W II kwartale 2021 widoczna poprawa stanu budżetów gospodarstw domowych i obsługi zobowiązań finansowych

W II kwartale 2021 widoczna poprawa stanu budżetów gospodarstw domowych i obsługi zobowiązań finansowych

Wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) w II kwartale 2021 r. uległa dalszej poprawie o ok. 5,6 pp. w porównaniu do I kwartału br. Wyniki najnowszego badania ZPF i IRG SGH pt. „SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE, II kwartał 2021” wskazują na poprawę stanu budżetów gospodarstw domowych oraz jakości obsługi zobowiązań. Wraz z ożywieniem w gospodarce przeciętna zdolność kredytowa konsumentów będzie wzrastać.

Mimo że barometr nie osiągnął jeszcze poziomu sprzed kryzysu, to nastroje konsumentów na rynku consumer finance odbudowują się, co wskazuje na przewidywany wzrost popytu na kredyt konsumpcyjny. Wraz z poprawą otoczenia makroekonomicznego na wysokim poziomie utrzymuje się poziom zbilansowania budżetów gospodarstwa domowego. Obecnie ok. 56% respondentów jest w stanie generować nadwyżki w swoim budżecie.

Od momentu odbicia w gospodarce w ubiegłym roku zarysowała się wyraźna tendencja poprawy jakości obsługi zobowiązań. Blisko 60% respondentów spodziewa się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań, podczas gdy przed kwartałem było to ok. 57%, a w ubiegłym roku wartość ta spadła nawet do 40%. W II kwartale 2021 Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ)[1] zwiększył się do 104 punktów, w porównaniu do 99 punktów w poprzednim kwartale. Na początku 2019 wartość wskaźnika wynosiła jednak ponad 122 punktów.

Choć obecnie wskaźnik jest wyższy niż w apogeum pierwszego lockdownu, nadal pozostaje nieco poniżej poziomów obserwowanych przed kryzysem. W II kwartale br. w badaniu dominuje już jednak grupa gospodarstw domowych, które spodziewają się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach. To pozytywny sygnał, gdyż gospodarka potrzebuje napędzania w czasie swojego powrotu na normalne tory. Miejmy nadzieję, że trend ten będzie kontynuowany również w kolejnych edycjach badania – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

W większym stopniu jesteśmy skłonni korzystać z kredytu w finansowaniu ważnych wydatków. To zmiana w porównaniu do poprzednich kwartałów, gdy utrzymywały się w tym zakresie tendencje spadkowe. Obecnie, w przypadku zakupu samochodu, w całości lub w części z kredytu chce go sfinansować obecnie ok. 79% (wobec ok. 75% przed kwartałem). W przypadku wydatków mieszkaniowych jest to obecnie ok. 77% (72% poprzednio). W zakresie wydatków remontowych ten odsetek wyniósł z kolei ok. 53% (wobec 49% poprzednio). W przypadku dóbr trwałego użytku ok. 57% badanych planuje skorzystać z kredytu.

***

[1] Barometr jest wypadkową odpowiedzi na dwa pytania dotyczące obecnych i przyszłych problemów z obsługą wszelkich zobowiązań. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę odsetki respondentów obsługujących swoje zobowiązania bezproblemowo. Przez zobowiązania rozumiemy regularne płatności  (np. czynsz, opłaty za telefon, Internet, TV, energię, gaz, ogrzewanie, wodę, czesne, podatki, składki ZUS/NFZ itp. oraz raty kredytów i pożyczek, raty leasingu. Opinie gospodarstw domowych w zakresie jakości obsługi zobowiązań podlegają silnym wahaniom stąd bardziej miarodajne są tendencje średnioterminowe wskaźnika. BOZ oczyszczony z wahań krótko-okresowych od 3 lat pozostawał w tendencji spadkowej.