Konkurs
VERBA VERITATIS

Idea konkursu

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XIX edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego czy różnorodności, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł. Dodatkowo, w ramach konkursu jest przyznawana Nagroda Różnorodności, za najlepszą pracę z kategorii „Różnorodność, Równość i Inkluzja”.

Zakres tematyczny

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotyczące następujących tematów:

 • etyka biznesu,
 • zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
 • różnorodność, równość i inkluzja (DEI).

Konkursem objęte są prace: licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne.

W konkursie mogą brać udział prace obronione nie wcześniej niż 1 września 2022 roku na uczelniach mających siedzibę na terenie RP.

Nagroda Różnorodności

W 2021 roku konkurs rozszerzono o nową kategorię tematyczną różnorodność, równość i inkluzja (DEI) w odpowiedzi na rosnące znaczenie tej tematyki. Organizatorzy Konkursu chcieliby w ten sposób zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Chcielibyśmy włączyć się w popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, zarówno w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu DEI zostaną nagrodzone NAGRODĄ RÓŻNORODNOŚCI.

Jak zgłaszać prace

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Do formularza elektronicznego należy załączyć:

 1. dokument potwierdzający obronę pracy (skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
 2. egzemplarz zgłaszanej pracy (w formacie doc, docx lub pdf),
 3. streszczenie pracy (w formacie doc, docx lub pdf) o objętości max 2000 znaków ze spacjami.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2024 roku.

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA (XIX edycja):

Regulamin 19 edycji konkursu
Size: 0,26 MB
Zasady działania Kapituły / załącznik do regulaminu
Size: 0,23 MB
Plakat 19 edycji konkursu
Size: 0,43 MB

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 19. edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu będzie miało miejsce w grudniu 2024 roku w Warszawie podczas III Kongresu Instytucji Finansowych.

Partnerzy 19 edycji Konkursu

Organizatorzy
Partnerzy Główni
Partnerzy
Patron Kategorii DEI
Patronat honorowy
Patronat medialny

Wyniki poprzednich edycji

Kontakt

email: konkurs@zpf.pl
tel. 58 302 92 05