Pozytywny przykład samoregulacji obchodzi pierwszą rocznicę

Pozytywny przykład samoregulacji obchodzi pierwszą rocznicę

Prowadząc działalność gospodarczą należy kierować się nie tylko wskaźnikami finansowymi, lecz także zwracać baczną uwagę na powinności wobec społeczeństwa. Ta zasada jest dobrze i powszechnie znana, jednak każdy z sektorów rynku finansowego potrzebuje wciąż nowej inspiracji do efektywnego, nie stojącego w sprzeczności z prowadzonym biznesem sposobu jej praktycznego zastosowania. Firmy reprezentujące sektor pośrednictwa finansowego znajdują taką inspirację w Deklaracji Pośredników Finansowych zrzeszonych w KPF, która już od roku wytycza kierunek ich etycznego działania.

Deklaracja Pośredników Finansowych, przyjęta rok temu uchwałą władz KPF i zarekomendowana do stosowania przez Członków organizacji, pozwala rozwinąć praktycznie filozofię prowadzenia biznesu pośrednictwa, w oparciu o zasadę i potrzebę służby, powinności. Zwraca się w niej uwagę na potrzebę uwzględnienia w działalności firmy nie tylko relacji: przedsiębiorca – klient i kontrahent, ale też dostrzegania i rzetelnego łączenia interesów pozostałych grup interesariuszy. Deklaracja przypomina również, że osiągnięcie długofalowego sukcesu w działalności pośrednictwa nie jest możliwe bez dbałości o trwałość relacji zaufania i współpracy pomiędzy interesariuszami. Stawia to twarde warunki bieżącym celom i praktykom: firmy z tego sektora powinny działać szczególnie przejrzyście, czytelnie i etycznie. W ten sposób wpływają bowiem także na poprawę wizerunku pośredników i doradców finansowych. Ten kontekst relacji biznesowych został wyraźnie podkreślony w raporcie z badań nad moralnością finansową Polaków, zrealizowanych przez Profesor Annę Lewicką–Strzałecką (IFiS PAN, Akademia Koźmińskiego).

Polacy zdają się być bardzo odpowiedzialni i etyczni, ale jedynie werbalnie, Na co dzień nazbyt często akceptują bowiem nierzetelne praktyki wobec przedsiębiorstw z rynku finansowego, co wyraźnie zaprzecza dobrej kondycji etycznej polskiego społeczeństwa – komentuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, przytaczając wyniki badań. – Jednak raport pokazuje również to, że im gorsze oceny i opinie klientów takich firm wobec stosowanych przez nie praktyk biznesowych, tym niższy poziom ich lojalności i skłonności wśród nich samych do wywiązywania się z zobowiązań finansowych.

Dlatego tak ważne jest to, że przyjęte przez sygnatariuszy Deklaracji zasady dotykają podstaw ich działania na tyle silnie, iż – potraktowane poważnie i praktycznie – będą się stawać ich swoistym DNA, przyczyniając się do budowania w najlepszy z możliwych sposobów komunikacji z klientami i kontrahentami w perspektywie wykraczającej poza horyzont roku obrotowego.

Deklaracja Pośredników Finansowych KPF jest swoistym manifestem postępowania firm, które są jej sygnatariuszami. W ten sposób firmy komunikują swoim klientom, partnerom i pracownikom, że chcą rozwijać się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie – wyjaśnia Artur Nowak–Gocławski, Założyciel i Członek Zarządu ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Przewodniczący Komitetu KPF. – Mówią tym samym, że kwestia dobrych praktyk działania, etyki, dobra wspólnego, kapitału społecznego czy też poszanowania praw ludzkich i środowiska naturalnego są dla nich bardzo ważne. Szczególnie istotne jest zaś to, że postępowanie w myśl deklaracji oznacza wysoki poziom świadomości, czym jest służba firm branży finansowej i konieczność stosowania zasady odpowiedzialnej sprzedaży.

Tym samym sektor pośredników finansowych w Polsce, choć stopniowo obejmowany kolejnymi, twardymi regulacjami chroniącymi konsumenta, nabywa nowego, bardzo potrzebnego doświadczenia samoregulacji. Firmy reprezentujące tę branżę, które stały się sygnatariuszami Deklaracji, poprawiając relacje ze swoimi klientami, kontrahentami, ale również wzmacniając dbałość o środowisko, wykazują się dojrzałością biznesową i społeczną.

Szeroko pojęty termin „odpowiedzialność” jest kwintesencją naszej pracy. Jesteśmy bowiem nie tylko sprzedawcami kredytów, agentami ubezpieczeniowymi czy pośrednikami finansowymi, ale przede wszystkim doradcami – zaakcentował Paweł Szramowski, Prezes Zarządu Alex T. Great Doradcy Finansowi – Nasze wypowiedzi są odbierane i analizowane przez Klientów, a na ich podstawie podejmują oni decyzje, których skutki obliczone są na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Sygnatariusze Deklaracji nie tylko stworzyli zasady postępowania sektora pośrednictwa finansowego, ale także wykreowali mechanizmy nadzoru nad ich zastosowaniem w praktyce. Realizacja zasad dobrych praktyk w praktyce biznesowej jest systematycznie monitorowana przez Komisję Etyki KPF, która jest także uprawniona do rozstrzygania spraw związanych z ewentualnym naruszeniem Zasad Dobrych Praktyk.

Nie da się wypracować uczciwości ani potwierdzać jej stosowania w codziennej praktyce biznesowej bez nadzoru. W każdej dziedzinie życia publicznego potrzebne są niezależne instytucje, które monitorują, dbają o właściwą realizację wytyczonych zasad – stwierdza Andrzej Reterski, Prezes Zarządu Domu Finansowego QS. – Dlatego, jako sygnatariusze Deklaracji, uważamy, iż nadzór Komisji Etyki jest niebywale istotny, a upowszechnianie jej zapisów zwiększy świadomość interesariuszy rynku pośrednictwa finansowego.

Sygnatariusze Deklaracji postawili sobie za cel, by wdrożenie tych zasad w codziennej praktyce biznesowej było coraz bardziej powszechne wśród pośredników. Chcą także skupić się na szerzeniu wiedzy o zasadach zawartych w Deklaracji wśród interesariuszy, w tym klientów, instytucji regulacyjnych, czy podmiotów rynku finansowego.

Przystąpienie do Deklaracji Pośredników Finansowych jest równoznaczne z przyjęciem przez pośrednika obowiązku stosowania zasad, które wykraczają poza obowiązujące regulacje prawne – tłumaczy Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu FINES S.A. – Zwiększenie liczby pośredników przystępujących do Deklaracji oraz stosujących zawarte w niej zasady oznaczać będzie przeskok całej branży na wyższy poziom jakości, z oczywistymi korzyściami zarówno dla podmiotów w niej działających, jak i obu grup odbiorców. Ograniczenie skali nieakceptowanych społecznie zachowań pośredników, będące dodatkowym skutkiem tego procesu, ułatwi zaś budowę pozytywnego wizerunku wśród wszystkich grup interesariuszy, w tym instytucji nadzoru rynku, pozwalając na zmniejszenie nadmiernie restrykcyjnych regulacji sektora.

Wypracowanie dokumentu Deklaracji oraz promowanie jego stosowania jest ważnym projektem, realizującym Misję KPF związaną z budowaniem kapitału społecznego w rynku finansowym. Dlatego też informacja o tym dokumencie stanie się elementem komunikacji z uczestnikami II Kongresu Pośrednictwa Finansowego, organizowanego przez KPF 4 października 2016 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu dostępne są tutaj.