Dyrektywa PSD3. Czy czeka nas rewolucja na rynku usług płatniczych?

Dyrektywa PSD3. Czy czeka nas rewolucja na rynku usług płatniczych?

Dyrektywa PSD3, ZPF, Czy czeka nas rewolucja na rynku usług płatniczych?

Większa ochrona konsumentów, nowe narzędzia do zwalczania oszustw, poprawa funkcjonowania otwartej bankowości – to główne założenia projektu unijnych przepisów dla sektora usług płatniczych. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) weźmie czynny udział w procesie legislacyjnym.

Dyrektywa Payment Services Directive 3 (PSD3) to pakiet rozwiązań zaproponowanych właśnie przez Komisję Europejską w odpowiedzi na szereg zmian rynkowych i społecznych.

– W związku z rosnącym zainteresowaniem konsumentów płatnościami elektronicznymi i będącym jego efektem zwiększonym ryzykiem oszustw na ich szkodę, Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji legislacyjnych. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę konsumentów na rynku usług finansowych – tłumaczy Marcin Czugan, prezes ZPF.

Dyrektywa PSD3. Główne założenia

Zaproponowany pakiet rozwiązań skupia się na przekształceniu powszechnie znanej już Dyrektywy PSD2 w PSD3 oraz przyjęcie Rozporządzenia w sprawie usług płatniczych (PSR).

Oto główne założenia unijnego projektu:

> Zwalczanie i ograniczanie oszustw płatniczych – projekt zakłada m.in. umożliwienie dostawcom usług płatniczych dzielenie się między sobą informacjami związanymi z oszustwami.  Zakłada też rozszerzenie praw do zwrotu pieniędzy konsumentom, którzy padli ofiarą oszustwa i wprowadzenie systemu sprawdzania zgodności numerów IBAN odbiorców płatności z nazwami ich rachunków dla wszystkich poleceń przelewów.

 > Zwiększenie praw konsumentów -zmiany będą dotyczyć m.in. tymczasowej blokady środków na rachunku, a także większej przejrzystości w zakresie opłat i wyciągów.

> Wyrównywanie szans między bankami i podmiotami niebędącymi bankami -chodzi m.in. o umożliwienie niebankowym dostawcom usług płatniczych dostępu do wszystkich systemów płatności w Unii Europejskiej (z odpowiednimi zabezpieczeniami).

> Poprawa funkcjonowania otwartej bankowości – pomysłodawcy PSD3 chcą usunąć przeszkody w świadczeniu usług otwartej bankowości oraz zwiększyć kontrolę klientów nad ich danymi płatniczymi. Ma to również ułatwić wejście na rynek dostawcom oferujący innowacyjne usługi płatnicze.

> Poprawę dostępności gotówki w sklepach i za pośrednictwem bankomatów, poprzez umożliwienie detalistom świadczenia usług gotówkowych klientom bez konieczności dokonywania zakupu.

> Wzmocnienie harmonizacji i egzekwowania przepisów.

Rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych. Ważne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

Część założeń ma również zostać zrealizowana dzięki wdrożeniu Rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych (Regulation on a framework for Financial Data Access).

Zakłada ono ustanowienie jasnych praw i obowiązków w zakresie zarządzania dostępem do danych klientów w sektorze finansowym. Realizacja tych postulatów nastąpi przez wprowadzenie:

> Możliwości (ale nie obowiązku) udostępniania przez klientów swoich danych użytkownikom (np. instytucjom finansowym lub fintechom) w bezpiecznym formacie w celu otrzymywania m.in. nowych, tańszych i lepszych produktów i usług finansowych,

> Zobowiązania posiadaczy danych klientów (np. instytucji finansowych) do udostępniania tych danych za zgodą klientów innym użytkownikom danych (np. innym instytucjom finansowym lub firmom fintech) poprzez stworzenie wymaganej infrastruktury technicznej,

> Pełnej kontroli klientów nad tym, kto i w jakim celu uzyskuje dostęp do ich danych. Zostanie one ułatwiona przez wprowadzenie wymogu posiadania odpowiednich pulpitów nawigacyjnych oraz przez wzmocnienie ochrony danych osobowych klientów zgodnie RODO,

> Standaryzacji danych klientów i wymaganych interfejsów technicznych w ramach systemów udostępniania danych finansowych,

> Systemów odpowiedzialności za naruszenia danych oraz mechanizmów rozstrzygania sporów w ramach systemów udostępniania danych finansowych, tak aby ryzyko odpowiedzialności nie zniechęcało posiadaczy danych do ich udostępniania.

Wdrożenie powyższych propozycji z pewnością będzie wiązało się z przeprowadzeniem wymagającego procesu legislacyjnego, także na poziomie krajowym. ZPF weźmie w nim czynny udział.