Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Ministerstwu Finansów przedłożyliśmy stanowisko w sprawie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, po czym wzięliśmy udział w konferencji uzgodnieniowej, podczas której prezentowaliśmy nasze zastrzeżenia i postulaty zmian projektu. Przedłożone uwagi są aktualnie przez projektodawcę analizowane i liczymy na ich uwzględnienie w kolejnej wersji przedmiotowego aktu, którego publikacji spodziewamy się w sierpniu br.

__________________________

ZPF uczestniczył w konsultacjach tzw. „Polskiego Ładu” w zakresie prawa podatkowego. Opublikowany projekt ustawy przewiduje nowelizację 22 ustaw, zaś zaproponowane zmiany – w myśl uzasadnienia Ministerstwa Finansów – mają wzmocnić inwestycje i ekspansję polskiego biznesu, przyciągnąć do Polski kapitał i inwestorów zagranicznych, uszczelnić system podatkowy i ograniczyć szarą strefę, a także utrudnić transfer kapitału do rajów podatkowych.

__________________________

Na początku miesiąca Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, która uchylić ma aktualnie obowiązującą dyrektywę 2008/48/WE. Nowoprojektowane przepisy za cel mają poprawę ochrony konsumentów na świecie, w szczególności w dobie cyfryzacji i pandemii COVID-19. Obecnie pracujemy nad harmonogramem, który będzie uzależniony od kalendarza – który jeszcze nie powstał – prac Rady i Parlamentu Europejskiego. Nasze stanowiska będziemy przedkładać zarówno jako ZPF, jak i za pośrednictwem naszego europejskiego partnera – Eurofinas. Pierwsze, wstępne, stanowisko wyraziliśmy już w ramach krajowych konsultacji stanowiska Rządu RP, za którego sporządzenie odpowiedzialny jest UOKiK.

__________________________

Komisja Europejska zainicjowała ponadto drugi bardzo istotny proces legislacyjny, na który składają się cztery akty prawne z obszaru AML/CFT. Zaproponowane środki mają w szczególności wzmocnić istniejące już rozwiązania m.in. przez uwzględnienie wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi (np. kryptowalutami). Na pakiet składają się zwłaszcza rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które będzie bezpośrednio stosowane w całej UE i rozporządzenie ustanawiające nowy unijny organ ds. AML, który będzie centralnie koordynował działania organów krajowych.

__________________________

Prezes UOKiK przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim ma na celu implementację tzw. dyrektywy Omnibus, wzmacniającej ochronę konsumentów. Co ważne, w projektowaną ustawą planuje się m.in. wprowadzenie zakazu zawierania – pod rygorem nieważności – umów dotyczących usług finansowych podczas spotkania zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio, określona liczba konsumentów, zorganizowanego w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub usług (pokaz) oraz wycieczki.

__________________________

23 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest implementacja unijnych przepisów w zakresie transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Ustawa została przyjęta przez Senat w zaproponowanej treści bez poprawek.

__________________________

W minionym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, którą przewiduje się m.in. istotne zmiany w kodeksowej regulacji instytucji wyzysku. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, zaś ZPF zamierza aktywnie uczestniczyć w jej pracach, podnosząc bardzo liczne wątpliwości w zakresie proponowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego.

__________________________

Ku końcowi zmierza proces legislacyjny w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza możliwość oddania pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne (co będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu), zmienia termin wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty i wprowadza zmiany w zakresie prawa wekslowego. Ustawa została już rozpatrzona przez Senat, który uchwalił w jej przedmiocie 7 poprawek. Będą one teraz rozpatrywane przez Sejm, po czym ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta.

__________________________

Trwają konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który przewiduje nowelizację aż 19 ustaw z obszaru rynku finansowego. Nowe przepisy mają m.in. rozszerzyć i wzmocnić kompetencje nadzorcze KNF, modyfikować regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, czy eliminować tzw. goldplating w zakresie obowiązków nałożonych na podmioty rynku finansowego (zwłaszcza w zakresie działalności firm inwestycyjnych).

__________________________

Wznowione zostały prace nad kodeksu postępowania RODO dla Biur Informacji Gospodarczych. Obecnie, po sesji niezwykle aktywnych dyskusji nad uwagami zgłoszonymi do projektu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jesteśmy w trakcie prac nad zaktualizowaniem przepisów kodeksu.