Zasady Dobrych Praktyk na rzecz realizacji zapisów ustawy o BIG-ach

Zasady Dobrych Praktyk na rzecz realizacji zapisów ustawy o BIG-ach

Biura Informacji Gospodarczej, Członkowie KPF, zobowiązały się do stosowania od dnia 13 lutego 2018 roku Zasad Dobrych Praktyk regulujących proces wnoszenia i obsługi sprzeciwu dłużnika wobec ujawnianych w BIG informacji gospodarczych. To realizacja nowelizacji przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przyznająca dłużnikom prawo wniesienia sprzeciwu do wierzyciela, który zamierza przekazać informacje gospodarcze do biura lub bezpośrednio do biura – już po dokonaniu wpisu.

Powyższy, nowy przepis  oznacza, iż dłużnik będzie mógł podnosić, że informacja ujawniona w BIG na jego temat jest nieprawdziwa, nieaktualna, niekompletna, bądź została przekazana lub jest przechowywana z naruszeniem przepisów przytoczonej ustawy. Jednocześnie, nowe przepisy zobowiązały BIG-i do określenia w stosowanych przez nich regulaminach szczegółowego trybu wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu oraz postępowania w przypadku otrzymania sprzeciwu. Biura Informacji Gospodarczej poszły jeszcze dalej, by ułatwić ewentualne kwestionowanie wpisu dłużnikom – postanowiły przyjąć ponad obowiązki ustawowe również wspólne Zasady Dobrych Praktyk w tym zakresie.

Ponieważ wszystkie Biura Informacji Gospodarczej funkcjonujące na terenie Polski są Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, a tym samym są zobligowane do stosowania Zasad Dobrych Praktyk KPF, zobowiązały się one do wspólnego opracowania i znowelizowania części czwartej księgi Zasad obowiązującej BIG-i. Obecnie ważną częścią tej księgi będą zasady regulujące procedurę sprzeciwu. Wchodzą one w życie od dnia 13 lutego 2018 r. – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, który koordynował te prace.

Niedługo po uchwaleniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych powołany został dedykowany Zespół roboczy, którego zadaniem było wypracowanie jednolitych i wspólnych dla wszystkich BIG ramowych rozwiązań w zakresie procedury rozpatrywania sprzeciwu dłużnika.

Po kilku miesiącach pracy, zespół stworzył ostatecznie przyjęty przez BIG-i dokument Zasad Dobrych Praktyk. Określa on m.in. kwestie treści, formy i sposobu wnoszenia sprzeciwu przez dłużnika, jak również sposób udokumentowania okoliczności uzasadniających sprzeciw. Dokument obliguje też Biura Informacji Gospodarczej do wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych spełniającym wymagania formalne sprzeciwem w celu jego rozpatrzenia. BIG-i mają na to 30 dni (w szczególnie trudnych przypadkach – 45 dni). Określono też w nim obowiązki informacyjne Biur Informacji Gospodarczej, zarówno wobec wierzyciela, jak i dłużnika, w procesie rozpatrywania sprzeciwu, a także zasady komunikacji z poszczególnymi stronami.

Zasady Dobrych Praktyk BIG w zakresie procedury sprzeciwu dłużnika zawierają modelowe rozwiązania, które BIG-i, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z ustawy, będą następnie transponować do swoich regulaminów zarządzania danymi, podlegających zatwierdzeniu przez wskazane w ustawie organy. Wierzymy, że dobra i kolektywna współpraca samorządowa może przynieść tylko dobre rezultaty, co potwierdza efekt końcowy w postaci dokumentu Zasad – dodaje mec. Czugan.