Jubileuszowy rok Zasad Dobrych Praktyk KPF

Jubileuszowy rok Zasad Dobrych Praktyk KPF

Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych już 26 przedsiębiorstwom, zrzeszonym w KPF, przyznała Certyfikat Etyczny KPF na rok 2015. W odniesieniu do pozostałych Członków KPF trwa jeszcze procedura audytu etycznego i kolejni Członkowie KPF oczekują na jej zakończenie. Decyzja o przyznaniu Certyfikatu przez Komisję Etyki jest formą potwierdzenia zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk, przyjętych do stosowania przez Członków KPF. Stał się on istotnym elementem budowania wizerunku zarówno samych przedsiębiorstw, jak i całych branż, reprezentowanych przez KPF. Zasady Dobrych Praktyk KPF, zebrane w dokumencie o charakterze samoregulacji, obowiązują już od 2005 roku przedsiębiorców kilku sektorów rynku finansowego.

Ich wspólnym mianownikiem podmiotowym jest kredyt lub usługi, związane z kredytem. Co roku przedsiębiorstwa członkowskie KPF są zobowiązane do wykonania w formule samorządowej przeglądu swojej działalności gospodarczej pod kątem przyjętych wcześniej zasad dobrych praktyk.

AUDYT ETYCZNY WERYFIKUJE

Audyt etyczny to w KPF rozbudowana procedura. W jej ramach Komisja Etyki analizuje i konfrontuje informacje, zawarte w specjalnie przygotowanym formularzu audytu, odnoszącym się do treści zasad, obowiązujących przedsiębiorstwa z określonego sektora usług finansowych. Do tej pory pomyślnie weryfikację za 2014 r. przeszło 26 Członków KPF, uzyskując potwierdzający ten fakt Certyfikat. Procedura weryfikacji pozostałych ankiet, dokonywana przez Zespół roboczy, specjalnie do tego powołany w łonie Członków Komisji Etyki, trwa.

O ile każda z branż charakteryzuje się określoną specyfiką, decydującą w rezultacie o kształcie zasad dobrych praktyk, o tyle warto równocześnie zauważyć, że trzy obszary samorządowej regulacji są wspólne dla wszystkich podmiotów. Wykaz praktyk niedozwolonych, sposoby komunikowania się z klientami oraz ochrona informacji i ochrona danych osobowych – bo o nich mowa – to obszary dotyczące wszystkich przedsiębiorstw, zobligowanych do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, jednak w szczegółach różniące się między sektorami. – Efekty procesu audytu mają bardzo praktyczny wymiar – zauważa MecenasKrzysztof Sołkiewicz, Członek Komisji Etyki KPF. Bardzo duża grupa wierzycieli pierwotnych, głównie banków, w procesach przetargowych na sprzedaż portfeli wierzytelności, czy windykacji na zlecenie weryfikuje, czy firma windykacyjna stosuje zasady dobrych praktyk. Członkowie KPF mają wiarygodne narzędzie do potwierdzania tego faktu Certyfikatem Etycznym. –Co bardzo ważne, to fakt, iż część wierzycieli pierwotnych nawet weryfikuje posiadanie aktualnego Certyfikatu Etycznego. To bardzo dobra praktyka, godna polecenia wszystkim uczestnikom szeroko rozumianego rynku zarządzania wierzytelnościami – dodaje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Członkowie KPF, poddając się procedurze audytu wewnętrznego, składają tym samym deklarację przestrzegania wysokich standardów etycznych, obecnych nie tylko w sferze werbalnej, ale rzeczywiście stosowanych w relacjach z klientami i kontrahentami. Przyznany Certyfikat Etyczny potwierdza, że te deklaracje są realizowane w codziennej praktyce – mówi dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF.

10 LAT ZASAD DOBRYCH PRAKTYK W KPF

Zasady Dobrych Praktyk stanowią podstawę programu etycznego KPF, wypracowanego przy współudziale wybitnego autorytetu w dziedzinie etyki biznesu, jakim jest profesor Wojciech Gasparski. Określają one normy postępowania w odniesieniu do wszystkich interesariuszy. W relacjach z konsumentami nakazuje między innymi kierowanie się „poszanowaniem interesów klienta i jego praw do ochrony”, a w działalności gospodarczej zobowiązują przedsiębiorstwa do „stosowania najwyższych standardów tak, by swoim postępowaniem w świadomości klientów potwierdzały uznawanie je za instytucje zaufania publicznego”.

Dokument powstawał sukcesywnie – wraz z rosnącą grupą firm członkowskich KPF i akcesją przedstawicieli kolejnych sektorów rynku usług finansowych. Dokument Zasad Dobrych Praktyk otwiera księga zasad ogólnych, a w dalszej kolejności spisano zasady charakterystyczne dla poszczególnych sektorów usług. Pierwsza z ksiąg branżowych określa dobre praktyki sprzedaży produktów kredytowych, które aktualnie są wspólne dla kilku segmentów rynku kredytowego, reprezentowanych przez KPF. – To zasady dobrych praktyk przyjęte przez Członków KPF z sektora bankowego, pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz pożyczkowego stały się cezurą rozwoju rynku consumer finance w Polsce – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF i współautor treści zasad.

Następne branżowe zasady odnoszą się do praktyk windykacyjnych. Ze względu na istotne znaczenie zarówno gospodarcze jak i społeczne tego sektora usług, wejście w życie branżowych dobrych praktyk stało się ważnym etapem rozwoju rynku kredytowego w Polsce. – Dzięki KPF i podejmowanym działaniom samorządowym zmieniła się filozofia i model windykacji w Polsce, wprowadzając nową jakość i wysokie standardy– dodaje Roter. Dziś ten sektor jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku usług finansowych, a Członkowie KPF z tego sektora posiadają w swoich portfelach należności o wartości nominalnej prawie 54 mld PLN.

Kolejną księgą są zasady dobrych praktyk biur informacji gospodarczej, spośród których 3 z 4 funkcjonujących w Polsce są Członkami KPF. Lata stosowania zasad dobrych praktyk zaowocowały między innymi tym, że bardzo wysoko można ocenić standardy praktyki gospodarczej BIG-ów. Potwierdzeniem może być fakt bardzo niskiego wskaźnika kierowanych pod adresem BIG-ów skarg przez dłużników. Według zbadanego przez KPF stanu na lipiec ub.r., spośród ponad 9 milionów spraw o niespłaconych zobowiązaniach, tylko wobec nieco ponad 2 tysięcy wniesiono skargi, a z tej liczby, jedynie co czwarta była uzasadniona. – Powszechna jest dziś pozytywna ocena efektów działalności gospodarczej BIG dla budowania kondycji etycznej kredytobiorców, przeciwdziałania hazardowi moralnemu, zjawisku nadmiernego zadłużenia. Ważną w tym rolę odgrywają Zasady Dobrych Praktyk – ocenia Mecenas Tomasz Ostrowski, Doradca ds. Rejestrów kredytowych KPF.

Bardzo istotna jest również księga zasad dobrych praktyk w odniesieniu do przedsiębiorstw oferujących odwróconą hipotekę w modelu sprzedażowym, znaną jako renta dożywotnia. Jest to tym istotniejsze, iż jak dotąd brak jest dedykowanej temu obszarowi usług regulacji ustawowej, o co silnie zabiega KPF wraz z przedsiębiorstwami członkowskimi z tego sektora.

KPF podejmuje szereg działań dla poprawy standardów praktyk biznesowych, ochrony rzetelnego obrotu, uczciwej konkurencji, edukacji finansowej, traktując to jako sposób na realizację samorządowej misji i budowania kapitału społecznego rynku finansowego – podsumowujeKrzysztof Opaliński, Przewodniczący Komitetu KPF.