Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Związek Przedsiębiorstw Finansowych włącza się w proces konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (projekt z dnia 30 stycznia 2020 r.). Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia (z dnia 18 maja 2018 r.) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych wynika ze zmiany kwot bazowych określonych w art. 10 ust. 4 dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. IDD).

Przypominamy, że zgodnie z art. 10 ust. 7 dyrektywy IDD, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zobowiązany jest do dokonywania regularnego przeglądu kwot, które określają minimalną sumę gwarancyjną z tytułu ubezpieczenia OC pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, uwzględniając zmiany w europejskim wskaźniku cen konsumpcyjnych – zauważył Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

W związku z faktem, że w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2017 r. wskaźnik ten wzrósł o 4,03%, o tyle zwiększono wskazane kwoty bazowe, tj. odpowiednio do kwot 1.300.380 euro w stosunku do każdego roszczenia oraz 1.924.560 euro w stosunku do wszystkich roszczeń łącznie. Jako że, kwoty te w polskim porządku prawnym określa przedmiotowe rozporządzenie Ministra Finansów, niezbędna okazała się jego nowelizacja.

W świetle powyższego, proponuje się, by minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosiła równowartość w złotych 1.300.380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń, tj. minimalny poziom wynikający z dyrektywy IDD. Ponadto – poniekąd przy okazji nowelizacji rozporządzenia – proponuje się zmianę jego §2, która ma charakter doprecyzowujący i porządkujący.

Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 12 czerwca 2020 r., przy czym zgodnie z przepisem przejściowym – umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązywać mogą do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych zmian.

Wskazujemy również, że kolejny przegląd wysokości minimalnych sum gwarancyjnych z tytułu ubezpieczenia OC pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zostanie przeprowadzony po upływie pięciu lat od ostatniego przeglądu i będzie dotyczył okresu 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2022 r. – zauważył mec. Czugan.