Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Prof. dr hab. Włodzimierz Springer
Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
O regulacji rynku finansowego na konferencji european coalition for responsible credit
W Hamburgu odbyła się doroczna konferencja European Coalition for Responsible Credit (ECRC), pt.: Bank Regulation: To Much – Too Little? Wzięli w niej udział reprezentanci organizacji konsumenckich, kancelarii prawnych, środowiska naukowego, a także banków i instytucji finansowych aktywnych na rynku usług consumer finance. Tematyka konferencji objęła większość kluczowych problemów regulacji rynku finansowego...
Margita Kaczmarek
Prezes Zarządu Surat Sp. z o.o., Operator serwisu Kasomat
Korzystanie z pożyczek online może być bezpieczne pod warunkiem rzetelnego zapoznania się z warunkami pożyczki. Pożyczanie za pośrednictwem Internetu może dawać wiele korzyści, pod warunkiem, ze przyszły pożyczkobiorca dogłębnie zapozna się ze szczegółowymi zapisami umowy. W szczególności nie powinno łakomić się na tzw. darmowe oferty...
Małgorzata Kąkol
Biuro Informacji Kredytowej
Rynek firm pożyczkowych w Polsce rośnie i odgrywa coraz istotniejszą rolę. Firmy te, oferując proste formy finansowania konsumentom, muszą stosować się do regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego, celem badania zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem pożyczki...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego uruchomiła lawinę komentarzy, sugerujących zwycięstwo po stronie kredytobiorców. Oto bowiem TK stwierdził, że BTE narusza konstytucyjną zasadę równości stron. Innymi słowy, bank jako wierzyciel uzyskiwał przewagę nad niewywiązującym się ze swoich zobowiązań dłużnikiem...
Michał Kwasek
Prezes Zarządu, ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych
Definicja oszczędzania: „Oszczędzanie to zrzeczenie się konsumpcji bieżącej na rzecz konsumpcji przyszłej, niepewnej”. Gdyby bazować wyłącznie na przytoczonej powyżej definicji, jednoznacznie można stwierdzić, że nie ma w oszczędzaniu nic pozytywnego, przydatnego i konstruktywnego...
prof. Dariusz Filar
Ekonomista, Uniwersytet Gdański
Nieodpowiedzialność na polu działań finansowych nie pojawiła się z dnia na dzień i nie była ograniczona do jakiegoś jednego, specyficznego środowiska uczestników finansowej gry. Zachowania, których istotę stanowiło dążenie do coraz szybszego osiągnięcia zysku połączone z rosnącym lekceważeniem rzeczywistego ryzyka, upowszechniały się przez co najmniej ćwierćwiecze poprzedzające globalny wstrząs w latach 2007-2009...
Witold Meysztowicz
Prezes Zarządu, ComBeeNut sp. z o.o.
Wyobraź sobie spływ kajakowy pod prąd rzeki ze złamanym wiosłem. Tak mniej więcej można opisać pracę dzisiejszych kierowników projektów i dyrektorów IT. Jeżeli zarządzasz korporacyjnym zespołem programistów, których zadaniem jest dostarczenie systemów, utrzymujących całą firmę na powierzchni, czy też innym zespołem w obrębie przedsiębiorstwa, manualne procedury, niezintegrowane narzędzia, mnogość metodologii oraz rozproszeni interesariusze najprawdopodobniej doprowadzą Cię do stanu rozpaczliwej walki o zachowanie kontroli nad projektami i dostarczenie skutecznych rozwiązań biznesowych...
Kinga Rogowska
Członek Zarządu, Forum Debitum Sp. z o.o.
Przeniesienie wielu obszarów naszej aktywności do Internetu w ostatnich latach znacznie ułatwiło nam życie – to teza, z którą nikt już obecnie nie dyskutuje. Pojawiające się na rynku rozwiązania, przenoszące do Internetu funkcjonującą poza nim rzeczywistość, w swoim zamyśle mają nie tylko powiększać nasze możliwości, lecz jednocześnie tworzą wartość dodaną...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Dobry pomysł na długoterminowe finansowanie pilnie poszukiwany… Tak można skwitować działania Komisji Europejskiej, mające na celu pobudzenie sektora finansowego do zaangażowania się w gospodarkę realną. Wprawdzie możliwe – teoretycznie – rozwiązania tego palącego dla tworzenia miejsc pracy problemu wskazywane są przede wszystkim dla obszaru wspólnej waluty i – w konsekwencji – unii bankowej, to w kilku przypadkach naśladownictwo w Polsce jest bardzo wskazane...
Dr Katarzyna Wilk
Ekspertka CSR, Dyrektor Zarządzająca, High-Values.com
Klienci, partnerzy biznesowi i inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy firma, z której usług korzystają, której produkty kupują lub w którą inwestują, ma „ludzką twarz”. Szukają „zielonych etykiet” na produktach, firm cechujących się zrównoważonym rozwojem, a także postępujących etycznie. Firmy, nadużywające zaufania klientów i pracowników, eksploatujące środowisko naturalne oraz uwikłane w nieetyczne działania stają się niekonkurencyjne...