Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS po raz pierwszy w Polsce

Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS po raz pierwszy w Polsce

Komitet Prawno-Polityczny, bardzo aktywny uczestnik procesu prawodawczego Unii Europejskiej, po raz pierwszy w swojej historii będzie odbywał posiedzenie w Polsce.

EUROPEJSKI GŁOS SEKTORA KREDYTU KONSUMENCKIEGO

EUROFINAS to jedna z największych organizacji samorządowych rynku kredytu konsumenckiego w Europie. Jej członkowie w 2014 roku dostarczyli finansowania potrzeb gospodarstw domowych na kwotę ponad 356 miliardów EUR, a firmy zrzeszone w organizacjach członkowskich EUROFINAS zatrudniają obecnie 91 tysięcy pracowników. Głównym obszarem aktywności EUROFINAS jest reprezentowanie europejskiego przemysłu kredytowego w procesie legislacyjnym, a merytorycznym organem EUROFINAS, koncentrującym się na aktywności legislacyjnej jest Komitet Prawno-Polityczny. Jego skład stanowią eksperci prawni, delegowani do pracy w tym organie przez 17 organizacji samorządowych z poszczególnych krajów UE. Do jego zadań należy analiza aktów prawnych, sporządzanych przez Komisję Europejską, formułowanie wniosków i proponowanie rozwiązań legislacyjnych w imieniu europejskiego przemysłu kredytowego.

Komitet Prawno – Polityczny jest organem decyzyjnym EUROFINAS odpowiedzialnym za tworzenie stanowisk organizacji. Przez wiele lat funkcjonowania w europejskim procesie legislacyjnym, EUROFINAS zyskał sobie miano eksperckiej organizacji dostarczającej unijnym organom prawodawczym niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania dostawców kredytu konsumenckiego. Rola Komitetu Prawno – Politycznego sprowadza się w szczególności do analizy procedowanych projektów aktów prawnych pod kątem określenia wpływu nowych przepisów na działalność instytucji finansowych. Wymaga to znakomitej znajomości obecnie obowiązujących przepisów i analitycznej wiedzy w zakresie konsekwencji dla rynku wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych – mówi mecenas Marcin Czugan, Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS i jednocześnie Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF. Szersza wypowiedź Marcina Czugana DO OBEJRZENIA TUTAJ.

INTENSYWNY PROCES LEGISLACYJNY WYMAGA ODPOWIEDZIALNEGO ZAANGAŻOWANIA

Do pracy nad poszczególnymi, ważnymi dla tego sektora dokumentami, w ramach Komitetu Prawno – Politycznego powoływane są grupy zadaniowe. Jedna z nich monitoruje i uczestniczy w procesie legislacyjnym Dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (obecnie zwana Dyrektywą o dystrybucji ubezpieczeń – IDD). Jej treść niedawno została uzgodniona w trybie procedury trialogowej, a więc uzgodnień między KE, Radą Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim. Implementacja tej regulacji do krajowych porządków prawnych będzie w sposób znaczący oddziaływała na wszelkie kanały dystrybucji, a jej przepisy nakazują wdrożyć między innymi nowe wymogi kompetencyjne oraz obowiązki informacyjne wobec konsumentów.

Przedmiotem priorytetowych działań Komitetu Prawno-Politycznego są obecnie prace nad Dyrektywą w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive) oraz prace nad aktami wykonawczymi do Dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD IV – Capital Requirements Directive), które regulują tak istotne dla instytucji kredytowych obszary jak m.in. kwestie wymogów kapitałowych, nadzór i zarządzanie ładem korporacyjnym, struktura wynagradzania.

ZAKRES MERYTORYCZNY DEBATY W POLSCE

Aktywność legislacyjna EUROFINAS nie ogranicza się wyłącznie do obszaru ściśle, związanego z rynkiem kredytu konsumenckiego. Udział w procedowaniu unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. Rozporządzenie eIDAS) jest głęboko uzasadniony istotnym ich znaczeniem dla instytucji finansowych, zwłaszcza dla sektora bankowego, ubezpieczeniowego, zarządzania wierzytelnościami i sektora instytucji pożyczkowych. Na czterech wymienionych obszarach będzie się koncentrować uwaga członków Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS, którego wyjazdowe posiedzenie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, która gości przedstawicieli Komitetu, tę wizytę traktuje jako wyraz uznania za intensywne, merytoryczne zaangażowanie KPF w działalność EUROFINAS, które realizuje się w dużej mierze właśnie w obszarze legislacji – dodajeAndrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Do posiedzenia Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS dojdzie w dniach 16-17 września w Gdańsku.