Audyt etyczny za 2015 rok rozpoczęty

Audyt etyczny za 2015 rok rozpoczęty

Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce rozpoczęła proces audytu etycznego za 2015 rok. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk KPF (ZDP) wszyscy członkowie KPF corocznie poddają się takiemu audytowi, aby potwierdzić, że konsekwentnie stosują te Zasady w swojej codziennej działalności gospodarczej.

WYMAGAJĄCY PROCES AUDYTU ETYCZNEGO

Audyt etyczny jest procedurą bardzo wymagającą, gdyż w celu jej pomyślnego ukończenia trzeba najpierw starannie wypełnić specjalny formularz opracowany przez Komisję Etyki, czyli odpowiedzieć na cały szereg pytań odnoszących się do tego, w jaki sposób dany członek KPF wypełniał w ostatnim roku poszczególne zasady.

W kolejnym etapie, specjalny zespół działający w ramach Komisji Etyki weryfikuje poprawność odpowiedzi oraz ich zgodność z Zasadami, a w razie pytań lub wątpliwości zwraca się o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. Gdy już wszystkie odpowiedzi są w pełni satysfakcjonujące, Komisja Etyki podejmuje uchwałę nadającą temu członkowi KPF certyfikat etyczny, ważny przez cały 2016 rok, a nawet dłużej – do końca marca 2017 r. – Stanowi to dodatkową zachętę do terminowego przeprowadzania procesu audytu – gdy bowiem kolejny audyt, za 2016 rok, zostanie także ukończony w terminie, to nowy certyfikat zostanie przyznany, zanim poprzedni straci ważność. Dzięki temu jego ciągłość zostanie zachowana – zauważa dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

EWOLUUJE RYNEK – EWOLUUJĄ ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

W tym roku przed Komisją Etyki stoi szczególnie odpowiedzialne zadanie, bowiem w czerwcu 2015 r. Zasady Dobrych Praktyk zostały rozbudowane o nową księgę szóstą, dotyczącą praktyk biznesowych pośredników finansowych, a księga trzecia, obejmująca zasady dobrych praktyk przedsiębiorstw zarządzających wierzytelnościami została uzupełniona o szczególne zasady odnoszące się do wierzytelności przekazywanych w drodze cesji do przedsiębiorstw specjalizujących się w ich obsłudze.

Wymagało to przygotowania nowego formularza audytu etycznego oraz stosownego uzupełnienia już istniejącego formularza. Komisja Etyki opracowała także specjalny formularz dla członków KPF działających w sektorach, dla których nie zostały jeszcze uchwalone zasady specyficzne dla danego sektora. Formularz ten został opracowany w oparciu o zasady zebrane w księdze pierwszej Zasad Dobrych Praktyk, zawierającej zasady ogólne, które obowiązują wszystkich członków KPF, niezależnie od sektora, w którym działają. Stosowne uzupełnienia zostały wprowadzone także do wszystkich pozostałych formularzy audytu.

Przedstawione wyżej działania Komisji Etyki przyczyniają się do wzrostu znaczenia certyfikatu audytu etycznego, którego posiadanie stanowi potwierdzenie, że członkowie KPF kierują się w swojej działalności wysokimi standardami etycznymi, a dzięki temu zasługują na zaufanie nie tylko wśród swoich klientów, lecz także wśród swoich partnerów biznesowych. W ten sposób przynależność do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych stanowi wyróżnik solidności i rzetelnego działania.

Praktyczne znaczenie dokumentów, takich jak Zasady Dobrych Praktyk KPF obligujących podmioty rynku finansowego do stosowania, będzie w przyszłości rosło. Choćby poprzez implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy hipotecznej, która zobowiązuje pośredników kredytowych do umieszczania na swoich stronach internetowych informacji o tym, jakiego kodeksu dobrych praktyk przestrzegają – dodajeAndrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.