Sektor instytucji pożyczkowych w 2016 roku według raportu KPF

Sektor instytucji pożyczkowych w 2016 roku według raportu KPF

Rok 2016 był dla sektora instytucji pożyczkowych piątym rokiem wzrostu wartości udzielonych pożyczek. W porównaniu do roku 2015 wartość ta wzrosła o 7,5%. Dane z najnowszego raportu KPF mogą jednak wskazywać na obniżanie się dynamiki wzrostu rynku pożyczkowego w Polsce.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych opracowała kolejną edycję raportu, bazującego na danych dostarczanych przez Członków KPF z sektora instytucji pożyczkowych oraz danych finansowych, publikowanych przez Provident. Według tych danych w 2016 roku udzielono pożyczek o wartości 3 741 mln zł, czyli o 262 mln zł więcej niż w roku 2015. Systematyczny wzrost w tym obszarze odnotowywany jest od 2012 roku. W okresie objętym badaniem zaledwie dwukrotnie, to jest pomiędzy rokiem 2008 a 2009 oraz 2010-2011, zanotowano spadek wartości udzielonych pożyczek.

Dynamika wzrostu w roku 2016 była jednak niższa niż średnie tempo wzrostu r/r, wyliczone dla całego okresu, w którym prowadzone jest badanie, wynoszące 9,7%. Może to zapowiadać zahamowanie rosnącej dotąd dynamiki wzrostu, jednak potwierdzeniem tej tezy mogą być dane z co najmniej dwóch kolejnych edycji badania – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Raport_pozyczki2
Na koniec 2016 roku ogólna wartość portfela pożyczek przekroczyła poziom 3,4 mld zł. Wzrost wartości portfela pożyczek, jaki dokonał się w II półroczu 2016 roku w odniesieniu do I półrocza, był na poziomie 11,7% i jest wyższy niż średnia zmiana obserwowana w całym okresie badania (2008–2016) w ujęciu półrocze/półrocze, wynosząca około 7,3%.

Jest to naturalna tendencja, towarzysząca dobrej koniunkturze gospodarczej w Polsce i rosnącym dochodom w dyspozycji gospodarstw domowych. Tendencja ta, polegająca na rosnącej przeciętnej kwoty kredytu konsumenckiego, zaciąganego przez gospodarstwa domowe w Polce, jest obserwowana również na rynku kredytu bankowego – wyjaśnia Andrzej Roter.

Liczba klientów i udział odmów udzielenia pożyczki

Liczba klientów obsługiwanych przez sektor na koniec 2016 roku wyniosła ponad 1,56 mln. W porównaniu z I półroczem 2016 roku liczba ta wzrosła o ok 12 tysięcy, a z rokiem 2015 – o ponad 146 tysięcy. Średnie tempo zmian w badanym okresie (2008–2016) wyniosło 3,4% w ujęciu półrocze/półrocze, zaś w perspektywie r/r – 7,3%. Liczba klientów na koniec II półrocza 2016 roku była o 0,7% wyższa niż na koniec I półrocza tego roku i o 9,8% wyższa niż na koniec 2015 roku.

Dla instytucji pożyczkowych zrzeszonych w KPF, biorących udział w tej edycji badania, odmowy udzielenia pożyczki w ogólnej liczbie wniosków o pożyczkę stanowiły od końca 2012 roku co najmniej 50%. Do I połowy 2012 roku odsetek ten był niższy i nie przekraczał 45%, a swoje minimum osiągnął w 2010 roku, kiedy to wyniósł niespełna 35%. W 2016 roku udział odmów wyniósł 60%, a zatem 6 na 10 wniosków było odrzuconych.

Raport_pozyczki1

Wyniki najnowszego raportu KPF potwierdzają pozytywne podejście instytucji pożyczkowych, uczestniczących w badaniu, do sprawdzania wiarygodności i zdolności kredytowej swoich klientów. Tej niezwykle ważnej kwestii z punktu widzenia rozwoju rynku kredytu konsumenckiego poświęcony zostanie osoby panel w trakcie VI Kongresu Sektora Pożyczkowego, który odbędzie się 25 maja w Warszawie – dodaje Andrzej Roter.

***

Osoby zainteresowane pełną wersją raportu proszone są o kontakt z Agnieszką Kozioł – email: akoziol@zpf.pl.