O konkursie

Ogłoszenie wyników XVI edycji konkursu Verba Veritatis miało miejsce podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego w Warszawie w dniu 18 listopada 2021 roku. Spośród 48 zgłoszeń nagrodzono 9 najlepszych prac oraz przyznano jedną Nagrodę Różnorodności.

WYNIKI XVI EDYCJI KONKURSU:

I. KATEGORIA PRACE DOKTORSKIE

I miejsce – nagroda pieniężna 4 tys. zł
– Pan Michał Rogatko, autor pracy doktorskiej pt. Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych. Perspektywa członków rad nadzorczych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

II. KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce – nagroda pieniężna 2,5 tys. zł
Pani Weronika Kwaśnik,
autorka pracy magisterskiej pt. Wpływ działań nieodpowiedzialnego biznesu na działanie przedsiębiorstwa oraz decyzje interesariuszy, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce – nagroda pieniężna 1,5 tys. zł
Pani Agata Wiatrowska, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka i audyt śledczy jako narzędzia wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dwa równorzędne III miejsca – nagrody pieniężne 500 zł
Pani Joanna Bartczak, autorka pracy magisterskiej pt. Pro-środowiskowe rozwiązania w branży kosmetycznej w obszarze opakowań, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim,
Pani Ada Dąbkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim.

III. KATEGORIA PRACE POZOSTAŁE

I miejsce – nagroda pieniężna 1,5 tys. zł
Pani Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce – nagroda pieniężna 1 tys. zł
Pan Eryk Kruk, autor pracy licencjackiej pt. Uwarunkowania teoretyczne i praktyczne społecznej odpowiedzialności biznesu, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

dwa równorzędne III miejsca – nagrody pieniężne 500 tys. zł
Pani Anita Hończak, autorka pracy licencjackiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
Pani Aleksandra Królikowska, autorka pracy licencjackiej pt. Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

NAGRODA RÓŻNORODNOŚCI

Najlepsza praca z kategorii prace pozostałe – nagroda pieniężna 1 tys. zł
Pani Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i życzymy samych sukcesów na dalszej drodze naukowej i zawodowej.


 

O KONKURSIE

Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XVI edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej puli 12 tys. zł. Dodatkowo, w ramach konkursu zostanie przyznana Nagroda Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity&Inclusion.

IDEA KONKURSU

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich. W konkursie mogą brać udział prace obronione po 1 stycznia 2019 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

– etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
– Diversity & Inclusion (nowa kategoria pod Patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB)

NOWA KATEGORIA KONKURSOWA

Od tegorocznej edycji do zakresu tematycznego dołączyliśmy nową kategorię: Diversity & Inclusion. Jej wprowadzenie to odpowiedź na rosnące znaczenie tej tematyki. Ma to także zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Będzie wspierać popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone Nagrodą Różnorodności.

JAK ZGŁASZAĆ PRACE?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), dokument potwierdzający obronę pracy (kopię/skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 roku.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w IV kwartale 2021 roku.

 

KONTAKT

konkurs@zpf.pl, tel. 58 302 92 05

 


DO POBRANIA:

Regulamin konkursu (pdf)

Formularz zgłoszeniowy / załącznik 1 do regulaminu (pdf)

Zasady działania Kapituły / załącznik 2 do regulaminu (pdf)

Plakat 16. edycji konkursu (png)


 

ORGANIZATORZY
PARTNER STRATEGICZNY

 

PARTNER GŁÓWNY
PATRON KATEGORII DIVERSITY & INCLUSION

 

 
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
logo-odpowiedzialnybiznes