KPF rozpoczyna konsultacje zewnętrzne zaktualizowanych Zasad Dobrych Praktyk

KPF rozpoczyna konsultacje zewnętrzne zaktualizowanych Zasad Dobrych Praktyk

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce rozpoczęła proces konsultacji zewnętrznych projektu znowelizowanej treści Zasad Dobrych Praktyk odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych. Propozycje aktualizujące zostały opracowane przez specjalnie do tego powołany Zespół Roboczy, który dostosował ich treść do obecnych realiów i praktyki rynkowej sektora kredytowego.

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach etycznych, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa będące Członkami KPF. Księga druga tego dokumentu wyznacza standardy, jakimi przedsiębiorstwa powinny kierować się w procesie sprzedaży produktów kredytowych.

Zasady Dobrych Praktyk, odnoszące się do sprzedaży produktów kredytowych, zostały przyjęte przez KPF w 2006 r., czyli już ponad dziesięć lat temu. Jednak rynek usług finansowych podlega nieustannemu rozwojowi, co muszą uwzględniać także dokumenty o charakterze samoregulacji – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Ostatnio takiemu przeglądowi została poddana księga druga ZDP, w wyniku czego zaproponowane zostało wprowadzenie aktualizujących zmian oraz uzupełnień dostosowujących ją do aktualnego stanu rynku oraz doskonalonych nieustannie standardów ochrony praw jego uczestników, w szczególności klientów instytucji finansowych.

Aktualizacji uległy m.in. obowiązki, związane z procesem udzielania kredytów i pożyczek, które odnoszą się do najnowszych regulacji oraz praktyki rynkowej w zakresie standardów oceny zdolności kredytowej klienta, w tym tych związanych z korzystaniem z danych dostępnych w bazach informacji kredytowej. Doprecyzowano też zapisy o obowiązku informowania o ryzyku związanym z danym produktem kredytowym oraz formułowania umów w sposób czytelny i zrozumiały dla klienta, a także o zasadach współpracy z pośrednikami kredytowymi. Uzupełniono również katalog niedozwolonych praktyk rynkowych.

Potrzeba dokonania nowelizacji księgi ZDP dotyczącej sprzedaży produktów kredytowych wynikła również z tego, że obecnie obowiązujące zasady odnoszą się wyłącznie do oferowania i sprzedaży produktów kredytowych konsumentom, a nie uwzględniają faktu, że coraz częściej produkty kredytowe oferowane przez Członków KPF kierowane są także do klientów biznesowych, czyli przedsiębiorców – wyjaśnia dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego, lider tego projektu. – Podjęte zostały więc prace nad opracowaniem zmian dostosowujących księgę drugą ZDP do obu profili klientów.

Proces konsultacji projektu zmian i modyfikacji Zasad Dobrych Praktyk obejmuje wszystkich najważniejszych interesariuszy rynku kredytowego, w tym urzędy odpowiedzialne za funkcjonowanie i nadzór nad funkcjonowaniem rynku finansowego, czy ochronę praw konsumentów, a także organizacje konsumenckie oraz organizacje samorządowe przedsiębiorców, skupiające kredytodawców i pożyczkodawców.

W skład Zespołu Roboczego ds. przeglądu i aktualizacji Księgi Drugiej Zasad Dobrych Praktyk dotyczącej sprzedaży produktów kredytowych, powołanego przez Prezesa Zarządu KPF, weszli przedstawiciele banków, instytucji pożyczkowych oraz pośredników finansowych. Przyjęcie rezultatu ich pracy, czyli znowelizowanej Księgi, planowane jest podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków KPF w 2017 r.