, którzy szczególnie aktywnie angażują się w promocję Zasad Dobrych Praktyk ZPF i podejmują efektywną współpracę z organami Związku w zakresie monitorowania stosowania ZDP i składania wniosków do Komisji Etyki ZPF, dotyczących podejrzenia naruszenia Zasad przez firmy członkowskie. Laur otrzymali p. Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, p. Agnieszka Nowakowska z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów z Warszawy oraz p. Barbara Wojtasik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Oławie.

W przypadku, gdybyście Państwo byli zainteresowani złożeniem wniosku do Komisji Etyki ZPF o zbadanie zgodności praktyk biznesowych członka ZPF z Zasadami Dobrych Praktyk, prosimy o kontakt pod adresem etyka@zpf.pl. Szczegółowe informacje, dotyczące składania wniosków, znajdziecie Państwo na tej stronie: KLIK.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać papierowe ulotki dla konsumentów, dotyczące składania wniosku do Komisji Etyki ZPF, prosimy o kontakt pod adresem etyka@zpf.pl.

Materiały do pobrania:

Plakat „Zostałeś potraktowany nieetycznie przez przedsiębiorcę?”
Size: 8,06 MB
Ulotka „Zostałeś potraktowany nieetycznie przez przedsiębiorcę?”
Size: 1,99 MB