Premiera wydawnicza monografii Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017 podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego

Premiera wydawnicza monografii Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017 podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego

Dnia 3 października 2017 r. podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego w Warszawie premierę wydawniczą będzie miała monografia napisana pod kierunkiem naukowym Prof. UEP dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego z Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017. Zespół autorów poszczególnych rozdziałów monografii składa się z naukowców-teoretyków reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz wydziały ekonomiczne – Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Opolskiego oraz praktyków działających w obszarze pośrednictwa i doradztwa finansowego. Recenzentem monografii jest prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer. Problematyka społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych jest aktualna i ważna biorąc pod uwagę trwającą dyskusję publiczną na temat tego, czy instytucje finansowe są naprawdę społecznie odpowiedzialne, czy jedynie chcą takimi być i jak dotąd nie doczekała się w polskiej literaturze tak szerokiego ujęcia, jakie zaprezentowano w przedmiotowej monografii. Poruszono w niej ważne aspekty działalności instytucji finansowych, w których mogą być one społecznie odpowiedzialne ze szczególnym uwzględnieniem banków, pośredników i doradców finansowych.  Jest to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie poświęcone problematyce CSR w instytucjach finansowych.

Poszczególne rozdziały monografii poświęcono następującym bardzo aktualnym i ważnym dla działalności instytucji finansowych zagadnieniom:

  • CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym.
  • Reklamacje usług finansowych, jako narzędzie ochrony konsumentów.
  • Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialności instytucji finansowych.
  • Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, pośredników i doradców finansowych – konflikt interesów.
  • Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w ograniczaniu ryzyka wiktymizacji na rynku usług bankowych.
  • Plan Finansowy – efekt pracy Licencjonowanego Doradcy Finansowego.
  • Odpowiedzialna sprzedaż pośredników finansowych a etyka biznesu.

Monografia adresowana jest do teoretyków – naukowców, studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, ale także praktyków – pracowników instytucji finansowych, w tym banków, pośredników i doradców finansowych jako cenne źródło wiedzy o założeniach i praktycznej realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tych instytucjach.

Z recenzji prof. dr hab. Włodzimierza Szpringera

Na podkreślenie zasługuje kompleksowość i wysoki poziom merytoryczny opracowania. Autorzy opierają się na źródłach odzwierciedlających stan obecny i perspektywy rozwojowe rynku finansowego. Trafnie eksponują kluczowe problemy np. ewolucję poglądów na temat CSR wskazującą na nieadekwatność nie tylko znanego od lat profitowego modelu CSR lecz również na poznawczą nieprawomocność klasycznych teorii ekonomicznych, które ów model wspierają czy na raportowanie społeczne, ujawniające, na ile deklaracje strategiczne instytucji finansowej o społecznie odpowiedzialnych praktykach realizują się w działaniu, a na ile pozostają jedynie marketingowym hasłem. Uwzględniają wszystkie kluczowe wątki problematyki społecznej odpowiedzialności banków, pośredników i doradców finansowych. Biorą pod uwagę zarówno kwestie mikro-, jak i makroekonomiczne, aspekty ekonomiczne i regulacyjne, stosownie do wymogów ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy prawa. Książka może być bardzo dobrym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomii, zarządzania i prawa oraz dla bankowców, finansistów, doradców finansowych i osób przygotowujących się do pracy w sektorze finansowym. W kompleksowym ujęciu tematu wykorzystano krajową i międzynarodową literaturę przedmiotu oraz badania własne. Książka jest pozycją interesującą, umiejętnie wprowadzającą w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi stykają się zarówno teoretycy, którzy poszukują właściwej interpretacji wielu zjawisk ekonomicznych, jak i praktycy oraz klienci. Książka na pewno znajdzie licznych odbiorców, m.in. wśród studentów studiów ekonomii, prawa i zarządzania, a także wśród naukowców, wykładowców i tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć rynek finansowy w otoczeniu o coraz wyższym stopniu złożoności. Z pełnym przekonaniem można rekomendować tę interesującą monografię.