ZPF przekazał Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego uwagi do projektu wytycznych w sprawie udzielania i monitorowania pożyczek

ZPF przekazał Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego uwagi do projektu wytycznych w sprawie udzielania i monitorowania pożyczek

W ramach konsultacji publicznych projektu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie udzielania i monitorowania pożyczek przez kredytodawców, Związek Przedsiębiorstw Finansowych przekazał EBA swoje uwagi, przygotowane na bazie odpowiedzi udzielonych przez swych Członków.

Podczas spotkania w siedzibie EBA, które miało miejsce 20 września br., podmioty działające na terenie całej Unii Europejskiej mogły zgłaszać uwagi do projektu wytycznych EBA, których celem jest w szczególności poprawa praktyk kredytodawców m.in. w zakresie tworzenia oraz zarządzania procesami i mechanizmami związanymi z udzielaniem kredytów, zapewnienia odpowiednich i ostrożnych standardów zarządzania i monitorowania ryzyka kredytowego czy dokonywania właściwej oceny zdolności kredytowej.

We wstępnej części spotkania reprezentanci EBA wskazali, że Urząd nie jest zwolennikiem zasady jednolitego stosowania wytycznych u wszystkich kredytodawców, a naczelną jego zasadą jest zasada proporcjonalności, w zależności od wielkości, złożoności danego podmiotu i produktu kredytowego, który oferuje. W odpowiedzi na zapytanie ZPF o to, czy zasada proporcjonalności ma również zastosowanie do różnych kanałów dystrybucji (offline i online), przedstawiciele EBA wskazali, że przyjrzą się projektowi wytycznych z tego punktu widzenia.

Część z wymagań wytycznych będzie niezwykle trudno wykonać np. w kanale online lub też spowodują one, że proces udzielenia pożyczki znacznie się wydłuży – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF, reprezentujący naszą organizację podczas spotkania z EBA.

Niezwykle ciekawym wątkiem jest założenie EBA o objęciu postanowieniami rozdziału V dokumentu wszystkich kredytodawców kredytu konsumenckiego, a więc – według polskiego porządku prawnego – również instytucji pożyczkowych, niepodlegających nadzorowi EBA. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w kilku innych jurysdykcjach UE i wygląda na to, że EBA pozostawi tę kwestię do rozstrzygnięcia nadzorcom krajowym (w Polsce – UKNF). Ten wątek również będzie jeszcze analizowany przez EBA.

W zakresie wejścia w życie wytycznych, przedstawiciel ZPF podniósł także, że termin 30 czerwca 2020 r. na ich wdrożenie jest nierealny.

Naszym zdaniem – co wyartykułowaliśmy EBA – należy poczekać na rewizję Dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD), gdyż wiele obowiązków proponowanych przez EBA – na przykład w zakresie wykorzystania danych przy ocenie zdolności kredytowej czy źródeł tych danych – wprost reguluje kwestie, które są objęte Dyrektywą CCD. Może się bowiem okazać, że wytyczne EBA będą sprzeczne z propozycjami zmian Dyrektywy, jakie pod koniec tego roku ma przedstawić Komisja Europejska – relacjonuje mec. Czugan. – Termin wejścia w życie będzie więc przez EBA na pewno rewidowany.

ZPF wraz z Członkami organizacji wypracował stanowisko reprezentowanego przez siebie polskiego przemysłu finansowego do wytycznych, które zostało przedłożone EBA.