System Oceny Agenta ma swój arbitraż

System Oceny Agenta ma swój arbitraż

Prowadzone systematycznie od kilku lat przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych badania potwierdzają rozwój sektora pośrednictwa finansowego i rosnące wykorzystanie tego kanału dystrybucji w procesie sprzedaży produktów kredytowych przez banki i instytucje pożyczkowe. Pośrednicy finansowi wydają się dobrze wykorzystywać zjawisko zmniejszania liczby placówek terenowych przez polskie banki.

Według danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w czerwcu 2017 roku na polskim rynku było 13 897 oddziałów, filii i przedstawicielstw banków – o ponad 230 mniej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę fakt, że tendencja do ograniczania kosztów stałych banków wydaje się być stała (liczba oddziałów, filii bankowych w czerwcu br. zmniejszyła się stosunku do maja o ponad 130), pozycja rynkowa i znaczenie sektora pośrednictwa finansowego może się umacniać.

Ta sytuacja rodzi zwiększone zapotrzebowanie na usługi pośredników. Jednocześnie, wskutek obserwowanego rozwoju sektora pośrednictwa finansowego, tworzone są nowe, zdecydowanie wyższe wymagania wobec dużych firm pośrednictwa finansowego jako organizatorów sprzedaży kredytów poprzez agentów kredytowych. Podobnie ma się rzecz z wymaganiami wobec agentów kredytowych, współpracujących bezpośrednio z dostawcami produktów finansowych – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Wysoki poziom kultury korporacyjnej dostawców produktów kredytowych, w szczególności banków, pośredników finansowych czy instytucji pożyczkowych, a także ich wymagania co do rzetelnego, odpowiedzialnego i uczciwego działania, wyznaczają wysokie standardy również jeśli chodzi o praktyki biznesowe agentów kredytowych. Rodzi się więc potrzeba wypracowania formuły współpracy pomiędzy sektorami, której celem byłoby osiągnięcie określonych celów, mających kardynalny wpływ na możliwość utrzymania tempa rozwoju sektora pośrednictwa finansowego w Polsce.

KPF, jako organizacja samorządowa, skupiająca ponad 90 podmiotów z kilku branż sektora usług finansowych, jest adresatem postulatów odnośnie konieczności podnoszenia jakości usług świadczonych przez pośredników finansowych. Jednym z oczekiwań jest minimalizowanie ryzyka współpracy z tymi agentami kredytowymi, których rzetelność nie spełniałaby wysokich wymagań banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń czy firm pośrednictwa finansowego. System Oceny Agenta, zainicjowany i realizowany przez KPF i CRIF, jest nastawiony na realizację tak określonych, niezwykle istotnych celów, możliwych do osiągnięcia dzięki zintegrowaniu wszystkich branż sektora usług kredytowych, czy szerzej finansowych. Cieszą więc nas deklaracje zainteresowania tym projektem ze strony wielu przedsiębiorstw finansowych, instytucji pożyczkowych, banków i pośredników finansowych – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

System Oceny Agenta, zwany dalej SOA, to narzędzie do wywierania pozytywnej, środowiskowej presji na rzetelność w obrocie gospodarczym z udziałem agentów kredytowych. System umożliwia swym uczestnikom współpracę w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania usług pośrednictwa przy zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu uczestników SOA, czy też stosowania się do zakazów konkurencji. W ten sposób oceniane są osoby negocjujące zawarcie umów współpracy z kredytodawcami lub pośrednikami finansowymi, jak również osoby współpracujące (obecnie lub w przeszłości) z dostawcami produktów finansowych. W kontekście tak istotnych i niebezpiecznych dla rynku kredytowego zjawisk jak: wyłudzenia, kradzież tożsamości czy misselling, które mogą pogorszyć jakość portfeli kredytowych i spowodować realne straty, dbałość o wysokie standardy praktyk agentów, współpracujących z kredytodawcą, ubezpieczycielem czy pośrednikiem finansowym może być jednym z kluczowych elementów strategii dystrybucji produktów finansowych z użyciem tak zwanych długich kanałów sprzedaży.

W celu ochrony praw osób fizycznych – agentów kredytowych – regulamin Systemu Oceny Agenta przyznaje tym osobom prawo żądania wszczęcia postępowania reklamacyjnego, w ramach którego mają one prawo odwołania się do Arbitrażu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Formuła organizacji Arbitrażu ds. SOA oraz zasady postępowania zostały wypracowane przez ekspertów KPF i CRIF, z uwzględnieniem opinii z dyskusji, prowadzonych z obecnymi i potencjalnymi uczestnikami systemu – wyjaśnia Piotr Badura, Dyrektor Generalny CRIF Services sp. z o.o.

Arbitrzy są rekomendowani przez KPF i wybierani oraz akceptowani wspólnie przez KPF, CRIF i podmioty będące uczestnikami SOA. Postępowanie przed Arbitrażem KPF ds. SOA będzie prowadzone na podstawie odwołania osoby fizycznej, przekazanego KPF przez uczestnika systemu. Arbiter prowadzący postępowanie może zobowiązać osobę, która wniosła odwołanie i uczestnika, który udostępnił dane wskazujące na nieprawidłowości w wykonywaniu usług, do podania dodatkowych informacji, przedstawienia dokumentów lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Odwołanie rozstrzyga Arbiter prowadzący postępowanie, po uprzednim przedstawieniu pisemnego sprawozdania z postępowania dwóm innym Arbitrom znajdującym się na Liście Arbitrów KPF ds. SOA i zasięgnięciu ich pisemnej opinii.