Walne Zebranie Członków KPF odbyło się po raz dziewiętnasty

Walne Zebranie Członków KPF odbyło się po raz dziewiętnasty

Podsumowanie działalności samorządowej w roku 2017, debata nad dokumentem Strategii KPF 2020, a także doskonalenie programu etycznego to główne punkty agendy Walnego Zebrania Członków KPF, które odbyło się w miniony piątek w Gdańsku. Wśród wielu ważnych dla funkcjonowania samorządu przedsiębiorców decyzji, dokonano także wyboru składu Rady Konferencji na nową, dwuletnią kadencję.

Obecni podczas Walnego Zebrania przedstawiciele 10 sektorów rynku usług finansowych, reprezentowanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), zaakceptowali sprawozdanie finansowe za rok 2017, a także sprawozdanie z wykonania budżetu i planu działalności KPF za rok 2017, zaprezentowane przez Prezesa Zarządu Andrzeja Rotera i Wiceprezesa Marcina Czugana.

Wiele uwagi poświęcono prezentacji strategii działalności samorządowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych na lata 2018-2020. Powstała ona w oparciu o pogłębione wnioski z przeprowadzonej sesji dialogu społecznego z interesariuszami, cyklu spotkań branżowych i debat, jakie miały miejsce podczas organizowanych przez KPF kongresów, jak również dyskusji merytorycznych z Radą Konferencji.

– W przededniu 20. rocznicy powstania KPF, jaką będziemy obchodzili w październiku 2019 roku, potrzeba jest nie tylko podsumowania dorobku samorządowego KPF, ale też poznania nowych inspiracji do rozwoju działalności naszej organizacji. Strategia KPF 2020, wypracowana z krytycznym i jednocześnie życzliwym udziałem bardzo szerokiego grona naszych interesariuszy, wewnętrznych i zewnętrznych, przyjęta właśnie jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków KPF, znakomicie spełnia te cele – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

W wypełnianiu misji KPF, polegającej na budowaniu kapitału społecznego na rynku finansowym, pomocna będzie realizacja inicjatyw strategicznych w takich obszarach, jak wzmacnianie partnerskich relacji z interesariuszami, wdrożenie nowej odsłony programu etycznego, intensyfikacja działań edukacyjnych oraz z poprawa komunikacji z zakresu PR i wewnątrz organizacji.

– Branża finansowa musi sprostać roli instytucji zaufania publicznego. Wymaga to dużej pracy nad sobą firm z branży, również samoregulacyjnej i samorządowej. Organizacja, taka jak Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych może mieć w tym olbrzymi udział. Zwiększeniu możliwości wpływu KPF na wzrost kapitału społecznego zrzeszonych w organizacji firm Rada Konferencji poświęciła najwięcej uwagi. Znalazło to wyraz przede wszystkim w pracach Rady, związanych ze współtworzeniem nowej strategii organizacji, w przebudowie norm etycznych, obowiązujących Członków KPF i w poszukiwaniach lepszych form dialogu zarówno wewnątrz organizacji, jak z interesariuszami zewnętrznymi – stwierdził Artur Nowak-Gocławski, Przewodniczący Rady KPF. – Organizacje samorządowe, szczególnie w branży finansowej, powinny być bardziej wymagające wobec siebie i wobec innych, mieć coraz większy wpływ na rzeczywistość. KPF chce być jedną z takich organizacji.

Walne Zebranie przyjęło także sprawozdanie z działalności Komisji Etyki (KE) za rok 2017, które przedstawił jej Wiceprzewodniczący – Robert Majkowski. Przeanalizował on między innymi statystyki wniosków do KE o zbadanie zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk. Zaprezentowane zostały również wyniki odnośnie wykonania obowiązkowego, dorocznego audytu etycznego w roku 2017 oraz wyniki raportu z dokonanego przeglądu w zakresie samorządowej identyfikacji etycznej Członków KPF.

Walne Zebranie podjęło również uchwałę w przedmiocie wykluczenia firmy GetBack S.A. z grona Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Decyzja ta została podjęta na wniosek Komisji Etyki, jako forma kary samorządowej za istotne naruszenia Zasad Dobrych Praktyk, obowiązujących w KPF.

Innym ważnym punktem Walnego Zebrania było głosowanie w sprawach odnoszących się do doskonalenia zarządzania programem etycznym, realizowanym w KPF od roku 2005. W tym celu dokonane zostały istotne zmiany w Statucie KPF, Regulaminie Pracy Komisji Etyki i Zasadach Dobrych Praktyk. Jedną z istotnych kwestii było stworzenie nowego organu statutowego – Rzecznika Etyki. Wzmocni to i usprawni pracę Komisji Etyki i monitorowanie praktyk biznesowych, stosowanych przez Członków KPF.

Waga podjętych przez Walne Zebranie zmian w obowiązujących w KPF przepisach samorządowych jest wprost nie do przecenienia. Ich dokonanie usprawni procedowanie w sprawach wniosków o zbadanie zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk, zmniejszy ryzyko przystępowania firm niestosujących się do obowiązujących w KPF zasad etycznych i skróci okres ewentualnego utrzymywania członkostwa w KPF takich firm – podsumował znaczenie podjętych uchwał w tych sprawach Andrzej Roter.

W kolejnej części XIX Walnego Zebrania uchwalono zmiany w Zasadach Dobrych Praktyk, polegające na dodaniu nowej Księgi obejmującej zasady odnoszące się prowadzenia internetowych giełd wierzytelności.

To ważne wydarzenie na drodze do poprawy jakości praktyk biznesowych, stosowanych przez firmy prowadzące internetowe giełdy wierzytelności. To także droga do poprawy ochrony praw wierzycieli – wystawców długów na takich platformach aukcyjnych, a przede wszystkim dłużników. To również właściwy krok w kierunku pełniejszego wykorzystania potencjału giełd wierzytelności dla wspierania rozwoju gospodarczego oraz przeciwdziałania zatorom płatniczym w Polsce – zauważyła Mecenas Mirosława Szakun, Doradca Prawny KPF.

Zebranie zakończyło się wyłonieniem nowego, 11-osobowego składu Rady Konferencji na kadencję 2018-2020. Nowi Członkowie Rady to: Andrzej Brzeski (Mikrokasa S.A.), Magdalena Janocka-Trelak (KRUK S.A.), Tomasz Kwiecień (VIPPO Sp. z o.o.), Adam Łącki (KRD BIG S.A.), Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia), Piotr Oniszczuk (UNILINK CASH Sp. z o.o.), Krzysztof Opaliński (FINES S.A.), Adam Parfiniewicz (ULTIMO S.A.), Sylwester Pedowicz (IKANO BANK AB (PUBL) S.A.), Joanna Roguska-Ciborska (Pra Group Polska Sp. z o.o.), Urszula Rybszleger (BEST S.A.)