Praktyczny poradnik po postępowaniu egzekucyjnym dla wierzycieli i dłużników

Praktyczny poradnik po postępowaniu egzekucyjnym dla wierzycieli i dłużników

Komornicy jako funkcjonariusze publiczni egzekwujący wyroki sądowe niejednokrotnie są świadkami bardzo niskiego poziomu wiedzy konsumentów, uczestników postępowania egzekucyjnego na temat obowiązujących regulacji prawnych. Niestety często okazuje się, że komornik sądowy jest pierwszym prawnikiem, z którym zetknął się uczestnik takiego postępowania. Siłą rzeczy jakakolwiek pomoc prawna na tym etapie jest mocno ograniczona, a czasami wręcz nieskuteczna.

Dlatego też Krajowa Rada Komornicza wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, która obecnie zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, angażują się w edukację prawną konsumentów, szczególnie w tych tematach, które są niezwykle istotne z punktu widzenia interesu społecznego, czyli egzekucji sądowej. – Jesteśmy przekonani, że nabycie odpowiedniej świadomości prawnej uchroni wiele osób przed postępowaniem egzekucyjnym, a z drugiej strony pozwoli wierzycielom skutecznie dochodzić swoich roszczeń. – podkreśla Rafał Fronczek prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Jak poważny jest to problem, świadczą badania TNS OBOP na temat świadomości prawnej Polaków przeprowadzone na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych. W badaniu udział wzięło ponad 1000 osób w wieku 15 lat i więcej. Okazało się np., że tylko 18% badanych poprawnie podało liczbę instancji w postępowaniu sądowym1.

Ponadto przepisy regulujące sądowe postępowanie egzekucyjne zmieniają się w dość intensywnym tempie i choć celem tych zmian jest podniesienie standardów naszego życia, to ich ilość utrudnia utrwalenie w świadomości społecznej zasad, jakie obowiązują przy przymusowym dochodzeniu roszczeń.

Dlatego pożytecznym i przydatnym źródłem wiedzy na temat procedury egzekucyjnej jest opracowana i wydana zarówno drukiem, jak i w wersji elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych publikacja „Przewodnik po postępowaniu egzekucyjnym”. To pierwszy poradnik, który w kompleksowy i czytelny sposób prezentuje przebieg postępowania egzekucyjnego, dedykowany stronom biorącym udział w tym elemencie wymiaru sprawiedliwości.

Publikacja została podzielona na dwie zasadnicze części – prezentujące prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzyciela. Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń za pośrednictwem komornika lub firmy, profesjonalnie zajmującej się odzyskiwaniem wierzytelności. – Dla wielu firm ważne jest powierzanie tego zadania podmiotowi, który dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym oraz posiada wypracowane procedury postępowania i standardy ochrony danych osobowych. Jeśli jest nim Członek KPF to, co nawet ważniejsze, funkcjonuje w oparciu o kodeks etyczny, którym są Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych – ocenia mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

Obie organizacje chcą, aby Przewodnik pomógł zrozumieć zasady postępowania egzekucyjnego i służył jako pomoc w uniknięciu poważnych kłopotów. Dzięki Przewodnikowi poszczególne strony postępowania egzekucyjnego dogłębnie poznają prawa im przysługujące, tak aby umieć z nich korzystać.

„Przewodnik po postępowaniu egzekucyjnym” będzie udostępniany zainteresowanym kompleksowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego za pomocą różnych kanałów, także wśród uczestników konferencji i kongresów, organizowanych przez KPF oraz objętych patronatem KPF. Dostępny jest również na stronach internetowych inicjatorów tego przedsięwzięcia – Krajowej Rady Komorniczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Obie organizacje zapraszają wszystkie organizacje samorządowe, które reprezentują potencjalnych zainteresowanych do dystrybucji tego poradnika.
 

PRZEWODNIK DO POBRANIA

okladka-przewodnik-pe-250