Etyka w biznesie to mądry wybór

Etyka w biznesie to mądry wybór

Zmiana podejścia do prowadzenia działalności biznesowej, polegająca na wdrażaniu programów etycznych do swojej strategii, jest dziś coraz bardziej widoczna, a kapitał społeczny zaczyna być odbudowywany. To wynik pogłębionej refleksji wokół przyczyn kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych oraz efektywnych narzędzi do podnoszenia gospodarki i rynków finansowych z sytuacji kryzysowych. Rośnie też świadomość faktu, że etyczne prowadzenie działalności pozwala na utrwalenie wzrostu i jego dynamiki, nie tylko w odniesieniu do całej gospodarki i całego rynku finansowego, ale w odniesieniu do pojedynczych firm. Dlatego też coraz więcej instytucji angażuje się we wspólne inicjatywy, adresowane do różnych grup interesariuszy, propagujące i wyjaśniające znaczenie społecznej odpowiedzialności, etycznego biznesu oraz ładu korporacyjnego. Dobrym tego przykładem jest VERBA VERITATIS.

Ogólnopolski konkurs VERBA VERITATIS jest organizowany od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Laureatami rywalizacji są autorzy najlepszych prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich bądź podyplomowych o tematyce związanej z zagadnieniami etyki biznesu. Mają oni szansę zdobycia nagród pieniężnych o łącznej wartości min. 6 000 zł oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych, których zapewnienie możliwe jest głównie dzięki wsparciu finansowemu partnerów projektu.

Dla KPF oraz partnerów ANG i KIBR wsparcie konkursu oznacza również osobiste angażowanie się ich przedstawicieli w prace Kapituły Konkursu, polegające m.in. na ocenie nadesłanych prac. Wymaga to uważnego przeczytania ok. 3 tys. stron, co przekłada się nawet na kilkadziesiąt godzin pracy własnej. Dla firm partnerskich jest to forma inwestycji w przyszłość oraz społecznej akceptacji dla swoich postaw badawczych, społecznych i biznesowych, a także wyraz ich społecznego zaangażowania – zauważa Andrzej Chmielecki z firmy VIRTUS, obsługującej biuro konkursowe.

Warto pamiętać, że wyłączną zasadą, jaką organizatorzy konkursu VERBA VERITATIS kierowali się dobierając partnerów, było to, by były to firmy, dla których ważne jest etyczne prowadzenie biznesu oraz przyjmowanie właściwych postaw etycznych w biznesie przez ich kontrahentów. Motywatory do włączenia się w działania promujące szeroko rozumianą etykę w biznesie mogły jednak być dla nich różne.

Kształcenie młodych pokoleń

Według badania pt. „Y-greki w pracy i… o pracy”, przeprowadzonego przez agencję badawczą 4P research mix na zlecenie firmy Henkel Polska we wrześniu 2015 r., etyka w biznesie jest bardzo ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników. Młodzi ludzie – tzw. pokolenie Y – oczekują od swoich pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych, uczciwości i transparentności, zaś od bezpośredniego szefa – postępowania fair. Konkurs VERBA VERITATIS jest postrzegany przez partnerów jako odpowiedź na rynkową potrzebę zagwarantowania firmom młodej, świadomej zagadnień związanych z etycznym prowadzeniem biznesu kadry – osób chętnych, by wdrażać te zasady w praktyce.

W biznesie często najważniejszym wydaje się nam rachunek ekonomiczny. Aby osiągnąć prawdziwy sukces, musimy jednak pamiętać, że maksymalizując przychody i minimalizując koszty, należy kierować się jeszcze podstawowymi i nadrzędnymi wartościami zawartymi w haśle „etyka biznesu” – mówi Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, partnera Konkursu VERBA VERITATIS. – Trzeba więc uczyć młodych ludzi – przyszłych menedżerów – że ważne jest nie tylko osiąganie zakładanych celów, ale również sposób, w jaki je osiągamy.

Etyczne prowadzenie biznesu to także jedno z kluczowych zobowiązań podjętych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności przez firmę Polpharma S.A., która również dołączyła do grona partnerów konkursu. Postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etycznymi dotyczy wszystkich sfer działalności tej firmy – poczynając od bycia dobrym pracodawcą, przez troskę o jakość produktów, po uczciwe relacje w łańcuchu dostaw.

W ramach Programu etycznego, którego filar stanowi Kodeks Etyki Grupy Polpharma, przykładamy wagę do edukacji i komunikacji na temat znaczenia i sposobów realizacji postulatów etycznych w działalności biznesowej. Działania te mają na celu budowanie świadomości i wrażliwości na kwestie etyczne zarówno w samej firmie, jak i w jej społecznym oraz gospodarczym otoczeniu. Idea konkursu VERBA VERITATIS doskonale odzwierciedla nasze przekonanie o potrzebie aktywnego podejścia do upowszechniania standardów etycznych od wczesnego etapu kształcenia. Dzięki temu przyszli specjaliści, menedżerowie czy właściciele firm, niezależnie od kierunkowego wykształcenia, będą traktowali etykę jako podstawę odpowiedzialnego i uczciwego modelu biznesowego. A takie podejście przyniesie korzyści nam wszystkim – komentuje Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma S.A..

Reputacja potwierdzona niezależnym audytem

Brak dyscypliny w przestrzeganiu zasad etycznych w firmach skutkuje nadużyciami oraz problemami, związanymi np. z korupcją pracowników, co przekłada się na ogromne straty wizerunkowe i utratę reputacji przedsiębiorstw. Problem ten dostrzegają przedstawiciele Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stąd ich zainteresowanie wspieraniem wszelkich inicjatyw, które promują postawy etyczne w biznesie, szczególnie te skierowane do młodych ludzi.

Funkcjonujemy w czasach, w których niejednokrotnie wartością organizacji jest przede wszystkim jej reputacja. Otoczenie chce wiedzieć nie tylko jaki zysk wypracowało przedsiębiorstwo, ale również, czy osiągając go, postępowało odpowiedzialnie – wyjaśnia Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. – Od nas, biegłych rewidentów, oczekuje się budowania standardów i dobrych praktyk w zakresie raportowania informacji pozafinansowych i robimy to. Rosną też wymagania w zakresie obiektywizmu, niezależności czy poufności przedstawicieli naszej profesji, czego przykładem jest chociażby nowelizacja międzynarodowego standardu edukacyjnego dotyczącego kluczowego biegłego rewidenta. Dlatego nie mogło nas zabraknąć w gronie partnerów konkursu VERBA VERITATIS.

Praktyczny wymiar CSR

Wiele firm stawia na praktyczne zastosowanie zasad etycznych w biznesie. W przypadku firmy Allcon Investment, kolejnego partnera konkursu, konkretnym efektem takiego właśnie podejścia była m.in. realizacja inwestycji Łużycka Plus w Gdyni – pierwszego w Polsce biurowca w pełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadającego nieobowiązkowy certyfikat „Obiekt bez barier”. Według przedstawicielki firmy – Haliny Gniadeckiej, Konkurs VERBA VERITATIS oraz powiązana z nim konferencja NIENIEODPOWIEDZIALNI udowadniają, że o takich hasłach jak „odpowiedzialność społeczna” czy „walka z wykluczeniem” można rozmawiać nie tylko teoretycznie, ale także w ujęciu praktycznym.

Zdecydowaliśmy się na wsparcie Konkursu VERBA VERITATIS, ponieważ doceniamy starania organizatorów na rzecz propagowania etycznych zachowań w biznesie. Uważamy, że może i powinien on być rozumiany nie tylko jako działanie prowadzące do zysku, ale także jako przejrzysta finansowo aktywność bliska ludziom i środowisku. Duże zaangażowanie w tę inicjatywę studentów i absolwentów wszystkich etapów studiów wyższych pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość samej etyki w biznesie, jak również na budowę świadomości społecznej tego typu postaw dodaje Halina Gniadecka.

Zdaniem Andrzeja Rotera, Prezesa Zarządu KPF i inicjatora konkursu, zaangażowanie tak wielu partnerów różnych sektorów gospodarki polskiej w organizację konkursu VERBA VERITATIS potwierdza słuszność przyjętej strategii dla działalności i rozwoju Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, ale jednocześnie daje praktyczną, pożyteczną społecznie możliwość do współpracy wszystkich interesariuszy na rzecz budowania kapitału społecznego na rynku finansowym.

Laureatów konkursu VERBA VERITATIS poznamy już 13 października 2016 r., podczas konferencji NIENIEODPOWIEDZIALNI, organizowanej przez ANG i KPF oraz partnerów. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie zpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis.