Przedstawiciel KPF w gremiach doradczych Ministerstwa Finansów

Przedstawiciel KPF w gremiach doradczych Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów powołało do życia zespoły robocze, które w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego analizować będą dwa obszary funkcjonowania: transparentność i bezpieczeństwo oraz infrastrukturę rynku kapitałowego. Miło jest nam poinformować, że w obu zespołach znalazł się przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dr Krzysztof Grabowski – Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF.

Powołanie tych grup roboczych to efekt posiedzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF), która – w kontekście tworzenia strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce –  wskazała siedem obszarów, wymagających  głębszej analizy.

Zadania Zespołu Roboczego ds. transparentności i bezpieczeństwa zostały przez MF ściśle określone. Jego członkowie skupią się na wypracowaniu procedur informowania o kosztach funkcjonowania nadzoru i rozliczania tych kosztów. Przedmiotem jego prac będzie także dokonanie przeglądu dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowych rekompensat dla inwestorów.

Zespół, w skład którego weszli przedstawiciele ośmiu organizacji i instytucji rynku kapitałowego, będzie działał pod przewodnictwem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Z kolei grupa, składająca się z przedstawicieli siedmiu organizacji i instytucji z wiodącą rolą Ministerstwa Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, zajmie się infrastrukturą rynku kapitałowego, w tym rozpoznaniem działań, stymulujących rozwój nowych instytucji i funkcjonalności w kontekście dokonujących się zmian regulacji europejskich.

W obu przypadkach do uczestnictwa w pracach zaproszono przedstawiciela KPF, dra Krzysztofa Grabowskiego.

Oprócz wyżej wymienionych zespołów roboczych, RRRF zdecydowała o powołaniu kolejnych pięciu: ds. sprawozdawczości finansowej oraz opodatkowania rynku kapitałowego, ds. długoterminowych instrumentów dłużnych, kosztów rynku kapitałowego, długoterminowego oszczędzania oraz zachęt dla emitentów.

Rada Rozwoju Rynku Finansowego, gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym,  powstała w 2006 roku z inicjatywy Ministerstwa Finansów. W jej skład wchodzą eksperci i przedstawiciele instytucji finansowych, których zadaniem jest usprawnienie regulacji, rządzącym rodzimym rynkiem finansowym. W 2014 r. Rada zaktywizowała swoją działalność, podejmując się opracowania strategii rozwoju rynku finansowego na nadchodzące lata.

 


Dr Krzysztof Grabowski

Makler papierów wartościowych, dr nauk prawnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego od 1992 roku. Wykładowca ładu korporacyjnego w Kozminski International Business School na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie krajowym i unijnym, m.in. uczestnik prac nad dyrektywą o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE) oraz członek zespołu problemowego do implementacji dyrektywy w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, uczestnik Polskiego Instytutu Dyrektorów, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, honorowy członek centrum mediacji finansowych EuroArbitration w Paryżu. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”. Uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego, ekspert Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych.
Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy oraz Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie, były prezes Związku Maklerów i Doradców.
Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach z zakresu rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. Jako wolontariusz Financial Services Volunteer Corps oraz ekspert Komisji Europejskiej prowadzi szkolenia na temat rynku kapitałowego dla krajów rozwijających się.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.