Moralność finansowa Polaków
Moralność finansowa Polaków

O raporcie

Raport Moralność Finansowa Polaków przedstawia wyniki badań zainicjowanych i prowadzonych przez ZPF od 2016 roku. Celem projektu jest ocena kondycji moralnej Polaków w sferze finansów. Temu bowiem obszarowi poświęca się niewiele uwagi w przestrzeni publicznej, a jak pokazują nasze badania, niski poziom moralności finansowej może mieć istotny wpływ na sytuację na rynku usług finansowych. Raport powstaje w oparciu o wyniki badania przeprowadzanego raz w roku na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów. Autorką badania oraz raportu jest prof. Anna Lewicka-Strzałecka (IFiS PAN).

Partnerami VIII edycji projektu są: BIG InfoMonitor S.A., EOS Poland Sp. z o.o., Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce, Ultimo S.A.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: 2023 rok (VIII edycja)

Moralność finansowa Polaków 2023
Size: 0,74 MB

Najnowsze wyniki badania

2023 rok (VIII edycja)

Syntetycznym wskaźnikiem, uzyskiwanym w ramach badania, jest Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych (permisywizmu moralnego), stanowiący syntetyczną miarę społecznego przyzwolenia na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. W 2023 roku wyniósł 45,1 pkt, co oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w ponad dwóch piątych badanych sytuacji. Wynik ten wskazuje na bardzo duży zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów.

Wartość Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie przekraczającym dwie piąte, co pokazuje dość niski poziom etycznych standardów. Niepokojącym jest fakt, że Polacy są gotowi zaakceptować niemoralne, a nawet niezgodne z prawem zachowania w aż prawie połowie opisywanych przypadków.