Moralność finansowa Polaków
Moralność finansowa Polaków

O raporcie

Raport Moralność Finansowa Polakówprzedstawia wyniki badań zainicjowanych i prowadzonych przez ZPF od 2016 roku. Celem projektu jest ocena kondycji moralnej Polaków w sferze finansów. Temu bowiem obszarowi poświęca się niewiele uwagi w przestrzeni publicznej, a jak pokazują nasze badania, niski poziom moralności finansowej może mieć istotny wpływ na sytuację na rynku usług finansowych. Raport powstaje w oparciu o wyniki badania przeprowadzanego raz w roku na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów. Autorką badania oraz raportu jest prof. Anna Lewicka-Strzałecka (IFiS PAN).

Partnerami VI edycji projektu są: BIG InfoMonitor S.A., Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce, Ultimo S.A.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: 2021 rok (VI edycja)

Moralność Finansowa Polaków 2021
Size: 1,23 MB

Najnowsze wyniki badania

2021 rok (VI edycja)

Syntetycznym wskaźnikiem, uzyskiwanym w ramach badania, jest Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych (permisywizmu moralnego), stanowiący syntetyczną miarę społecznego przyzwolenia na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. W 2021 roku wyniósł 45,3 pkt, co oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w blisko połowie badanych sytuacji. Wynik ten wskazuje na bardzo duży zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów.

Wartość Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na poziomie przekraczającym dwie piąte i jest zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich. Wskazuje to na tendencję w kierunku obniżania etycznych standardów konsumentów, której źródeł można upatrywać w społecznym poczuciu rosnących zaburzeń ładu instytucjonalnego w sferze finansów, a w ostatnim czasie, w spowodowanej epidemią niepewności sytuacji finansowej, zarówno poszczególnych gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki.