Modele biznesowe na rynku instytucji pożyczkowych

Modele biznesowe na rynku instytucji pożyczkowych

Andrzej Roter
Prezes Zarządu KPF

Raport na temat rynku pożyczkowego, który od roku 2010 systematycznie opracowują eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, stosuje dwa podstawowe kryteria podziału sektora instytucji pożyczkowych: ze względu na kanał dystrybucji produktów pożyczkowych oraz ze względu na okres, na jaki umowy są zawierane. Pozwala to na dokonanie syntetycznego opisu modeli biznesowych, zastosowanych w działalności instytucji pożyczkowych.

Jeszcze w 2010 roku podstawowym modelem biznesowym, jaki funkcjonował w Polsce, był tzw. home credit. Od 2011/2012 następowała jednak widoczna zmiana, która została wzmocniona procesem legislacyjnym i – ostatecznie – wdrożeniem w marcu 2016 roku nowego limitu kosztów kredytu. Aktualnie, według danych pozyskanych od Członków KPF, sprzedaż w tym kanale dystrybucji stanowi jedynie 6% całej oferty pożyczek, podczas gdy jeszcze w roku 2014, czyli przed uchwaleniem obniżenia limitu maksymalnego kosztu kredytu konsumenckiego, udział ten wynosił 28%.

Warto również zauważyć wpływ zmian w otoczeniu prawnym dotyczących limitu kosztów na intensywność współpracy sektora pożyczkowego i pośrednictwa kredytowego (oddziały partnerskie). Jeszcze w roku 2010 taka współpraca praktycznie nie miała miejsca. Natomiast w I półroczu 2014 roku, antycypując zmiany przepisów, sektor pożyczkowy zwiększył sprzedaż w tym kanale, a udział ten sięgnął 22%. Po wejściu w życie nowego limitu zwiększył się on do 29%. Takie działanie sektora pożyczkowego wynikało z konieczności budowania lekkiej i efektywnej ekonomicznie struktury sieci sprzedaży – wynagradzanie prowizją wyłącznie za sukces w doprowadzaniu do zawarcia umowy stanowiło racjonalne ekonomicznie uzasadnienie do rozwoju sprzedaży z wykorzystaniem zasobów sektora pośrednictwa kredytowego.

Proces modyfikowania się struktury udziału w rynku funkcjonujących modeli biznesowych zintensyfikowało wkraczanie na rynek polski nowych firm, specjalizujących się w sprzedaży on-line. Była to odpowiedź na rosnący popyt klientów na produkty oferowane w kanałach zdalnych. Aktualnie zajmuje ona największy udział w strukturze wartościowej udzielonych pożyczek.


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Członków KPF

W kontekście dominującego jeszcze kilka lat temu udziału modelu home credit w sprzedaży produktów pożyczkowych, aktualny 15-procentowy udział firm działających w tym modelu, pokazuje ogromny wpływ zmian w otoczeniu prawnym sektora na poziom sprzedaży, wielkość rynku oraz model biznesowy. Obecnie praktycznie niewielka część instytucji pożyczkowych (niespełna 20%) nie realizuje sprzedaży w modelu zdalnym (on-line, w tym poprzez internet, telefon). Znaczący udział, choć nieznacznie malejący w okresie ostatnich dwóch lat, ma model sprzedaży poprzez oddziały partnerskie – to jest przez tzw. długi kanał sprzedaży. Natomiast na względnie stałym poziomie, w przedziale 25-30%, utrzymywał się w okresie 2014–2016 udział sprzedaży poprzez oddziały własne.

Warto podkreślić też fakt, iż znaczna część instytucji pożyczkowych, funkcjonujących na rynku, prowadzi działalność z wykorzystaniem kilku kanałów dystrybucji, oferując jednocześnie szeroką gamę produktów, zarówno z punktu widzenia kwot, okresów utrzymania umów, jak i sposobów spłat zaciągniętych pożyczek (jednorazowo, ratalnie). Pozwala to na skuteczną dywersyfikację metod sprzedaży oraz poszerzenie zakresu podmiotowego, a w efekcie – powiększenie grupy docelowej Klientów.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Członków KPF

Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia w marcu 2016 roku nowego, niższego limitu kosztów kredytu konsumenckiego, wpłynęły również na zmiany w strukturze wartościowej udzielanych pożyczek w odniesieniu do okresu, na jakie zawierane są umowy. Zdecydowanie obniżył się udział pożyczek, udzielanych na okres do 3 miesięcy. Zmiany limitu spowodowały, iż sprzedaż pożyczek na najkrótsze okresy (a jednocześnie na niskie kwoty) straciła racjonalność ekonomiczną. Stąd tak drastyczny spadek udziału tej kategorii produktów pożyczkowych w ich sprzedaży ogółem. Klienci, którzy posiadali zdolność do obsługi kredytu, stanęli po zmianie limitu przed decyzją o ewentualnym zaciągnięciu zobowiązania kredytowego w kwocie wyższej i na dłuższy okres. W efekcie oznacza to dla nich wyższy łączny koszt otwartego zobowiązania kredytowego. Warto przy tym zauważyć, iż brak tu jest „winy przedsiębiorców”. Jednocześnie oznacza to, iż dobre intencje regulatora z obiektywnych, rynkowych i ekonomicznych przyczyn nie mogły i nie zostaną zrealizowane.

Względnie duży udział pożyczek udzielanych na okres powyżej 1 roku jest związany ze wzrostem średniej wartości udzielanej pożyczki. Wzrost popytu na tego typu pożyczki, moderowany jest wzrostem zamożności gospodarstw domowych w Polsce i ich zdolności do obsługi zobowiązań. W zależności od okresu trwania pożyczki (do 3 miesięcy; od 3 miesięcy do 1 roku; od 1 roku do 2 lat; powyżej 2 lat) średnia jej wartość rośnie. Pożyczki o najwyższej wartości – co wydaje się być oczywiste – są udzielane na okresy najdłuższe. I to prawdopodobnie stanowi główny powód wzrostu udziału pożyczek na okres powyżej 2 lat w stosunku do poprzednich edycji badania prowadzonego przez KPF.


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Członków KPF

***

Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia oraz zjawiska ubóstwa. Doświadczenie w branży finansowej zdobył w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST S.A. Od 2004 roku Dyrektor Generalny, a od 2016 – Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce – projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas – europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.