Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Ministerstwu Finansów przedłożyliśmy stanowisko w sprawie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, po czym wzięliśmy udział w konferencji uzgodnieniowej, podczas której prezentowaliśmy nasze zastrzeżenia i postulaty zmian projektu. Przedłożone uwagi są aktualnie przez projektodawcę analizowane i liczymy na ich uwzględnienie w kolejnej wersji przedmiotowego aktu, którego publikacji spodziewamy się w sierpniu br.

—————————

ZPF uczestniczył w konsultacjach tzw. „Polskiego Ładu” w zakresie prawa podatkowego. Opublikowany projekt ustawy przewiduje nowelizację 22 ustaw, zaś zaproponowane zmiany – w myśl uzasadnienia Ministerstwa Finansów – mają wzmocnić inwestycje i ekspansję polskiego biznesu, przyciągnąć do Polski kapitał i inwestorów zagranicznych, uszczelnić system podatkowy i ograniczyć szarą strefę, a także utrudnić transfer kapitału do rajów podatkowych.

—————————

Na początku miesiąca Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, która uchylić ma aktualnie obowiązującą dyrektywę 2008/48/WE. Nowoprojektowane przepisy za cel mają poprawę ochrony konsumentów na świecie, w szczególności w dobie cyfryzacji i pandemii COVID-19. Obecnie pracujemy nad harmonogramem, który będzie uzależniony od kalendarza – który jeszcze nie powstał – prac Rady i Parlamentu Europejskiego. Nasze stanowiska będziemy przedkładać zarówno jako ZPF, jak i za pośrednictwem naszego europejskiego partnera – Eurofinas. Pierwsze, wstępne, stanowisko wyraziliśmy już w ramach krajowych konsultacji stanowiska Rządu RP, za którego sporządzenie odpowiedzialny jest UOKiK.

—————————

Komisja Europejska zainicjowała ponadto drugi bardzo istotny proces legislacyjny, na który składają się cztery akty prawne z obszaru AML/CFT. Zaproponowane środki mają w szczególności wzmocnić istniejące już rozwiązania m.in. przez uwzględnienie wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi (np. kryptowalutami). Na pakiet składają się zwłaszcza rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które będzie bezpośrednio stosowane w całej UE i rozporządzenie ustanawiające nowy unijny organ ds. AML, który będzie centralnie koordynował działania organów krajowych.

—————————

Prezes UOKiK przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim ma na celu implementację tzw. dyrektywy Omnibus, wzmacniającej ochronę konsumentów. Co ważne, w projektowaną ustawą planuje się m.in. wprowadzenie zakazu zawierania – pod rygorem nieważności – umów dotyczących usług finansowych podczas spotkania zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio, określona liczba konsumentów, zorganizowanego w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub usług (pokaz) oraz wycieczki.

—————————

23 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest implementacja unijnych przepisów w zakresie transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Ustawa została przyjęta przez Senat w zaproponowanej treści bez poprawek.

—————————

W minionym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, którą przewiduje się m.in. istotne zmiany w kodeksowej regulacji instytucji wyzysku. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, zaś ZPF zamierza aktywnie uczestniczyć w jej pracach, podnosząc bardzo liczne wątpliwości w zakresie proponowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego.

—————————

Ku końcowi zmierza proces legislacyjny w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza możliwość oddania pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne (co będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu), zmienia termin wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty i wprowadza zmiany w zakresie prawa wekslowego. Ustawa została już rozpatrzona przez Senat, który uchwalił w jej przedmiocie 7 poprawek. Będą one teraz rozpatrywane przez Sejm, po czym ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta.

—————————

Trwają konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który przewiduje nowelizację aż 19 ustaw z obszaru rynku finansowego. Nowe przepisy mają m.in. rozszerzyć i wzmocnić kompetencje nadzorcze KNF, modyfikować regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, czy eliminować tzw. goldplating w zakresie obowiązków nałożonych na podmioty rynku finansowego (zwłaszcza w zakresie działalności firm inwestycyjnych).

—————————

Wznowione zostały prace nad kodeksu postępowania RODO dla Biur Informacji Gospodarczych. Obecnie, po sesji niezwykle aktywnych dyskusji nad uwagami zgłoszonymi do projektu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jesteśmy w trakcie prac nad zaktualizowaniem przepisów kodeksu.