Widoczny wzrost zauważalności programu etycznego ZPF. Aktualności Rzecznika Etyki i Komisji Etyki

Widoczny wzrost zauważalności programu etycznego ZPF. Aktualności Rzecznika Etyki i Komisji Etyki

Program  etyczny ZPF coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Zauważamy nie tylko wzrost rozpoznawalności naszego programu wśród partnerów ZPF, ale także coraz bardziej powszechną praktykę informowania o Zasadach Dobrych Praktyk na stronach internetowych Członków. W 2020 roku w wyniku pogłębienia współpracy z instytucjami ochrony konsumentów i innymi interesariuszami odnotowaliśmy też wyraźny wzrost zainteresowania rynku badaniem zgodności działań instytucji finansowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

____________________________

Zmiany w otoczeniu rynkowym, jak i troska członków ZPF o prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i w zgodzie z oczekiwaniami interesariuszy, powodują, że niezbędna staje się kolejna aktualizacja Zasad Dobrych Praktyk. Rzecznik Etyki w bieżącym roku planuje rozpoczęcie prac co najmniej w zakresie praktyk zarządzania wierzytelnościami.

____________________________

Komisja Etyki 3 stycznia 2021 r. rozpoczęła coroczny audyt etyczny, którego realizacja stanowi obowiązek każdego członka ZPF. Komisja przygotowuje się także do corocznej oceny stron internetowych członków Związku. Rozpoczęcie prac jest planowane na marzec.

____________________________

Rzecznik Etyki od stycznia 2021 r. reprezentuje ZPF na forum Zespołu Roboczego ds. działań edukacyjnych Rady Rozwoju Rynku Finansowego. RRRF to organ opiniodawczy i doradczy Ministra Finansów, który ma za zadanie wspieranie rozwoju rynku finansowego w Polsce. Rada zajmuję się m.in. inicjowaniem prac, analiz i dyskusji mających na celu ocenę aktualnego stanu rozwoju rynku finansowego i perspektyw jego rozwoju; analizą istniejącego stanu prawnego w zakresie rynku finansowego oraz projektowanie i opiniowanie najistotniejszych kwestii związanych z regulacjami dotyczącymi rynku finansowego; identyfikacją barier rozwoju rynku oraz promowanie i budowanie zaufania społecznego do instytucji rynku finansowego.