KPF: prace nad dyrektywą hipoteczną nabierają tempa

KPF: prace nad dyrektywą hipoteczną nabierają tempa

Tempa nabierają prace Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego. W Gdańsku, w siedzibie firmy Alex T. Great, 3 kwietnia doszło do inauguracyjnego posiedzenia Zespołu Roboczego, zajmującego się opracowaniem założeń ds. implementacji dyrektywy o kredycie hipotecznym.

ZAŁOŻENIA DO DYREKTYWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM 

Podstawowym celem Zespołu, pracującego pod batutą dr Krzysztofa Grabowskiego, doradcy KPF ds. ładu korporacyjnego, jest opracowanie założeń do implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Dyrektywa ta weszła w życie z dniem 21 marca 2014 r. i powinna być zaimplementowana do prawa krajowego w ciągu najbliższych dwóch lat.

DYREKTYWA WYMUSI ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

Wprowadza ona cały szereg nowych rozwiązań, których wdrożenie do polskiego systemu prawnego wymusi wiele istotnych zmian w sposobie prowadzenia działalności instytucji finansowych uczestniczących w udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką mieszkalną, w szczególności banków, instytucji pożyczkowych, pośredników kredytu hipotecznego oraz pracowników tych instytucji.

KPF ANALIZUJE SKUTKI NOWEJ DYREKTYWY DLA RYNKU

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, która zrzesza znaczącą liczbę pośredników finansowych, jest dobrze przygotowana do tych prac, gdyż rozpoczęła je jeszcze przed uchwaleniem ostatecznej wersji dyrektywy. Została opracowana analiza konsekwencji wejścia dyrektywy w życie, wraz z analizą zmian, które trzeba będzie przeprowadzić. Analiza ta stanowi obecnie wyjściowy materiał dla prac Zespołu Roboczego. KPF zamierza konsultować wyniki prac Zespołu z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w tej branży, a także z urzędami państwowymi, które będą prowadzić prace legislacyjne w tym zakresie, proponując rozwiązania oparte na analizie rynkowej, z wykorzystaniem doświadczeń z funkcjonowania branży pośrednictwa kredytu hipotecznego w Polsce i za granicą.