Konkurs
VERBA VERITATIS

Idea konkursu

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego czy różnorodności, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Dodatkowo, w ramach konkursu jest przyznawana Nagroda Różnorodności, za najlepszą pracę z kategorii „Różnorodność, Równość i Inkluzja”.

W 2024 roku zostanie przeprowadzona 19. edycja Konkursu. Więcej informacji wkrótce.

Zakres tematyczny

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotyczące następujących tematów:

 • etyka biznesu,
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • różnorodność, równość i inkluzja (DEI),
 • ład korporacyjny,
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Konkursem objęte są prace: licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne.

W konkursie mogą brać udział prace obronione nie wcześniej niż 1 września 2021 roku na uczelniach mających siedzibę na terenie RP.

Nagroda Różnorodności

W 2021 roku konkurs rozszerzono o nową kategorię tematyczną różnorodność, równość i inkluzja (DEI) w odpowiedzi na rosnące znaczenie tej tematyki. Organizatorzy Konkursu chcieliby w ten sposób zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Chcielibyśmy włączyć się w popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, zarówno w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu DEI zostaną nagrodzone NAGRODĄ RÓŻNORODNOŚCI.

Jak zgłaszać prace

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Do formularza elektronicznego należy załączyć:

 1. dokument potwierdzający obronę pracy (skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
 2. egzemplarz zgłaszanej pracy (w formacie doc, docx lub pdf),
 3. streszczenie pracy (w formacie doc, docx lub pdf) o objętości max 2000 znaków ze spacjami.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2023 roku.

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA (XVIII edycja):

Regulamin 18 edycji konkursu
Size: 0,25 MB
Zasady działania Kapituły / załącznik do regulaminu
Size: 0,22 MB
Plakat 18 edycji konkursu
Size: 0,43 MB

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 18. edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu miało miejsce 13 grudnia 2023 roku w Warszawie podczas II Kongresu Instytucji Finansowych.

Wyniki 18 edycji Konkursu dostępne są TUTAJ.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 15 grudnia 2022 roku w Warszawie podczas Kongresu Instytucji Finansowych.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 33 zgłoszeń 8 najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznała 2 Nagrody Różnorodności.

Łączna pula nagród pieniężnych, w tym Nagród Różnorodności, wyniosła 14,5 tys. zł brutto.

Szczegółowe wyniki dostępne są TUTAJ.

Partnerzy 19. edycji

Organizatorzy
Partner Główny
Partner
Patron Kategorii DEI
Patronat honorowy
Patronat medialny

Wyniki poprzednich edycji

Kontakt

email: konkurs@zpf.pl
tel. 58 302 92 05