Konsultacje w sprawie kontroli unijnego prawa konsumenckiego i prawa dotyczącego reklamy

Konsultacje w sprawie kontroli unijnego prawa konsumenckiego i prawa dotyczącego reklamy

Unia Europejska dokonuje okresowo przeglądu wybranych przepisów prawa i ocenia czy są one dostosowane do aktualnych potrzeb, czy minimalizują obciążenia oraz czy istnieją możliwości ich uproszczenia. Takie kontrole są szczególnie przydatne, żeby wykryć brak spójności oraz poprawić sprawność i wydajność stanowionego prawa. W ich ramach przeprowadza się społeczne konsultacje – w tym z konsumentami, przedstawicielami danego sektora biznesu oraz organizacjami społecznymi.

 

Program REFIT

Komisja Europejska realizuje program REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program), który służy do identyfikowania możliwości ograniczenia obciążeń regulacyjnych i uproszczenia istniejących przepisów. Jego celem jest zagwarantowanie bardziej efektywnej i sprawnej realizacji celów prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej, w szczególności poprzez uproszczenie unijnych przepisów, zmniejszanie obciążeń administracyjnych, a tym samym stworzenie jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram prawnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

Jednym z narzędzi Programu są otwarte konsultacje społeczne. Komisja ocenia, że dzięki nim proces kształtowania polityki jest bardziej dostępny i zrozumiały dla obywateli, a działania UE stają się bardziej przejrzyste, rzetelne i skuteczne. Jednocześnie Komisja zdaje sobie sprawę, że osoby, których dotyczą konkretne przepisy, lepiej niż ktokolwiek inny są w stanie je ocenić i dlatego mogą udzielić użytecznych informacji na temat tego, jak można je poprawić.

 

Fitness checks

Poza konsultacjami dotyczącymi, m.in. oceny przewidywanych skutków nowych inicjatyw prawodawczych czy zielonych ksiąg, Komisja przeprowadza także konsultacje mające na celu sprawdzenie podjętych już działań, badając przy tym, np. na ile poszczególne działania UE były lub są skuteczne, czy są nadal uzasadnione czy też powinny zostać zmienione, czy są adekwatne do celu i czy, przy minimalnych kosztach, przyczyniają się do zmian korzystnych dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich lub wzmocnienia roli UE na świecie. Są to tak zwane kontrole sprawności (ang. fitness checks).

 

Konsultacje społeczne dla organów Unii Europejskiej to niezwykle istotny element stanowienia prawa – wskazuje mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-legislacyjnego KPF. To także jedne z najefektywniejszych narzędzi regulatora – dla wszystkich zainteresowanych stron to doskonała okazja do nawiązania dialogu z organami UE i skierowanie swoich merytorycznych uwag. KPF wraz z największą europejską organizacją zrzeszającą kredytodawców kredytu konsumenckiego – EUROFINAS – zawsze bierze udział w pracach legislacyjnych nad istotnymi dla rynku finansowego aktami prawnymi. Cieszymy się, że organy prawodawcze wsłuchują się w głos przedstawicieli przemysłu kredytowego, bowiem to finalnie przedsiębiorstwa finansowe, w największym stopniu, są adresatami projektowanych norm prawnych – ocenia Mec. Marcin Czugan, pełniący zarazem obowiązki Przewodniczącego Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS.

 

Kontrola unijnego prawa konsumenckiego i prawa dotyczącego reklamy

Niedawno Komisja Europejska zainicjowała konsultacje w sprawie kontroli unijnego prawa konsumenckiego i prawa dotyczącego reklamy. Potrwają one do 2 września 2016 r. Intencją Komisji jest dokonanie oceny, czy wskazane w badaniu dyrektywy odpowiadają celowi ich przyjęcia, spełniając przy tym kryteria efektywności, wydajności, spójności, słuszności i czy są dostosowane do potrzeb ich odbiorców.

 

Konsultacje obejmują następujące akty prawne:

1) dyrektywę w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13/EWG),

2) dyrektywę w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (1999/44/WE),

3) dyrektywę dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów (2005/29/WE),

4) dyrektywę w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (98/6/WE),

5) dyrektywę dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (2006/114/WE),

6) dyrektywę w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (2009/22/WE).

 

Ewaluacji podlega również dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE), która jest ponadto przedmiotem osobnego, dedykowanego badania.

 

Komisja zakłada, że zebrane w toku konsultacji spostrzeżenia i opinie przyczynią się do podjęcia odpowiednich inicjatyw prawodawczych, jak również uzyskane w ten sposób stanowiska posłużą właściwemu zaprojektowaniu dyrektywy dotyczącej niektórych aspektów dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży towarów on-line i na odległość, odnośnie której proces legislacyjny jest aktualnie w toku.

 

KPF i EUROFINAS będą brali aktywny udział w tych konsultacjach, gdyż część z tych aktów prawnych obejmuje uczestników rynku finansowego. Na bazie wypowiedzi Członków KPF, zostanie przygotowane stanowisko organizacji, które będziemy następnie bezpośrednio adresować do Komisji Europejskiej – zakończył Mec. Marcin Czugan.