Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych i projekt nowelizacji ustawy o VAT

Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych i projekt nowelizacji ustawy o VAT

Sejm uchwalił dwie ustawy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych, a Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT.

W ekstraordynaryjnym tempie – wynikającym z zamiaru ogłoszenia ustaw w Dzienniku Ustaw do końca listopada br. – Sejm uchwalił:

1) ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą wprowadzenia dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania, tj. tzw. podatku estońskiego i specjalnego funduszu inwestycyjnego; oraz
2) ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą uszczelnienia systemu podatków dochodowych (w tym w odniesieniu do spółek komandytowych).

W odniesieniu do zmian opodatkowania spółek komandytowych, dodano przepis, zgodnie z którym spółka może postanowić, że nowe znowelizowane przepisy będzie stosować się do niej oraz do przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Ponadto Rada Ministrów przyjęła i natychmiast przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Pragniemy przypomnieć, że projekt ten przewiduje w szczególności:
1) tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) – rozwiązania upraszczające rozliczanie VAT w kilku obszarach, m.in.:
a) likwidacja warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus;
b) wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego;
c) wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych;
2) doprecyzowania przepisów odnośnie: split payment, wykazu podatników VAT, stawek VAT, czy nowego JPK_VAT.

Wszystkie trzy powyższe akty przewidują zasadniczo ten sam termin ich wejścia w życie, tj. dzień 1 stycznia 2021 r.