UE buduje zaufanie do transakcji elektronicznych

UE buduje zaufanie do transakcji elektronicznych

Nie należy kwestionować skutku prawnego podpisu elektronicznego z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wszystkich wymogów kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to zasada, którą wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Rozporządzenie eIDAS). Regulacja zastąpi Dyrektywę o podpisach elektronicznych.

KONFERENCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska zorganizowała zamkniętą dla szerszej publiczności konferencję, będącą jednym z etapów konsultacji treści Rozporządzenia i przygotowywania aktów delegowanych. W konferencji, w imieniu EUROFINAS wziął udział Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego tej organizacji, a zarazem Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF, mec. Marcin Czugan.Przedstawiciele Komisji Europejskiej chcieli poznać opinie interesariuszy na temat wpływu przedmiotowego Rozporządzenia na szeroko pojęty rynek. Stąd dyskusja toczyła się w trzech zasadniczych blokach: wpływ aktu prawnego na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz pocztowe. Uczestnicy zgodzili się, iż w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych, Rozporządzenie eIDAS stanowi niezwykle istotny krok w kierunku cyfryzacji tych obszarów, a zarazem zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa transakcji zawieranych online. Nie do przecenienia jest również wpływ tego Rozporządzenia na bezpieczeństwo transakcji transgranicznych dokonywanych za pośrednictwem narzędzi internetowych Unijny znak zaufania ma być gwarantem bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług – powiedział mec. Czugan. – Na obecnym etapie, EUROFINAS i KPF będą przyglądać się przygotowywanym aktom delegowanym do Rozporządzenia eIDAS. Należy bowiem w tym względzie zapewnić spójność aktów wykonawczych, by podtrzymać aktualny kurs wsparcia przez Komisję Europejską rozwiązań cyfrowych dla świadczonych konsumentom usług. Na moją prośbę analizą wpływu tego Rozporządzenia na rynek finansowy zajmie się także Komitet Prawno – Polityczny EUROFINAS na następnym posiedzeniu, w dniu 19 maja – dodał mec. Czugan.

ZWIĘKSZANIE ZAUFANIA DO TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH

Celem Rozporządzenie eIDAS jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych, poprzez zapewnienie wspólnej podstawy bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. Pozwoli to podnieść efektywność publicznych i prywatnych usług online, e-biznesu i e-handlu w Unii Europejskiej. Podkreśla się przy tej okazji, że w większości przypadków obywatele nie mogą korzystać ze swojej identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia się w innym państwie członkowskim, ponieważ krajowe systemy identyfikacji elektronicznej w ich kraju nie są uznawane w innych państwach członkowskich.

Ta bariera elektroniczna nie pozwala dostawcom w pełni korzystać z europejskiego rynku wewnętrznego. Intencją unijnego regulatora jest ułatwienie transgranicznych świadczeń licznych usług na rynku wewnętrznym i umożliwienie przedsiębiorstwom prowadzenia działalności za granicą bez konieczności zmagania się z przeszkodami w kontaktach z organami administracji publicznej. Temu mają służyć wzajemnie uznawane środki identyfikacji elektronicznej.

UNIJNY ZNAK ZAUFANIA

Rozporządzenie oraz akty delegowane tej regulacji określą warunki, na jakich środki identyfikacji elektronicznej będą musiały być uznawane i w jaki sposób należy notyfikować systemy identyfikacji elektronicznej. Zasada wzajemnego zaufania będzie miała zastosowanie, jeżeli system identyfikacji elektronicznej notyfikującego państwa członkowskiego spełnił warunki notyfikacji i notyfikacja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Ustawodawstwo UE wykreuje ponadto unijny znak zaufania, aby oznaczać kwalifikowane usługi zaufania świadczone przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Wśród usług tego rodzaju znajdują się tworzenie, weryfikacja i walidacja podpisów elektronicznych, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, rejestracja doręczeń czy certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych.

Rozporządzenie wymaga, w celu wsparcia transgranicznego korzystania z usług zaufania, zapewnienia możliwości używania tych usług jako dowodu w postępowaniu sądowym we wszystkich państwach członkowskich. jak tworzenie, weryfikacja i walidacja podpisów elektronicznych, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu. Co istotne, Rozporządzenie jest neutralne pod względem technologicznym.

KPF: REGULACJA ISTOTNA DLA SEKTORA FINANSOWEGO

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych dostrzega potencjalny wpływ tego Rozporządzenia i jego aktów delegowanych (które jeszcze nie zostały wydane) na sektor bankowy, ubezpieczeniowy, pożyczkowy i firmy zarządzające wierzytelnościami. – Znaczenie tej regulacji widać wyraźnie dziś, kiedy działalność gospodarcza jest prowadzona w środowisku niskich stóp procentowych, kiedy choćby kredytodawcy wszystkich sektorów tego rynku poszukują możliwości obniżenia kosztów dystrybucji usług i jednocześnie powiększenia skali swojej działalności. Znaczenie tej regulacji podkreślają rosnące oczekiwania konsumentów, którzy poszukują powiększenia dostępu i możliwości wyboru produktów kredytowych. Także dla konsumentów, efektywna implementacja tej regulacji może oznaczać obniżenie kosztów pozyskania i utrzymywania kredytu, również dzięki odnalezieniu się jako klient w modelu transgranicznym – ocenił Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Pięć lat temu Komisja Europejska uznała, że rozdrobnienie rynku cyfrowego, brak interoperacyjności oraz rosnąca cyberprzestępczość stanowią główne przeszkody w rozwoju gospodarki cyfrowej. W konsekwencji Rada Europejska zwróciła się do KE o utworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Istotnym elementem tego programu jest Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać 1 lipca 2016 roku. Uchyla ono obowiązującą od 1999 roku Dyrektywę o podpisie elektronicznym.