Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych – od teorii do praktyki, K. Waliszewski (red.)

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych – od teorii do praktyki, K. Waliszewski (red.)

Polecamy Państwa uwadze monografię  „Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych – od teorii do praktyki” K. Waliszewski (red.),CeDeWu, Warszawa 2018

Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, w tym przestrzeganie norm etycznych, jest
jednym z ważnych instrumentów budowania zaufania publicznego do tych instytucji, które jest niezbędne
w świadczeniu usług finansowych klientom. Nadal jednak w działalności instytucji finansowych spotyka się
przejawy społecznej nieodpowiedzialności, w tym nieodpowiedzialnej i niedostosowanej do potrzeb i sytuacji
klienta sprzedaży (misselling) produktów finansowych, której konsekwencje mają negatywny wymiar
finansowy oraz pozafinansowy dla tych instytucji. Monografia podejmuje ważne zagadnienia teorii i praktyki
społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych, takie jak:

  • Dlaczego tolerujemy misselling w branży finansowej?
  • Działania edukacyjne banków centralnych w obszarze wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • CSR finansów w kulturze ekonomii postwzrostu.
  • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze bankowym i pośrednictwie finansowym.
  • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych za misselling i FinTech.
  • Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych.
  • Korzyści i koszty społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych.
  • Kwalifikacja „Doradzanie w zakresie finansów osobistych” jako czynnik ograniczający misselling na rynku usług finansowych.
Książka jest adresowana do osób zajmujących się naukowo lub praktycznie koncepcją społecznej odpowiedzialności
biznesu, w tym pracowników instytucji finansowych, pracowników uczelni i wydziałów ekonomicznych,
studentów i konsumentów chcących zwiększyć poziom swojej wiedzy na temat teorii i praktyki
społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych.

„Na podkreślenie zasługuje kompleksowość i wysoki poziom merytoryczny opracowania. Autorzy opierają się
na źródłach odzwierciedlających stan obecny i perspektywy rozwojowe rynku finansowego. Trafnie eksponują
kluczowe problemy, np. ewolucję poglądów na temat CSR wskazującą na nieadekwatność nie tylko znanego
od lat profitowego modelu CSR, lecz również na poznawczą nieprawomocność klasycznych teorii ekonomicznych,
które ów model wspierają, czy na raportowanie społeczne, ujawniające na ile deklaracje strategiczne
instytucji finansowej o społecznie odpowiedzialnych praktykach realizują się w działaniu, a na ile
pozostają jedynie marketingowym hasłem. Uwzględniają wszystkie kluczowe wątki problematyki społecznej
odpowiedzialności banków i pośredników finansowych. Biorą pod uwagę aspekty ekonomiczne i regulacyjne,
stosownie do postulatów ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy prawa. Podejmowanie
racjonalnych decyzji finansowych przekłada się nie tylko na wzrost dobrobytu, ale również na stabilizację
systemu finansowego”. 
Z recenzji prof. dra hab. W. Szpringera