KPF aktywnym uczestnikiem prac na rzecz etyki i standardów CSR w biznesie

KPF aktywnym uczestnikiem prac na rzecz etyki i standardów CSR w biznesie

11 grudnia 2017 r. w siedzibie EY odbyło się szóste spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. To jedna z trzech grup, utworzonych w ramach  Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw  organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W Grupie, której głównym celem jest stworzenie platformy dialogu interesariuszy na temat obecnych i przyszłych wyzwań etycznych w biznesie oraz wypracowanie standardów jego odpowiedzialnego prowadzenia, od początku aktywnie uczestniczy Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Podczas spotkania Robert Sroka z EY, koordynujący prace Grupy, omówił jej działalność w ostatnim czasie. Ważnym punktem wydarzenia była prezentacja dr. Mieczysława Groszka, wieloletniego wiceprezesa Związku Banków Polskich, a obecnie Prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa i członka High-Level Expert Group on Sustainable Finance przy Komisji Europejskiej, na temat wyzwań związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem. Uczestnikom spotkania zaprezentowano również założenia ustawy o jawności życia publicznego i wyzwaniach dla przedsiębiorstw, jakie ich czekają po przyjęciu ustawy w proponowanym kształcie.

– Przedstawione zostały także informacje dotyczące prac już prowadzonych przez Grupę, w tym nad opracowaniem wspólnej publikacji pod roboczym tytułem „Wytyczne dla organizacji branżowych w zakresie etyki biznesu”. W zamierzeniu ma to być praktyczny poradnik dla organizacji branżowych, które dopiero podejmują prace nad tworzeniem zasad dobrych praktyk oraz programów etycznych, specyficznych dla poszczególnych obszarów działalności gospodarcej. KPF aktywnie uczestniczy w tych pracach, czego wyrazem są aż cztery rozdziały tej publikacji, opracowane przez p. Andrzeja Rotera – Prezesa Zarządu KPF, p. Krzysztofa Sołkiewicza – Przewodniczącego Komisji Etyki KPF, oraz przeze mnie – powiedział dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Spotkanie zakończono ustaleniami dotyczącymi kierunków działań Grupy w 2018 r. Zarysowano kierunki prac na kolejny rok oraz zagadnienia, nad którymi będzie pracować grupa. Są to:

  1. Edukacja menedżerów w zakresie etyki biznesu
  2. Etyka w HR
  3. Rola organizacji branżowych w wyznaczaniu standardów podstępowania
  4. Etyka w innowacjach.

W roku 2018 planowane są także działania nakierowane na wzajemną inspirację i edukację w gronie członków Grupy roboczej, w tym udział jej członków w programie edukacji konsumentów.

Ważnym celem funkcjonowania Grupy roboczej jest wzmacnianie kompetencji jej Członków, w którego osiąganie włączy się KPF, dokonując przeglądu i udostępniając dorobek Członków naszej organizacji z obszaru projektów i programów poprawiających poziom edukacji finansowej Polaków. Mamy nadzieję inspirować różnorodnym podejściem do celów, narzędzi, grup docelowych i mierzenia efektów takich działań. Cieszy nas również to, że dobrze moderowana przez Ministerstwo Rozwoju i EY aktywność merytoryczna Grupy w niełatwym obszarze do zarzadzania, jakim jest etyka biznesu, CSR przynosi już na tym etapie działań tego gremium konkretne efekty – dodał Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.