Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Marcin Czugan
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF
Kredyty hipoteczne wkrótce z dedykowaną ustawą
W dotychczasowym stanie prawnym do kredytów hipotecznych stosujemy szereg regulacji o charakterze ogólnym, w tym m.in. Prawo bankowe, Kodeks cywilny. Do kredytów hipotecznych do kwoty 255.550 zł stosuje się także niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, odnoszące się do zakresu informacji przedkontraktowej, wymogów formalnych umowy o kredyt oraz sankcji kredytu darmowego...
Tomasz Ostrowski
Doradca KPF ds. Rejestrów Kredytowych
Prowadzone od 2012 r. prace związane z oceną funkcjonowania ex post uchwalonej w 2010 r. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych stwarzały szansę na kompleksowe zmiany w obszarze wymiany informacji dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Efektem tych prac była m.in. Zielona Księga opublikowana przez Ministerstwo Gospodarki jesienią 2013 r.
Prof. dr hab. Włodzimierz Springer
Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
W Hamburgu odbyła się doroczna konferencja European Coalition for Responsible Credit (ECRC), pt.: Miss-guided incentives in financial affairs? Jak zwykle wzięli w niej udział reprezentanci organizacji konsumenckich, kancelarii prawnych, środowiska naukowego, a także banków i instytucji finansowych aktywnych na rynku usług consumer finance...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Tak najkrótszych słowach można byłoby podsumować najnowsze wyniki badań Nielsen Automotive. Jak wynika z ankiety, skierowanej do ponad 30 tysięcy respondentów z 60 krajów, apetyty na zakup samochodu – nowego lub używanego – są wysokie. Aż 65% konsumentów na świecie deklaruje chęć zakupu samochodu w najbliższych dwóch latach. 85% twierdzi, że miłość do jazdy samochodem jest głównym motywem zakupu...
Joanna Hirsz-Kropińska
Dyrektor Generalny GoodCustomerExperience.pl
Customer Experience zawiera w sobie elementy fizyczne i emocjonalne. To suma interakcji pomiędzy klientem a organizacją. Połączenie fizycznej aktywności organizacji, stymulowanych zmysłów klienta i wywoływanych emocji. Interakcje te są intuicyjnie oceniane przez klienta względem jego oczekiwań, poprzez cały czas trwania kontaktu klient – firma i we wszystkich punktach styku klient – firma...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Na początek szybkie i krótkie wyjaśnienie do tytułowego pytania – nie mam na myśli lombardu, ale stopę kredytu lombardowego, którą w rozmowach fachowych zastępuje się skrótem „lombard”. A kontekstem do tak zadanego pytania jest aktualnie toczący się proces legislacyjny, który ma doprowadzić do modyfikacji Kodeksu cywilnego w kontekście ustanowienia maksymalnego poziomu odsetek za czas opóźnienia w spłacie w wysokości sześciokrotności stopy kredytu lombardowego...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
KPF wraz z IRG SGH przeprowadza od połowy roku 2008 badania wśród gospodarstw domowych dotyczące planowanych wydatków na zakup dóbr trwałych oraz sposobu ich finansowania. Respondenci pytani są o planowany sposób sfinansowania swoich zamierzeń. Badania przeprowadzane są od 2008 roku w cyklach kwartalnych, co pozwala prześledzić, na ile zmieniają się plany dotyczące nieruchomości pod wpływem wahań koniunktury gospodarczej oraz zmian w ogólnym klimacie gospodarczym i społecznym...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Pożyczki gotówkowe jako jedna ze sprawdzonych metod na wspomaganie budżetów gospodarstw domowych – tak w powszechnym przekonaniu postrzegano kredyty i pożyczki gotówkowe. I na takim założeniu budowane są kampanie marketingowe. A jakie jest obecne nastawienie Polaków do zaciągania kredytów i pożyczek gotówkowych, czy planują powiększyć swoje zadłużenie z tego tytułu, utrzymać je, a może w ogóle nie biorą ich pod uwagę?
Joanna Nowicka-Kempny
Doradca KPF ds. Zarządzania Wierzytelnościami
Przygotowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Raport kwartalny prezentuje unikatowe dane na temat rynku wierzytelności trudnych, w tym wierzytelności nieregularnych. Unikatowe ze względu na połączenie w jednym dokumencie danych dotyczących zarówno wierzytelności sektora bankowego, finansowego oraz niefinansowego, wierzytelności gospodarczych i konsumenckich daje pełniejszy obraz rynku...