KPF i ALK zapraszają do udziału w Konkursie VERBA VERITATIS

KPF i ALK zapraszają do udziału w Konkursie VERBA VERITATIS

Podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, a co za tym idzie – wkład w budowę kapitału społecznego – taki cel stawia sobie Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, po raz dziewiąty organizując – we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – Konkurs VERBA VERITATIS. Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe związane z tą tematyką można zgłaszać do 30 września 2014 roku. Laureaci otrzymają nagrody finansowe.

Jeden z filarów działalności KPF od lat stanowi etyka, co dobitnie odzwierciedla rozbudowany Program Etyczny organizacji. Firmy członkowskie, już z chwilą wstąpienia w szeregi tego związku pracodawców, zobowiązują się do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk KPF i poddawania się co roku procesowi, weryfikującemu ich stosowanie: audytowi etycznemu – jedynemu takiemu procesowi w Polsce, przebiegającemu w formule samorządowej. – Naturalnym uzupełnieniem aktywności KPF w obszarze etyki, wypełnieniem swego rodzaju misji edukacyjnej, staje się zatem popularyzacja standardów etycznych w biznesie i pobudzanie zainteresowania środowiska akademickiego poprzez cykliczny Konkurs VERBA VERITATIS – mówi Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF.

Dziedzina ta znajduje się także w centrum zainteresowania większości jego uczestników już na etapie studiów, czego dowodem prace dyplomowe i podyplomowe, poświęcone etyce w biznesie, zagadnieniom etycznym w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ładowi korporacyjnemu, innowacyjności społecznej w gospodarce, stosowaniu dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem consumer finance i przeciwdziałaniu nadużyciom gospodarczym (compliance).

Właśnie prace obronione nie wcześniej niż w 2010 roku, skoncentrowane na tej problematyce mogą zostać zgłoszone do konkursu VERBA VERITATIS. – Od wielu lat w dyskusjach wokół gospodarki przewija się teza, że biznes jest z natury rzeczy niemoralny, a sukces osiągają akurat nie ci, którzy postępują moralnie i odpowiedzialnie. Na szczęście, młodzi absolwenci prezentują bardziej dojrzałe spojrzenie – dlatego ich prace czyta się z wielkim zainteresowaniem i nadzieją. To nieprawda, że biznes nie może być moralny. Etyka biznesu, w swoim najbardziej praktycznym wymiarze – prezentowanym przez absolwentów kolejnych poziomów nauczania – jest istotnym czynnikiem wspomagającym, służącym profesjonalizacji biznesu. Siła wartości i zasad etyki w biznesie ma przede wszystkim ładunek pozytywny, budujący – przekonuje prof.Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, pełniący zarazem rolę przewodniczącego ośmioosobowej Kapituły Konkursu. Oprócz przedstawicieli świata nauki, w jej skład wchodzą także praktycy rynku.

Coraz powszechniejsze w polskim życiu gospodarczej odwoływanie się przez przedsiębiorstwa do zasad etycznych pomaga zdobywać im przewagę konkurencyjną na rynku, a niejednokrotnie inspiracją do ich stosowania są doświadczenia krajów europejskich. – W swojej pracy magisterskiej analizowałem, wykorzystywane w Europie, strategie odpowiedzialnego inwestowania, chciałem również dołożyć cegiełkę do upowszechnienia wiedzy na ten temat wśród rodzimych firm finansowych – mówi Adam Grzymisławski, laureat konkursu z 2013 roku.

Grzymisławski swoje zainteresowania z okresu studiów przełożył na aktywność zawodową. Obecnie pracuje w charakterze konsultanta CSR w jednej z warszawskich korporacji. – Wynikom analizy, zamieszczonej w mojej „magisterce” nadałem mocno biznesowy wymiar, co pozwala mi do dziś wykorzystywać je podczas obowiązków zawodowych – przyznaje. Udział w Konkursie VERBA VERITATIS wymiernymi korzyściami zaowocował także dla Marty Karwackiej.Przyznane wówczas wyróżnienie, poza tym, że dawało olbrzymią satysfakcję, pomogło mi w nawiązaniu nowych i pożytecznych – z zawodowego punktu widzenia – relacji – nie kryje ubiegłoroczna laureatka, a w tegorocznej edycji – członkini konkursowej Kapituły z ramienia Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przy ocenie nadesłanych przez absolwentów uczelni państwowych i niepaństwowych prac pod uwagę będą brane cztery kryteria: wartość merytoryczna, znaczenie praktyczne, innowacyjność i warsztat naukowy. Najlepsze z nich zostaną wyłonione 30 października podczas XIV Konferencji Prakseologiczno-Etycznej, realizowanej w ramach projektu Nienieodpowiedzialni. Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 5.000 PLN, ufundowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30 września 2014 roku. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.zpf.pl. Drogą elektroniczną można się kontaktować, pisząc na adres konkurs@zpf.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, patronem medialnym są portale odpowiedzialnybiznes.pl oraz Kariera.com.pl.