Dobre praktyki potrzebują współpracy

Dobre praktyki potrzebują współpracy

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w 2015 roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia Zasad Dobrych Praktyk (ZDP). Jest to jeden z pierwszych dokumentów programowych przyjętych przez Członków KPF, a zarazem jeden z najważniejszych. Określa wartości etyczne, jakimi instytucje finansowe zrzeszone w KPF kierują się w swojej działalności. Dobre praktyki, o ile są stosowane przez instytucje finansowe, sprzyjają budowaniu zaufania do tego sektora, budują kapitał społeczny. Dlatego KPF wymienia się doświadczeniami w tym zakresie z innymi organizacjami samorządu finansowego, poszukując obszarów możliwej współpracy.

Zasady Dobrych Praktyk są dokumentem żywym, podlegającym stałemu doskonaleniu i rozwojowi, a jego modułowa struktura znacznie ten proces ułatwia. Księga pierwsza zawiera zasady ogólne, a kolejne są poświęcone dobrym praktykom sprzedaży produktów kredytowych oraz działalności windykacyjnej, biur informacji gospodarczej i funduszy hipotecznych.

okladka

Natomiast w czerwcu 2015 r. została uchwalona nowa księga, dedykowana dobrym praktykom pośredników finansowych. Instytucje finansowe przystępujące do KPF zobowiązują się do stosowania tych zasad w codziennej praktyce i poddają się corocznemu audytowi etycznemu. Statutowym organem dedykowanym do monitorowania sposobu wdrożenia i stosowania ZDP jest Komisja Etyki KPF.

Stosowanie dobrych praktyk biznesowych przyczynia się do budowania zaufania do całego sektora, dlatego Komisja Etyki prowadzi intensywne działania mające na celu promowanie ZDP i rozwijanie wzajemnych relacji z organizacjami samorządowymi rynku finansowego. Do ostatnich tego typu przedsięwzięć należy nawiązanie współpracy z Komisją Etyki przy Związku Banków Polskich. Robocze spotkanie przedstawicieli komisji etyki obu organizacji, które odbyło się w Klubie Bankowca, pozwoliło na zaprezentowanie wieloletniego już dorobku i szczegółów bieżącego funkcjonowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary, w których współdziałanie może być najbardziej efektywne. Takimi obszarami mogą być z pewnością windykacja, zarządzanie informacją gospodarczą czy pośrednictwo finansowe.

Liczby mówią tu same za siebie. Pośrednicy finansowi, Członkowie KPF biorą udział w sprzedaży kilku milionów kredytów rocznie i zarządzają wierzytelnościami bankowymi o wartości nominalnej kilkudziesięciu miliardów złotych. Co więcej, trzy z czterech już prowadzących działalność operacyjną BIG-ów, są Członkami KPF, którzy dostarczają bankom ważnej informacji o pozycji finansowej gospodarstw domowych i przedsiębiorców, wspomagającej ocenę zdolności kredytowej.

Współpraca pomiędzy Komisją Etyki Bankowej i Komisją Etyki KPF ma kapitalne znaczenie dla monitorowania praktyk biznesowych, szczególnie w obszarze kredytu. Kanał dystrybucji produktów bankowych, którego ważnym uczestnikiem są pośrednicy finansowi, a także zadania, jakie realizują firmy zarządzające wierzytelnościami w rozwiązywaniu problemu portfela należności gorszej jakości, stanowią naturalne obszary takiej współpracy – mówi dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Dr Krzysztof Grabowski wziął także w Gnieźnie udział w corocznej ogólnopolskiej konferencji Federacji Konsumentów, w czasie której wygłosił prelekcję na temat Zasad Dobrych Praktyk KPF oraz sposobu funkcjonowania Komisji Etyki. Później w ożywionej dyskusji poruszano wiele zagadnień związanych z możliwościami monitorowania i egzekwowania stosowania dobrych praktyk w relacjach z konsumentami. Było to już kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji konsumenckiej, posiadającej największą w Polsce sieć przedstawicielstw terenowych, a ich efektem jest stałe wzmacnianie skuteczności monitoringu stosowania ZDP.

Jestem przekonany, że taki rodzaj aktywności Komisji Etyki KPF przyczynia się znacznie do promowania standardów działalności instytucji finansowych w zgodzie z najlepszymi wzorcami etycznego działania, poprzez szerzenie wiedzy o prawach konsumenta i możliwościach ich egzekwowania – uważa dr Krzysztof Grabowski.

Pod koniec sierpnia doszło do spotkania z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym. W merytorycznej dyskusji o bieżącej sytuacji na rynku usług finansowych z punktu widzenia ochrony praw konsumentów ze strony KPF wzięli udział dr Krzysztof Grabowski oraz Katarzyna Dmowska, Sekretarz Komisji Etyki KPF, członek zarządu ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Przy obustronnym zainteresowaniu i zaangażowaniu przedyskutowane zostały możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie skarg zgłaszanych przez konsumentów i sposobów rozwiązywania sygnalizowanych w nich problemów.

Zasady etyczne, które wdrażamy, dotyczą całej branży finansowej. Z tej perspektywy współpraca pomiędzy różnymi organizacjami, mająca na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, jest bardzo ważna i jak najbardziej pożądana. Jako Sekretarz Komisji Etyki KPF jestem przekonana, że tylko w ten sposób uda nam się wypracować standardy rozwiązywania sporów akceptowalne i zadowalające dla wszystkich zainteresowanych stron – dodaje Katarzyna Dmowska.