Nowy skład Zespołu ds. Audytu Etycznego KPF

Nowy skład Zespołu ds. Audytu Etycznego KPF

Komisja Etyki, jak co roku, wyłoniła ze swojego grona Zespół ds. Audytu Etycznego w nowym składzie, którego celem będzie przeprowadzenie audytu wśród Członków KPF. Wewnętrzny audyt jest procesem mającym na celu weryfikację zgodności praktyk biznesowych firm członkowskich KPF z Zasadami Dobrych Praktyk. Dokument ten zawiera reguły etycznego postępowania, sformułowane w formie ksiąg dedykowanych poszczególnym, reprezentowanym przez KPF branżom, w tym sprzedającym produkty kredytowe, firmom windykacyjnym, biurom informacji gospodarczej i funduszom hipotecznym.

AUDYTORZY Z TRZECH SEKTORÓW RYNKU FINANSOWEGO

Przedstawiciele trzech sektorów i trzech podmiotów – Członków KFP, weszli w skład gremium, które oceni zgodność praktyk gospodarczych z Zasadami Dobrych Praktyk, przeprowadzając audyt za 2014 rok. Zespół ds. Audytu Etycznego tworzą Katarzyna Dmowska (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych), Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius Sp. z o.o.) i Robert Majkowski (Fundusz Hipoteczny Dom S.A.). Dla reprezentującej branżę pośrednictwa finansowego Katarzyny Dmowskiej jest to nowa rola w dotychczasowej aktywności w KPF, a dla dwóch pozostałych audytorów praca w Zespole oznacza kontynuację dotychczasowej działalności.

AUDYT ETYCZNY POTWIERDZA STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK

Przeprowadzany corocznie proces audytu etycznego stanowi integralną część programu etycznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Jako samorządowe narzędzie, pozwalające Członkom KPF na zweryfikowanie jakości stosowanych przez nich praktyk biznesowych i towarzyszy kodeksowi etycznemu KPF, to jest Zasadom Dobrych Praktyk (ZDP) już od 2005 roku. W przypadku uzyskania w wyniku przeprowadzonego audytu pozytywnej oceny, firma otrzymuje Certyfikat Etyczny. Dokument ten potwierdza, że Członek KPF wykazuje maksimum woli do stosowania się w pełni do ZDP zarówno w okresie poprzedzającym wydanie Certyfikatu, jak i w całym okresie jego rocznego obwiązywania. – Wypracowany przed blisko dziesięcioma laty i utrwalany przez kolejne lata model programu etycznego jest jednym z dwóch, obok udziału w procesie legislacyjnym jako jego strona społeczna, filarów działalności KPF – przyznaje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Niebagatelne zasługi dla jego powstania położył profesor Wojciech Gasparski, jeden z najwybitniejszych w Polsce autorytetów w dziedzinie etyki biznesu, inicjator powołania do życia w Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Etyczna substancja organizacji dotyczy jakości skoordynowania morale personelu jako zbiorowości. Chodzi o to, czego oczekuje od swych pracowników; o to, co dominuje w organizacji, tj. o bodźce lub hamulce etycznego/nieetycznego postępowania, czyli jak stymuluje ona i wspomaga pracowników w realizowaniu uzasadnionych oczekiwań interesariuszy i równoważenia konfliktów w odpowiedzialny sposób. Od etycznej substancji organizacji zależy jakość funkcjonowania wszystkich jej wymiarów, także tych, które poddawane są ocenie biegłych rewidentów – przekonuje profesor Gasparski.

JAK PRZEBIEGA PROCES AUDYTU?

Audytu etycznego dokonuje się za pośrednictwem formularza, którego treść dla poszczególnych sektorów rynku usług finansowych ustanawia Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Pytania w nim zawarte są odzwierciedleniem konkretnych zapisów zamieszczonych w Zasadach Dobrych Praktyk. Na przykład, adresowana do dostawców produktów kredytowych, księga druga ZDP KPF formułuje m.in. reguły odpowiedzialnego pożyczania, reklamy produktów kredytowych; szczegółowo określa także tryb postępowania reklamacyjnego klientów, a ponadto precyzyjnie wskazuje, jakie działania w relacjach z pożyczkobiorcami zostaną uznane za niedozwolone.

Jeżeli Zespół ds. audytu stwierdza, iż odpowiedzi udzielone w danym formularzu nie pokrywają się z treścią Zasad Dobrych Praktyk, wzywa Członka KPF do złożenia wyjaśnień i dopiero na tej podstawie podejmuje decyzję co do przyznania lub odmowy przyznania certyfikatu zgodności działania z Zasadami Dobrych Praktyk – stwierdza Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

Oprócz przeprowadzania audytu, Komisja Etyki KPF rozpatruje też indywidualne skargi, które wpływają do niej i dotyczą praktyk biznesowych firmy, będącej Członkiem KPF. Jeśli uzna, że doszło do naruszenia Zasad Dobrych Praktyk, może zastosować następujące sankcje: karę upomnienia, karę nagany, karę zawieszenia prawa do używania logo Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, a w skrajnym scenariuszu – wystąpić nawet z wnioskiem o wykluczenie z grona firm członkowskich.

Chociaż Komisja Etyki może nakładać sankcje za niestosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk, to jednak najbardziej zależy nam na pozytywnym podejściu do procesu wdrażania dobrych praktyk. Doskonałym do tego narzędziem jest Certyfikat Etyczny, którego nadanie stanowi potwierdzenie, że członkowie KPF doceniają znaczenie Zasad w procesie kształtowania dobrych relacji ze swoimi klientami oraz partnerami biznesowymi – mówi dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.