Komisja Etyki i Rzecznik Etyki

Komisja Etyki

Organ kolegialny, jakim jest Komisja Etyki, został powołany w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. W skład Komisji Etyki wchodzi zwykle 12 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF .

Głównym zadaniem Komisji jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez przedsiębiorstwa zrzeszone w ZPF. Komisja jest ponadto organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty (np. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego) i publikacje (np. poradnik „Jak pożyczać pieniądze”) przygotowywane przez ZPF, lub w tworzeniu których ZPF bierze udział. Komisja odpowiedzialna jest również za realizację corocznego audytu etycznego oraz opiniowanie w ramach audytu wstępnego kandydatur na członków ZPF. Komisja realizuje swoje zadania także poprzez wydawanie decyzji w postępowaniach skargowych w zakresie naruszeń Zasady Dobrych Praktyk przez członków ZPF. W tym obszarze uprawnienia Komisji Etyki polegają m.in. na nakładaniu sankcji oraz zobowiązywaniu członków ZPF do usunięcia przyczyn stwierdzonych naruszeń Zasad Dobrych Praktyk.

Aktualny skład Komisji Etyki: przejdź do strony

 

Rzecznik Etyki

Instytucja Rzecznika Etyki została powołana do życia w czerwcu 2018 roku decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF. Szczególna rola Rzecznika Etyki ZPF została potwierdzona umieszczeniem go wśród pozostałych organów ZPF. Rzecznik Etyki jest organem statutowym, powoływanym i odwoływanym przez Zarząd za zgodą Komisji Etyki, po zasięgnięciu opinii Rady Związku.

Do najważniejszych zadań Rzecznika Etyki należy prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zbadania praktyk członka ZPF z Zasadami Dobrych Praktyk oraz uczestnictwo w pracach Komisji Etyki z głosem doradczym. Rolą Rzecznika Etyki jest także współpraca z interesariuszami odpowiedzialnymi za reprezentowanie interesów konsumentów i podejmowanie działań w zakresie promowania zasad świadomego korzystania z usług finansowych oraz promocji programu etycznego ZPF. Rzecznik Etyki odpowiedzialny jest również za działania na rzecz aktualizacji i modyfikacji Zasad Dobrych Praktyk oraz współpracę z członkami ZPF i interesariuszami zewnętrznymi w tym obszarze.

 

Do pobrania:

Regulamin_Komisji_Etyki_i_Rzecznika_Etyki_18.06.2021.pdf

Regulamin Komisji Etyki i Rzecznika Etyki ZPF z dnia 18.06.2019 (pdf)

Materiał informacyjny o Komisji Etyki i Rzeczniku Etyki ZPF (pdf)

 

Kontakt:

etyka@zpf.pl