Wniosek do Komisji Etyki

Jak złożyć skargę do Rzecznika/Komisji Etyki ZPF?

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF przypadki naruszenia przez Członka  ZPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk (link).

 

Zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) powinien zawierać:
a) określenie wnioskodawcy,
b) zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
c) wskazanie osób, które zdaniem wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
d) kopię całej posiadanej przez wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy.

 

Kiedy złożyć skargę?
a) jeśli postępowanie reklamacyjne nie toczyło się, można złożyć skargę na każdym etapie sprawy,
b) jeśli postępowanie reklamacyjne zakończyło się, można złożyć skargę, jeśli:
– wnioskodawca otrzymał niesatysfakcjonującą odpowiedź od przedsiębiorcy,
– przedsiębiorca nie odpowiedział na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania,
c) jeśli postępowanie reklamacyjne trwa, należy zaczekać ze złożeniem skargi do jego zakończenia.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:
a) w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
b) za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302 92 64,
c) w formie email, na adres: etyka@zpf.pl.

 

Ponadto należy przesłać podpisane upoważnienie do pozyskania i przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wystąpienie Rzecznika/Komisji Etyki do firmy członkowskiej o informacje i dokumenty dotyczące okoliczności, opisanych w skardze

Oryginały upoważnienia w 2 egzemplarzach należy w wersji papierowej przesłać na adres Biura ZPF w Gdańsku.

DO POBRANIA:

Upoważnienia dla osoby fizycznej/konsumenta

Upoważnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upoważnienie dla spółki/osoby prawnej

Upoważnienie dla pełnomocnika skarżącego

 

Przed złożeniem skargi proszę zapoznać się z aktualną listą Członków ZPF dostępną TUTAJ.

Komisja Etyki ZPF może prowadzić postępowania mające na celu zbadanie, czy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk ZPF wyłącznie przez członków ZPF.