Nienieodpowiedzialni.pl mogą liczyć na wsparcie KPF

Nienieodpowiedzialni.pl mogą liczyć na wsparcie KPF

Ruszył portal nienieodpowiedzialni.pl. Rynek usług finansowych potrzebuje zaufania stron zawierających umowy, do tego, by mógł funkcjonować w sposób zrównoważony. Głównym źródłem zaufania, zatem i rozwoju tego rynku, jest odpowiedzialność.

Historia ostatniego kryzysu światowego, czasem również aktualne doniesienia medialne w Polsce, mogą jednak podważać zaufanie do instytucji rynku finansowego. Wymaga to od profesjonalistów rynku finansowego nowego podejścia do praktyki biznesowej i wyrazem tego ma być portal i jego nazwa: NIENIEODPOWIEDZIALNI. Potrzeba jest bowiem aktywnego podejścia do kwestii odpowiedzialności. To charakterystyczne „NIE”, poprzedzające termin nieodpowiedzialni, winno być wpisane w charakterystykę produktów, politykę i strategię sprzedaży, politykę wynagradzania. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jako Partner Projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI.pl będzie zachęcała do takiego, nowego podejścia.

Portal nienieodpowiedzialni.pl zawiera artykuły, wywiady z ekspertami i przedstawicielami branży, informacje o istotnych wydarzeniach, a także prezentuje i będzie prezentował przykłady dobrych praktyk przedsiębiorstw finansowych. Znajdą w nim swoje miejsce także reprezentanci firm spoza sektora, jeśli ich doświadczenia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) okażą się przydatne dla świata finansów.
Chciałbym, aby stał się on źródłem wartościowych informacji dla całej branży, dlatego do tworzenia treści będziemy zapraszać ekspertów w dziedzinie CSR i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza naszych kolegów z konkurencyjnych spółek, którzy zechcą podzielić się swoimi dobrymi praktykami – mówi Artur Nowak-Gocławski, twórca ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Tego, że podejmowanie takich przedsięwzięć ma głęboki sens dowodzą dane Edelman Trust Barometer 2014. Z raportu wynika, że doradcom finansowym ufa w Polsce zaledwie 31 procent respondentów, co plasuje nasz kraj dopiero na 22 miejscu na 27 sklasyfikowanych państw. Z kolei pod względem poziomu zaufania sektor finansowy jest drugi. Od końca.

Aby budować zaufanie klientów i pozostałych interesariuszy, branża finansowa musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Portal nienieodpowiedzialni.pl jest tym miejscem, w którym będzie można znaleźć inspiracje do budowania odpowiedzialnych firm, mających pozytywny wpływ na świat – przekonuje Artur Nowak-Gocławski.
Portal jest częścią projektu Nienieodpowiedzialni, zainicjowanego w 2013 roku we współpracy z KPF. Wówczas to, w październiku, zabrzmiał jego pierwszy akord – Konferencja Prakseologiczno-Etyczna, po raz trzynasty zorganizowana przez KPF wraz z Partnerami, w tym Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Akademią Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Szkołą Główną Handlową. I po raz pierwszy – pod egidą Nienieodpowiedzialni.

Inicjatywy społeczne, które pomagają budować kapitał społeczny na rynku finansowym, zasługują dziś na silne poparcie. Brak odpowiedzialności bowiem po stronie podmiotów, uznawanych wcześniej nawet za liderów rynku finansowego, uznawane jest często za przyczynę światowego kryzysu gospodarczego, który według wielu ekspertów rozpoczął się na rynku finansowym. To dlatego projekt NIENIEODPOWIEDZIALNI zasługuje nie tylko na zainteresowanie KPF, ale też i wszelką pomoc, na jaką będzie KPF stać – stwierdził Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Ta inicjatywa wskazuje przecież na kapitalną wprost kwestię, konstytuującą rynek finansowy: odpowiedzialność. Bowiem nienieodpowiedzialność, to odpowiedzialność nie tylko rozumiana jako podstawowy obowiązek po stronie dostawców produktów i usług finansowych. Jest to również podstawowy obowiązek po stronie nabywców – i konsumentów i przedsiębiorców. Dopiero równowaga tych kompetencji może nas uchronić przed poważnymi kryzysami. Co więcej, odpowiedzialność wydaje się być wprost początkiem wszystkiego, co dobre i trwałe na rynku usług finansowych. Jest bowiem początkiem procesu nabywania, pozyskania i posiadania kompetencji finansowych, zwiększających poziom zaufania pomiędzy uczestnikami rynku. A zatem jego rozwoju. Jest jednocześnie narzędziem do przeciwdziałania zjawiskom społecznym, uznawanym za najtrudniejsze do rozwiązania i najbardziej powszechne, takie jak nadmierne zadłużenie, którego źródłem bywa przecież brak kompetencji finansowych, powodowanych nie tylko wydarzeniami losowymi, ale którego przyczyną może być niepełna wiedza, czy nawet czasem lekceważenie posiadania choćby wiedzy w podstawowym wymiarze, pozwalającym na świadome uczestniczenie w rynku. Będziemy zachęcać Członków KPF i Partnerów KPF do zaangażowania w rozwój portalu i całego projektu i obecności w przestrzeni medialnej – dodaje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych jest jednym z trzech, oprócz ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i Fundacji „Będę Kim Zechcę” Partnerów portalu nienieodpowiedzialni.pl.