Doradca KPF w grupie CG-TECH przy Komisji Europejskiej

Doradca KPF w grupie CG-TECH przy Komisji Europejskiej

Dr Krzysztof Grabowski, Doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ładu Korporacyjnego, został członkiem Grupy Eksperckiej ds. Technicznych Aspektów Procesów Ładu Korporacyjnego (CG-TECH). Do nowo powołanej przez Komisję Europejską grupy został wybrany jako niezależny ekspert i będzie w niej jedynym przedstawicielem z Polski.

Zadaniem grupy będzie doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie technicznych aspektów ładu korporacyjnego spółek notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu korporacyjnym. Zakres prac obejmie analizę obecnych praktyk rynkowych oraz wynikające z niej potrzeby zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych w państwach Unii Europejskiej, a także – w stosownych przypadkach – w państwach spoza UE, dotyczących technicznych aspektów ładu korporacyjnego, w szczególności wykorzystania nowoczesnych narzędzi  informatycznych w procesach ładu korporacyjnego oraz roli podmiotów pośredniczących, operatorów infrastruktury rynkowej i dostawców usług. Eksperci skupią się w szczególności na procesach komunikacji z akcjonariuszami, identyfikacji akcjonariuszy, głosowań podczas walnych zgromadzeń spółek, innych działań korporacyjnych, a także odnoszących się do współpracy akcjonariuszy i przekazywania informacji dotyczących wykonywania praw akcjonariuszy poprzez podmioty pośredniczące.

W wyniku selekcji opartej na rygorystycznych kryteriach w skład grupy roboczej weszło 12 członków, którymi zostali: Rients Abma, Amra Balic, Pierre Colladon, Edwin De Pauw, Krzysztof Grabowski, Liselotte Hägertz Engstam, Christiane Hölz, Markus Kaum, Massimo Menchini, Eva Micheler, Les Turner i Antti Turunen.

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej grupy ekspertów odbędzie się w Brukseli 29 września br.