Kancelaria Prawna – Inkaso WEC w segmencie NC Focus

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC znalazła się pośród 90 spółek z najbardziej obecnie prestiżowego indeksu NewConnect – NC Focus.

28 września 2016 r. giełda dokonała pierwszej kwalifikacji do nowych segmentów rynku NewConnect: NC Focus, NC Base oraz NC Alert.

– Bardzo się cieszymy. Zaklasyfikowanie do indeksu NC Focus jest dla nas potwierdzeniem, że rozwój spółki idzie w dobrym kierunku, a rynek nam ufa. Należy też dodać, że nowa segmentacja rynku to jeden z etapów działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu, zwiększenie transparentności rynku NewConnect i zaufania do niego oraz podwyższenie jego atrakcyjności dla różnych grup inwestorów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – powiedział Remigiusz Brzeziński, prezes zarządu Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.

Warunki kwalifikacji do NC Focus są oparte na szczegółowych kryteriach jakościowych, które związane są  przede wszystkim z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. Aby być braną pod uwagę podczas klasyfikacji do NC Focus spółka musi spełnić co najmniej pięć z następujących warunków: średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12 mln zł; wskaźnik C/Z jest wyższy niż 0 i niższy niż 50; wskaźnik C/WK jest wyższy niż 0 i niższy niż 10; spółka wypłaciła dywidendę; wartość księgowa przekracza 1 mln zł; dodatnia dynamika przychodów za ostatnie cztery kwartały; dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie cztery kwartały. Dodatkowo spółka musi spełniać wszystkie następujące warunki: akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy; średni kurs akcji wyższy niż 10 gr; wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej; w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe / układowe / sanacyjne / likwidacyjne; w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO; w okresie ostatnich trzech miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC świadczy już pełny zakres usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oraz faktoring i wykupy pojedynczych wierzytelności. W GK znajduje się też spółka prowadząca szkolenia zamknięte i otwarte, a działalność szkoleniowa jest dla Grupy bardzo dochodowa. Spółka wychodzi również poza granice naszego kraju – niedawno podpisała pierwszą umowę na Ukrainie. Kancelaria Prawna – Inkaso WEC rozwija także intensywnie, korzystając z dobrej koniunktury na tym rynku, usługi z zakresu faktoringu. Szczególnie skupia się na mikrofaktoringu, który jest odpowiedzią na potrzeby mikro i małych przedsiębiorstw i cieszy się dużym zainteresowaniem z ich strony. Usługa została wprowadzona do oferty w II połowie czerwca br. i do tej pory podpisano już osiem umów z łączną kwotą limitów w wysokości ponad 300 tys. zł.