Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Zmiana przepisów tzw. tarczy antykryzysowej dotycząca obowiązywania obniżonych kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim, projekt zmian w KPC, implementacja dyrektywy AML V, czy nowe regulacje w związku z Brexit, to tylko niektóre z ważnych tematów, które w ostatnich tygodniach wymagały aktywności i zaangażowania naszych radców z Departamentu Prawno-Legislacyjnego.

W dniu 25 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany tzw. tarczy antykryzysowej, na mocy której obniżony limit pozodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r. Wątpliwości interpretacyjne, związane zwłaszcza z zagadnieniami intertemporalnymi, są przedmiotem prac Zespołu roboczego ZPF ds. Tarczy Antykryzysowej.

—————————

Przekazaliśmy Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko ZPF zawierające listę postulatów legislacyjnych, których realizacja poprawiłaby sytuację przedsiębiorstw finansowych. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie. Niezależnie od powyższego, wypracowane postulaty przekażemy również Ministerstwu w ramach projektu „Impuls dla biznesu”, który ma przyczynić się do uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej.

—————————

ZPF pracuje aktualnie nad stanowiskiem branży w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który – bez uprzednich konsultacji – został wniesiony przez Radę Ministrów do Sejmu. Będziemy zgłaszać zastrzeżenia dotyczące m.in. klauzuli generalnej umożliwiającej komornikom prowadzenie akt w formie papierowej, wątpliwości związanych ze wskazywaniem w pismach procesowych adresu e-mail i numeru telefonu przez profesjonalnego pełnomocnika czy chwilą doręczenia adresatowi przez sąd cyfrowego odwzorowania pisma.

—————————

Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która implementować ma tzw. dyrektywę AML V. Projekt ten przewiduje m.in. utworzenie dwóch nowych rejestrów, tj.: rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

—————————

W związku z zawarciem w dniu 30 grudnia 2020 r. umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w następstwie Brexitu, swobodny przepływ danych między oboma obszarami zostanie utrzymany maksymalnie do 1 lipca 2021 r. Jednocześnie Komisja Europejska pracuje nad ostatecznym kształtem standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

—————————

W dniu 14 stycznia 2021 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła sprawozdanie w przedmiocie dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytu (tzw. dyrektywa NPL). Wersja ECON różni się istotnie od projektu dyrektywy przedłożonego przez Komisję Europejską w marcu 2018 r. i projektu sprawozdania ECON z listopada 2019 r., a ZPF prowadzi aktualnie szczegółową analizę w tym przedmiocie.

—————————

Sejm przyjął w dniu 21 stycznia br. ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. implementację art. 106 PSD2, tj. wprowadzenie obowiązku udostępnia konsumentowi przez dostawców usług płatniczych broszury informacyjnej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie. Ustawa będzie teraz przedmiotem dalszych prac w Senacie.

—————————

Na początku bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny, która implementować ma dyrektywę w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. W związku z powyższym, projekt ustawy przewiduje daleko idące zmiany w prawie konsumenckim, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

—————————

Prezes UOKiK przedłożył dwa projekty ustaw, które wzmacniają kompetencje tego organu. Pierwszy – datowany na wrzesień 2020 r. – przewiduje m.in. utworzenie rejestru domen usuniętych i umożliwienie dokonywania zakupu testowego. Drugi – ze stycznia br. – zakłada m.in. zmianę sposobu ustalania kary poprzez zastąpienie jej maksymalnego pułapu określonego kwotowo pułapem określonym jako procent obrotu, wprowadzenie tzw. kar okresowych oraz otwartego katalogu środków zaradczych o charakterze strukturalnym, czy zmiany w zakresie programu łagodzenia kar (leniency). ZPF jest zaangażowany w ten proces legislacyjny.

—————————

W dniu 20 stycznia 2021 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, który zakłada przeniesienie kompetencji Rzecznika Finansowego na Prezesa UOKiK. Podczas sejmowej debaty wszystkie ugrupowania poselskie wyraziły zastrzeżenia i wątpliwości związane ze wskazanym rozwiązaniem, niemniej ostatecznie zdecydowano się skierować projekt do dalszych prac i pogłębionej dyskusji, w tym z przedstawicielami branży finansowej i konsumentów. ZPF bierze udział w tych pracach.