KPF stara się o zacieśnienie współpracy z instytucjami ochrony praw konsumentów

KPF stara się o zacieśnienie współpracy z instytucjami ochrony praw konsumentów

Rzecznik Etyki i Komisja Etyki jako organy statutowe KPF, nieustannie dążące w swych działaniach do poprawy ochrony praw konsumenta, po raz kolejny zainicjowały akcję nakierowaną na zapewnienie większej skuteczności działań, podejmowanych przez KPF w celu monitorowania jakości praktyk biznesowych występujących na rynku usług finansowych.

Dla wywarcia pozytywnego oddziaływania na cały rynek usług finansowych, Rzecznik Etyki i Przewodniczący Komisji Etyki zwrócili się do Federacji Konsumentów, Biura Rzecznika Finansowego oraz szerokiego grona rzeczników konsumentów na terenie całego kraju z prośbą o podjęcie współpracy z KPF, polegającej zarówno na zgłaszaniu przypadków nierzetelnych praktyk, jak i przekazywaniu konsumentom informacji o możliwości składania wniosków o zbadanie zgodności praktyk biznesowych z obowiązującymi Członków KPF Zasadami Dobrych Praktyk.

Współpraca pomiędzy instytucjami ochrony praw konsumentów a Rzecznikiem Etyki i Komisją Etyki przy KPF wydaje się być uzasadniona i pożyteczna dla reprezentowanych przez te organy środowisk. W przypadku stwierdzenia naruszenia konkretnej zasady przez Członka KPF, Komisja Etyki zobowiązuje go bowiem do usunięcia przyczyn naruszeń, po czym monitoruje realizację takiego zobowiązania. Może też zastosować wybrany środek dyscyplinujący – począwszy od upomnienia, aż po wykluczenie danej instytucji finansowej z grona Członków KPF.

Badanie zgodności praktyk biznesowych Członków KPF z ZDP może być wszczęte z inicjatywy własnej Komisji Etyki lub na bezpośredni wniosek konsumenta bądź kontrahenta firmy członkowskiej. Rozpoczęcie procedury może również nastąpić z inicjatywy podmiotu, upoważnionego do podjęcia takich czynności w imieniu konsumenta. W naszej praktyce, ten przypadek, zresztą z udziałem rzeczników konsumentów, jest najczęstszy – informuje dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki KPF.

Krzysztof Sołkiewicz – Przewodniczący Komisji Etyki KPF zapewnił o pozostawaniu tego organu do dyspozycji przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów w każdej sprawie, która może przyczynić się do budowania kapitału społecznego na rynku usług finansowych.

Dążąc do jak najbardziej efektywnej współpracy, zainicjowano też cykl spotkań Rzecznika Etyki i Komisji Etyki przy KPF z przedstawicielami instytucji ochrony praw konsumentów. Podczas tych spotkań zaprezentowany będzie program etyczny KPF oraz zmiany w jego funkcjonowaniu, jakie zaszły we wrześniu 2018 r. (powołanie Rzecznika Etyki oraz rozszerzenie i aktualizacja Zasad Dobrych Praktyk). Pierwsze ze spotkań, z udziałem Pani Małgorzaty Rothert – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, odbędzie się już w kwietniu.