Konkurs
VERBA VERITATIS

Idea konkursu

Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XVII edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej puli 10 tys. zł. Dodatkowo, w ramach konkursu zostanie przyznana Nagroda Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity&Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Zakres tematyczny

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotyczące następujących tematów:

 • etyka biznesu
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • ład korporacyjny
 • innowacyjność społeczna w gospodarce
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • Diversity & Inclusion (kategoria pod Patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB)

Konkursem objęte są prace: licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne.

W konkursie mogą brać udział prace obronione nie wcześniej niż 1 września 2020 roku na uczelniach mających siedzibę na terenie RP.

Diversity & Inclusion – nowa kategoria konkursowa i Nagroda Różnorodności

W 2021 roku konkurs rozszerzono o nową kategorię tematyczną Diversity & Inclusion w odpowiedzi na rosnące znaczenie tej tematyki. Organizatorzy Konkursu chcieliby w ten sposób zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Chcielibyśmy włączyć się w popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, zarówno w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone NAGRODĄ RÓŻNORODNOŚCI.

Jak zgłaszać prace

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Do formularza elektronicznego należy załączyć:

 1. dokument potwierdzający obronę pracy (skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
 2. egzemplarz zgłaszanej pracy (w formacie doc, docx lub pdf),
 3. streszczenie pracy (w formacie doc, docx lub pdf) o objętości max 2000 znaków ze spacjami.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2022 roku.

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA (XVII edycja):

Regulamin 17 edycji konkursu
Size: 0,21 MB
Zasady działania Kapituły / załącznik do regulaminu
Size: 0,22 MB
Plakat 17 edycji konkursu
Size: 0,44 MB

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 15 grudnia 2022 roku w Warszawie podczas Kongresu Instytucji Finansowych.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 33 zgłoszeń 8 najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznała 2 Nagrody Różnorodności.

Łączna pula nagród pieniężnych, w tym Nagród Różnorodności, wyniosła 14,5 tys. zł brutto.

Szczegółowe wyniki dostępne są TUTAJ.

Partnerzy XVII edycji

Organizatorzy
Partnerzy Główni
Patron Kategorii Diversity & Inclusion
Patronat honorowy
Patronat medialny

Wyniki poprzednich edycji

Kontakt

email: konkurs@zpf.pl
tel. 58 302 92 05