Odrębna ustawa dla kredytów hipotecznych

Odrębna ustawa dla kredytów hipotecznych

Kredyty i pożyczki hipoteczne będą miały odrębną regulację i tym samym zostaną wyłączone z ustawy o kredycie konsumenckim – ustalili wstępnie członkowie Grupy roboczej ds. implementacji dyrektywy hipotecznej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. Wprowadzenie nowych regulacji, narzucających na kredytodawców i pośredników udzielających tego rodzaju kredytów znacznie ostrzejsze wymogi, wymusza unijna dyrektywa hipoteczna. Prace nad jej wdrożeniem do polskiego prawa Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi już od marca. Nic zatem dziwnego, że przemyślane i uzgodnione z branżą propozycje KPF resort w dużej mierze uwzględnił.

POŚREDNICY KREDYTU HIPOTECZNEGO W NOWEJ USTAWIE?

Założenia do implementacji dyrektywy KPF przesłał na początku czerwca. Wszystkie założenia KPF, jako punkt wyjścia do dyskusji przyjęła grupa robocza RRRF, powołana przez Ministra Finansów i w skład której weszło troje przedstawicieli KPF: Mirosława Szakun – doradca ds. prawnych, dr Krzysztof Grabowski – doradca ds. ładu korporacyjnego i Marcin Czugan – dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF. W toku jej prac wstępnie uzgodniono, że dyrektywa hipoteczna powinna być implementowana w odrębnej ustawie, która ureguluje całą działalność, związaną z udzielaniem kredytów zabezpieczonych hipoteką. W konsekwencji, by zachować spójność przepisów, pożyczki i kredyty hipoteczne mają zostać wyłączone z ustawy o kredycie konsumenckim. – Dotychczas, do pożyczek i kredytów zabezpieczonych hipoteką, stosowało się m.in. niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Nie było to w pełni trafne rozwiązanie, z uwagi na fakt, iż specyfika kredytów konsumenckich i hipotecznych jest w znacznym stopniu różna – podkreśla mec. Marcin Czugan.

IDEA REJESTRU POWINNA WRÓCIĆ

Przy okazji dyskusji o kształcie przyszłej regulacji, wróciła też sprawa rejestru firm pożyczkowych. Nieprzypadkowo, bo dyrektywa w artykule 35 stanowi, że „państwa członkowskie zapewniają, by instytucje niekredytowe podlegały odpowiednim procedurom dopuszczenia do działalności, w tym wpisu instytucji niekredytowej do rejestru (…)”. Zaprezentowany przez KPF projekt ustawy powołującej rejestr firm pożyczkowych jest tożsamy z tym, proponowanym przy okazji prac KPF nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zaproponowany przez KPF projekt ustawy powołującej rejestr firm pożyczkowych będzie teraz przedmiotem dyskusji i analiz urzędników Ministerstwa.  – Naszym zdaniem, implementacja dyrektywy hipotecznej to kolejna okazja, by powołać do życia, zgodnie z wieloletnią już intencją i oczekiwaniem Członków KPF, rejestr instytucji pożyczkowych, uprawnionych do udzielania kredytu konsumenckiego. W ten bowiem sposób, poza niezwykle istotnym argumentem ochrony konsumentów, dokonamy kompleksowej regulacji i uporządkowania szeroko pojętego rynku kredytowego w Polsce – wskazuje mec. Czugan, który podczas ostatniego spotkania grupy roboczej Ministra Finansów prezentował koncepcję rejestru firm pożyczkowych.
Dyrektywa hipoteczna wymusza odpowiednie weryfikowanie wiedzy i kwalifikacji pośredników kredytu hipotecznego. Także w tym zakresie MF zaakceptowało propozycje KPF. Co przyjęto za fundament dalszej dyskusji?

OSTRE WYMAGANIA KOMPETENCYJNE

Po pierwsze: kompetencje kandydatów na pośredników kredytowych będą potwierdzane przez certyfikaty, wydawane przez organizacje samorządowe po zdaniu egzaminu, którego szczegółowy zakres określi organ nadzorujący wraz z tymi organizacjami. Rola nadzorcy – według KPF – powinna przypaść Komisji Nadzoru Finansowego.
Po wtóre: Dyrektywa wymaga aktualizowania wiedzy i kompetencji pracowników – według wstępnych założeń, znajdzie się to w gestii pracodawcy. Nad egzekwowaniem tego wymogu ma czuwać organ nadzorujący. Póki co, od chwili wejścia dyrektywy w życie 21 marca 2014 roku, będzie obowiązywał 5-letni okres przejściowy, honorujący zdobyte doświadczenie zawodowe. Dopiero po tej dacie wymogi formalnej weryfikacji kompetencji zaczną obowiązywać.
Z kolei pośrednicy, prowadzący działalność na rzecz jednego tylko kredytodawcy, będą do niej dopuszczani z inicjatywy tegoż właśnie kredytodawcy i to jego ustawodawca obarczy odpowiedzialnością za spełnianie przez pośrednika wszystkich niezbędnych wymogów.

PROWIZJA OD BANKU, ALE NA ZMIENIONYCH ZASADACH

I wreszcie przepisy, które budzą od dawna sporo emocji zarówno wśród dostawców kredytu, jak i kredytobiorców: wynagrodzenie dla pośrednika. Do tej pory pobierał on wynagrodzenie od banku, którego kredyt hipoteczny sprzedał i ten stan zostanie utrzymany. Z jednym wszakże zastrzeżeniem: w dalszej fazie prac grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego wypracuje ona zasady, które mają zapobiegać występowaniu ewentualnych konfliktów interesów. KPF dostarczył Ministerstwu Finansów 12 rekomendacji, z których większość ma szansę znaleźć się w tworzonym nowym akcie prawnym. – Wkrótce Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prześle kolejny pakiet założeń, a w nim m.in. propozycje rozwiązań dla wymogów informacyjnych, którymi pośrednicy – obligatoryjnie – będą musieli się dzielić z kredytobiorcami – powiedział dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF.