Powiększa się reprezentacja sektora zarządzania wierzytelnościami w KPF

Powiększa się reprezentacja sektora zarządzania wierzytelnościami w KPF

Do grona prawie 30 podmiotów – liderów polskiego sektora zarządzania wierzytelnościami, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, dołączyły w ostatnim czasie dwie kolejne, uznane na rynku firmy: Vindix S.A. i Kancelaria RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci). Stając się Członkami KPF, obie firmy zobowiązały się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych KPF, poddania się rozstrzygnięciom Komisji Etyki oraz przeprowadzania corocznego audytu etycznego.

Główna działalność firmy Vindix S.A. skupia się na zakupach portfeli wierzytelności na własny rachunek, ale spółka świadczy kompleksowe usługi windykacyjne na każdym etapie spraw. Ponadto, dzięki doświadczonemu w branży zarządzania wierzytelnościami zespołowi specjalistów, Vindix S.A. świadczy również usługi doradcze w zakresie budowy strategii windykacyjnych, wyceny wierzytelności oraz udziela porad prawnych.

Decyzja o dołączeniu do grupy członków KPF była dla nas naturalną konsekwencją podjęcia biznesu w zakresie świadczenia usług zarządzania wierzytelnościami. Niezwykle ważnym elementem działalności jest dla nas współudział w tworzeniu optymalnych warunków dla zrównoważonego i etycznego rozwoju branży obrotu wierzytelnościami w Polsce. W naszym odczuciu budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jest nierozerwalnie związane z przyjęciem przez podmioty rynkowe zasad dobrych praktyk. Wierzymy, że by osiągnąć prawdziwy sukces, maksymalizując przychody i minimalizując koszty, należy kierować się przede wszystkim podstawowymi i nadrzędnymi wartościami, zawartymi w kodeksach etyki biznesu mówi Dorota Simbor, Prezes Zarządu Vindix S.A. – Chcemy budować biznes w oparciu o najwyższe standardy etyczne, zachowując przy tym transparentność i nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli lepiej spełnić ten cel, niż właśnie jako Członek KPF. Dlatego z prawdziwą przyjemnością zaangażujemy się w działania KPF, ukierunkowane na zwiększenie zaufania społecznego do przedsiębiorstw rynku finansowego w Polsce.

Kolejny z nowych Członków KPF, Kancelaria RK LEGAL (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci), działa na polskim rynku od 2006 roku, świadcząc kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Firma łączy rzetelną obsługę prawną z ofertą wsparcia podatkowego, księgowego i windykacyjnego. W ramach kancelarii działa Pion Zarządzania Wierzytelnościami (wcześniej pod marką RKL), wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych B2C oraz należności korporacyjnych B2B. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu świadczonej pomocy prawnej, autorskim narzędziom informatycznym oraz wykwalifikowanemu i doświadczonemu zespołowi, kancelaria jest partnerem biznesowym, z usług którego korzystają wiodące banki i instytucje finansowe, operatorzy telekomunikacyjni oraz wiele innych podmiotów świadczących usługi masowe.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych to bardzo prężnie działająca struktura. Wielokrotnie braliśmy udział w organizowanych przez nią kongresach i spotkaniach branżowych. Wszystkie były świetnie przygotowane, a prowadzone dyskusje odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. W naszej opinii KPF bardzo skutecznie działa także na rzecz swoich Członków. Wypracowuje standardy, przygotowuje stanowiska i rozwiązania, które efektywnie promuje. Takie podejście jest nam bliskie, dlatego chcieliśmy dołączyć do tej grupy i włączyć się w te działania – podkreśla Michał Rączkowski, partner zarządzający RK Legal.

Promowanie i monitorowanie wysokich standardów praktyk biznesowych oraz rzetelne ich przestrzeganie ma ogromne znaczenie zarówno dla ochrony praw konsumentów, jak i dla Członków KPF, zarządzających wierzytelnościami, klientów tych firm oraz podmiotów sprzedających portfele wierzytelności czy zlecających windykację do wykonywania przez Członków KPF.

Rola sektora zarządzania wierzytelnościami w zachowywaniu podstawowych z punktu widzenia społecznego i gospodarczego wartości, takich jak: moralność finansowa, lojalność i zdolność do wypełniania przyjętych na siebie zobowiązań, które wpływają na porządek życia gospodarczego i społecznego, jest nie do pominięcia. Dlatego tak wielką wagę przykładamy nie tylko do tego, by sektor zarządzania wierzytelnościami miał silne fundamenty w postaci jasnych i wysokich standardów praktyk biznesowych, ale też by był dobrze i odpowiedzialnie reprezentowany w relacji do wszystkich swych interesariuszy. Dołączenie do KPF kolejnych firm i jeszcze silniejsza integracja przedsiębiorstw tego sektora jest więc w kontekście realizacji naszej misji bardzo istotne – komentuje Andrzej Roter.

Warto podkreślać, że efektywna działalność sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce pełni niezwykle ważą rolę z punktu widzenia poprawy pozycji finansowej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wszystkich sektorów polskiej gospodarki oraz budżetu państwa. Ta społeczna i gospodarcza rola sektora z pewnością będzie nadal systematycznie rosnąć. Wynika to m.in. z faktu, iż w rozwijającej się gospodarce wzrasta liczba zawieranych transakcji i umów, finansowanych kredytem handlowym i finansowym. Tym zjawiskom gospodarczym i społecznym towarzyszy także w sposób naturalny losowa zmiana sytuacji dłużnika, kontrahenta bądź zobowiązanego w rozliczeniach pomiędzy różnymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi. To zaś wymaga profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami, często w skali masowej, poprawiającej płynność finansową uczestników życia gospodarczego. Dla wierzycieli odzyskanie należności oznacza nie tylko zachowanie efektywności w prowadzonej działalności gospodarczej, czy wywiązywanie się z własnych zobowiązań finansowych. Często pozwala również na utrzymanie określonej liczby miejsc pracy, czy realizację zakładanych inwestycji rozwojowych.