Branża ochroniarska nie upilnowała 28 mln zł płatności

Szacuje się, że na całym świecie pracuje ponad 20 milionów ochroniarzy. Ok. 110 tysięcy kwalifikowanych ochroniarzy zatrudnionych jest w Polsce. Najczęściej ochraniają biurowce i osiedla mieszkaniowe. Wartość ich usług szacowana jest w tym roku na 10,12 mld zł.* Czy firmy ochroniarskie dają poczucie bezpieczeństwa swoim kontrahentom? Nie do końca, problemy z płatnościami są tu częściej spotykane niż w innych firmach usługowych, choć kwota zaległości nie jest zbyt wysoka i wynosi niecałe 28 mln zł – wynika z danych zgromadzonych w bazach BIG InfoMonitor i BIK.

Kondycja finansowa większości firm wygląda dobrze. Wyższe koszty i wzrost cen oferowanych usług odczuły głównie małe firmy. Koszty działalności firm ochroniarskich rosną w związku z oskładkowaniem umów-zleceń i podwyżką minimalnej stawki godzinowej. To z kolei powoduje wzrost cen usług ochroniarskich. Efekt? Zapowiadany przez ekspertów dalszy wzrost wyników branży stoi pod znakiem zapytania, bo zdaniem części przedstawicieli zmiany legislacyjne zahamują rozwój. Szansą na lepsze perspektywy ma być automatyzacja ochrony, czyli inwestowanie w nowe technologie. Coraz większą popularnością cieszą się np. zautomatyzowane systemy alarmowe oraz monitoring, ale czy każdą firmę na nie stać?

9 proc. firm ochroniarskich ma długi…

Z 5 638 firm ochroniarskich**, ponad 9 proc. ma zaległe zobowiązania. Biorąc pod uwagę, że wśród firm zajmujących się usługami administrowania i działalnością wspierającą (Sekcja N PKD), problemy z terminową obsługą zobowiązań ma 4,2 proc. moralność płatnicza firm ochroniarskich wypada słabo. Z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor i BIK wynika, że prawie 70 proc. problemów finansowych branży stanowią niespłacane w terminie kredyty bankowe, pozostałe to przeterminowane zobowiązania pozakredytowe powstałe w wyniku nieopłaconych faktur np. za telefon lub towar. Mowa tu o zaległościach przeterminowanych o co najmniej 60 dni na kwotę min. 500 zł wobec jednego wierzyciela. W sumie łączna kwota zaległości firm ochroniarskich wynosi ponad 27,7 mln zł. Średnia zaległość pozakredytowa wynosi 22 679 zł, zaś z kredytowa 179 172 zł.

ochroniarze 1.png

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

Warto dodać, że w bazie Biura Informacji Kredytowej są też widoczne powiązania klientów indywidualnych z prowadzonymi przez nich firmami. Zaległości kredytowe konsumentów, jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony, wynoszą 8,85 mln zł. Dana ta ma znaczenie, biorąc pod uwagę, że ok. 60 proc. przedsiębiorców deklaruje, że łączy finanse prywatne z firmowymi.

ochroniarze 2.png

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

…ale czy to liczba zadłużonych firm jest tu problemem?

Według szacunków Deloitte, rynek ochrony osób i mienia w 2016 r., wzrósł w porównaniu z 2015 r. prawie 10 proc. Stało się tak pomimo zmian regulacyjnych, w tym przede wszystkim „ozusowania” umów zleceń, czego obawiano się szczególnie. Z kolei na ten rok zapowiada się wzrost o 13 proc. do 10,12 mld zł, mimo dalszego wzrostu stawek. Według Deloitte dalej rynek będzie rósł w tempie zbliżonym do wzrostu PKB, do ok. 11,4 mld zł w 2021 r. Część branży obawia się, że podwyższone koszty pracy w 2018 r. – wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2100 zł brutto, minimalnej stawki godzinowej do 13,7 zł brutto oraz wzrost obciążeń ZUS przyhamuje rozwój. Innego zdania są przedstawiciele dużych firm. Oceniają, że wprowadzone w ostatnich dwóch latach regulacje rynku pracy nie są zagrożeniem, lecz szansą na wzrost jakości usług ochrony osób i mienia w Polsce oraz bardziej pozytywne postrzeganie branży. Eksperci przewidują też konsolidację rynku wokół największych graczy oraz  profesjonalizację i coraz silniejszy zwrot ku nowoczesnym technologiom. Obecnie w segmencie security do 6 największych graczy należy jedynie ok. 30 proc. rynku.

Dwie na trzy firm z branży są w dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej

Analiza finansowa firm ochroniarskich z polskiego rynku, przeprowadzona przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska, na próbie niemal 1000 podmiotów pokazuje, że blisko 66 proc. z nich jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej. W słabej sytuacji finansowej jest 13 proc. a w bardzo złej 21 proc.

Lepiej dużym, gorzej małym firmom

Zdecydowanie słabszą kondycją wykazują się firmy mikro i małe, z zatrudnieniem nieprzekraczającym kilkunastu osób. Duże podmioty z każdym rokiem zwiększają nie tylko swoje przychody, lecz także zyski. To właśnie one odpowiadają za dynamicznie rosnący rynek branży ochrony.

                       Kondycja finansowa firm ochroniarskich

ochroniarze 3.png

Źródło: Bisnode Polska

Co najczęściej chroni się w Polsce?

Jak podaje raport jednej z największych firm ochroniarskich w kraju, w Polsce najczęściej chroni się biurowce i mieszkania – na zasadzie monitoringu i kontroli dostępu. Z branż: hotele i restauracje oraz transport i logistykę – monitoring pojazdów i ochrona łańcucha dostaw. Następnie budownictwo, gdzie ochroną objęty jest obszar budowy. Poza tym finanse – konwojowanie, sektor publiczny – ochrona VIP oraz imprezy masowe.

Jakie warunki należy spełnić, żeby zostać ochroniarzem?

  1. Mieć ukończone 21 lat i zdolność do czynności prawnych
  2. Świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum
  3. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii
  4. Brak toczących się postępowań karnych, wpisów w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne
  5. Nienaganna opinię wydana przez komendanta policji
  6. Pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych
  7. Zakończony kurs lub szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i potwierdzone kwalifikacje.

*Raport firmy Deloitte, zaprezentowany podczas Debaty Eksperckiej ISBnews i Centrum im. A. Smitha pt. „Branża ochrony w Polsce i na świecie – perspektywy, szanse, zagrożenia”, która odbyła się 19 października br. w Warszawie.

** Dane z baz CEiDG oraz KRS