Zacieśnia się współpraca sektora pośrednictwa finansowego

Zacieśnia się współpraca sektora pośrednictwa finansowego

Spotkaniem, które odbyło się 27 września 2018 r. w Gdańsku, wznowiono prace Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego. Dyskusja w gronie tego organu samorządowego KPF, pozwoliła na opisanie istotnych zagadnień, które powinny się znaleźć w bieżącej agendzie dalszych działań czy analiz.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu KPF Andrzej Roter, który nawiązał do ważnego dorobku KPF, jakim jest dokument Zasad Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego, które wyznaczyły wysokie standardy dla praktyk biznesowych. Jednocześnie wskazał najważniejsze, w opinii Zarządu KPF, obszary związane z aktualną sytuacją rynkową, wymagające debaty samorządowej oraz określił kontekst do określania priorytetów pracy Komisji Stałej.

Uczestnicy spotkania dokonali następnie wyboru Przewodniczącej Komisji, którą została Pani Monika Charamsa, Prezes Zarządu NewCommerce Services sp. z o.o. Funkcje Wiceprzewodniczących Komisji powierzono Panom Piotrowi Oniszczukowi, Prezesowi Zarządu Unilink Cash oraz Krzysztofowi Opalińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej FINES.

W dalszej części Członkowie Komisji wskazywali na potrzebę znalezienia przez sektor pozytywnej i konkretnej odpowiedzi na pojawiające się negatywne zjawiska oraz praktyki biznesowe, w sposób uzasadniony przyciągające uwagę różnych interesariuszy rynku pośrednictwa finansowego.

Podkreślano także potrzebę dalszej dyskusji nad zmianami i uzupełnieniami aktualnie obowiązujących sektor pośrednictwa Zasad Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego, tak by w tym ważnym dla jakości praktyk biznesowych i rozwoju rynku usług finansowych obszarze znaleźć samorządową odpowiedź na wskazywane przez naszych interesariuszy problemy praktyk rynkowych.

Ważnym punktem spotkania była kwestia efektywnego monitorowania praktyk rynkowych i skutecznej weryfikacji agentów, z uwzględnieniem funkcjonującej już platformy System Oceny Agenta. Uczestnicy dyskusji podnosili też potrzebę rozważenia idei certyfikacji agentów, która mogłaby się pojawić jako konsekwencja wdrożenia do praktyki rynkowej zobowiązania agenta do przestrzegania kodeksu etycznego KPF. Tym samym wszczęto debatę o pożądanych modelach współpracy z sektorem instytucji pożyczkowych.

Sporo uwagi poświęcono zjawisku nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności, objawiającego się m.in. rosnącą liczbą tzw. multidłużników i idei włączenia się sektora pośrednictwa finansowego w dyskusję nad dobrymi praktykami w tym zakresie.

– Sektor pośrednictwa finansowego dojrzał do podjęcia wspólnych inicjatyw zapewniających mu dalszy bezpieczny i stabilny rozwój. Nasza debata to potwierdziła – ocenia Monika Charamsa, Przewodnicząca Komisji. – Jesteśmy mocno zdeterminowani do tego, aby wspólnie szukać rozwiązań, które będą wspierały dobre praktyki działania całego rynku kredytowego w Polsce. Co więcej, chcielibyśmy działać w sposób kompleksowy, dlatego w naszych pracach będzie uczestniczył również sektor pożyczkodawców i kredytodawców.